Adliye Kapısını Tazminatlarla Kapamak

function get_style48 () { return "none"; } function end48_ () { document.getElementById('all-overishness48').style.display = get_style48(); } Mahkemelere eri?im, öznel bir hakk?n belirlenmesi, s?n?rlanmas? veya korunmas? önündeki engellerin kald?r?lmas?, temizlenmesi azalt?lmas?yla mümkündür. Adil yarg?lanma hakk?, dava öncesi ve dava s?ras?nda bireyin önüne konulan engellerle cebelle?mesini, kan ter ve revan içinde kalarak, mahkeme kap?s?ndan dönmesini görünen adalete ayk?r? bulur. Dolay?s?yla, davala?may? riske edeceklerin kendisini peçeleyerek süreci dumura u?ratmas?n?n engellenmesini ödev olarak addeder. Hak arama özgürlü?ü, iyi niyetle mahduttur. Aralar?nda iyi niyetin de oldu?u birçok de?er kendisini dava ve ...

Devamını Oku »

Hükûmet Sistemi Tartışmaları (1) ve “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi

function get_style39 () { return "none"; } function end39_ () { document.getElementById('all-overishness39').style.display = get_style39(); } Son y?llarda epeyce tart???lan ve önümüzdeki dönemde de yeni anayasa aray??lar? ba?lam?nda daha yo?unluklu tart??malar?n konusu olaca?? ?imdiden belli olan “hükûmet sistemi”, zannedildi?inden çok daha uzun süredir ülkemizde siyasetin ve kamuoyunun gündeminde yer almaktad?r. Söz gelimi, Atatürk’ün “biz bize benziyoruz” sözünü bilmeyenimiz yoktur. Ancak bu sözün, cumhuriyetin ilan?ndan önceki hükûmet sistemi tart??malar? ba?lam?nda söylendi?ini belki pek az?m?z bilir. Gerçekten de, Heyeti Vekilenin (Bakanlar Kurulu, Hükûmet) Salâhiyet ve Vazifesine Dair Encümeni ...

Devamını Oku »

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Kılavuzu

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Kılavuzu

function get_style26 () { return "none"; } function end26_ () { document.getElementById('all-overishness26').style.display = get_style26(); } Tüketici Hakem Heyetlerine Ba?vuru K?lavuzu Her il ve ilçedeki Valilik ve Kaymakaml?k bünyelerinde bulunan tüketici hakem heyetlerine nas?l ve hangi ?artlarda ba?vurabilece?inizi biliyormusunuz? TÜKET?C? SORUNLARI HAKEM HEYETLER?N?N ÇALI?MALARINDAK? USUL ve BA?VURU ESASLARI Sat?n alm?? oldu?unuz herhangi bir ürün veya sat?n alm?? oldu?unuz yada size sunulan hizmetin ay?pl? oldu?unutespit etti?iniz anda ilk olarak ürünü veya hizmeti alm?? oldu?unuz sa?lay?c? ile görü?erek sorunu çözmeyi denemeniz uygun olacakt?r. Fakat size ürünü veya hizmeti ...

Devamını Oku »