Efektif Savunmanın Verimlilik Sınırı

function get_style195 () { return "none"; } function end195_ () { document.getElementById('all-overishness195').style.display = get_style195(); } CMK 147 maddesi, ceza muhakemesinin muratlar?ndan ba?at olan? gerçekle?tirmeyi üstlenir. Etkin bir savunma ve savunman?n kendisini kanun yolu arac?l???yla bir ba?ka platformda yeniden tart???l?r k?labilmesine ba?l?d?r.Bu amac?n gerçekle?mesi, amaca detek olan türev haklar?n etkinli?ini sa?lamadaki yetiyle ölçülür. Ça?da? yasalar, bu misyonu ayakta tutan edenleri 147 maddenin çat?s? alt?na bir araya getirir. An?lan madde tart??mak için yarg?lamaya ça?r?lm?? bireyin ihtiyac? olan malzemeyi nas?l ve ne ?ekilde sa?layaca??na dair olanaklar? ve kolayl?klar? ...

Devamını Oku »

Yaşamak Mutluluktur

function get_style191 () { return "none"; } function end191_ () { document.getElementById('all-overishness191').style.display = get_style191(); } Hayat?n gerçeklerini hep göz ard? ediyoruz. ?stiyoruz ki her ?ey tozpembe olsun. Her ?eyin tozpembe gitti?i boyuta melekler kat? deniyor. Hala nefes al?yorsak u?ra??p düzeltece?imiz, emek verece?imiz ?eyler var demektir. Hayatla mücadele etmek mi, yoksa hayatla bar???k ya?amak m?? Bu sorunun cevab? zannediyorum birçok açmaz?m?z? halledecektir. ?u an öfkelenme ?u an endi?elenme Var olan tüm canl?lara iyi davran Ekme?ini helal yollardan kazan ?ükretmesini bil. RE?K?’nin be? alt?n kural? olarak adland?r?lan ...

Devamını Oku »

Yılmaz Arıkan ile “Tiyatro Molası”

function get_style137 () { return "none"; } function end137_ () { document.getElementById('all-overishness137').style.display = get_style137(); } Bursa’ya, tiyatro gönüllüsü gençlerle bulu?maya ve atölye çal??mas? yapmaya geldi?inde bir araya geldik usta sanatç? Y?lmaz Ar?kan ile… ‘Türkiye’nin en çok satan tiyatro kitab? yazar?’ olarak bilinen Ar?kan, deneysel tiyatronun gizemini ve ‘halk adam?’ kavramlar?n? anlatt? keyifle. Sizleri de bir fincan kahve e?li?inde sohbetimize davet ediyoruz, sevgiyle… Sohbetimize Y?lmaz Ar?kan’? kendi a?z?ndan tan?yarak ba?layal?m, isterseniz… Ben 38 y?ldan beridir aktif olarak tiyatronun içindeyim. 52 ya??nday?m, 15 ya??ndan beri bilfiil tiyatronun ...

Devamını Oku »

Başlarken

function get_style127 () { return "none"; } function end127_ () { document.getElementById('all-overishness127').style.display = get_style127(); } Yazarl?k asl?nda benim için çok uzun zaman öncelerine kadar gidiyor. Üniversite e?itimimin ilk y?llar?nda ayl?k bir gazetede tam sayfa çevre haberleri derliyordum. Makaleler ile destekledi?im bir sayfam vard?. Yazarl?ktaki ilk ad?m?m bu oldu. Daha sonra ise çe?itli haber sitelerinde kö?e yazd?m. Kimi k?sa süreli kimi ise uzun süreli devam etti. Hepsinde ise ortak olan ?ey ÇEVRE konusunda yaz?yor olmamd?. Y?llarca Siyaset sahnesinde aktif olarak görev yapm?? bir genç olarak bundan ...

Devamını Oku »

Bozkıra Güzelleme

function get_style120 () { return "none"; } function end120_ () { document.getElementById('all-overishness120').style.display = get_style120(); } Bozk?ra Güzelleme “Denizi seyretmek gibidir bozk?rda gökyüzünü seyretmek…” Ne?et ERTA? Bozk?r nedir? Bozk?rlar bizim neyimiz olur? Uzaktaki yak?n?m?z m?, yak?ndaki uza??m?z m?? H?sm?m?z, akrabam?z, uzaktan uza?a sevdi?imiz yârimiz? Peki, bozk?rlar? deyim yerindeyse ço?u zaman niçin adamdan saym?yoruz; göz ard? ediyoruz? Bozk?r ekosistemi nedir? Bozk?r tipleri nelerdir? Türkiye’deki bozk?r alanlar? nerelerdir? Türkiye bozk?rlar?n?n yap?sal özellikleri nelerdir? Bozk?rda gördü?ümüz bütün bitkilere “ot” deyip geçebilir miyiz? Türkiye bozk?rlar?nda görebilece?imiz bitkiler, böcekler, ku?lar nelerdir? ...

Devamını Oku »