Eğitim Politikaları Nasıl Dizayn Edilmeli?

function get_style317 () { return "none"; } function end317_ () { document.getElementById('all-overishness317').style.display = get_style317(); } Bu ayki yaz?ma bilim dünyas?n?n öncülerinden Albert Einstein’in sözü ile ba?lamak istiyorum: “Asl?nda herkes dâhidir. Ama siz kalk?p bir bal???, a?aca t?rmanma yetene?ine göre yarg?larsan?z, tüm hayat?n? aptal oldu?una inanarak geçirir.” Her ülkenin gelece?ini in?a edecek olan ve yar?n?n?n teminat? olan gençlerin Einstein’in y?llar önce bahsetmi? oldu?u gibi yeteneklerine göre yeti?tirilmesi ve potansiyellerini ke?fetmeleri için alternatifler ortaya konulmas? gerekmektedir. Gençlere vizyon sahibi olmalar? için çe?itlendirilmi? e?itim politikalar? sunulmal? ve “kalite” ...

Devamını Oku »

Hedefleri Olmalı İnsanın

function get_style298 () { return "none"; } function end298_ () { document.getElementById('all-overishness298').style.display = get_style298(); } Hedefleri olmal? insan?n Hem de çok büyük hedefleri. Hedefleri bir güne? kadar gerçek ve bir güne? kadar ula??lamaz olmal?. Hedefleri ya?atmal? insan? ve hedefleri ona gelece?e umutla kanat ç?rpmas?n? sa?lamal?. Hedefleri ile isteklerini bir birine kar??t?rmamal? insan… Bir arabam bir evim olsun hedef de?il bir istektir. ?stekler “ben”lik duygunuzu, hedefler ise ruhunuzu diriltir. Hedeflerdir insan? aya?a kald?ran ve ya?ama kar?? dik tutan. F?rt?nalara ba?kald?racak kuvveti size hedeflerinize ula?ma azminiz verir. ...

Devamını Oku »

Özeleştiri

function get_style279 () { return "none"; } function end279_ () { document.getElementById('all-overishness279').style.display = get_style279(); } Gezi Park? eylemleri s?ras?nda olan biteni hep birlikte gördük, izledik. Peki kendimize soruyor muyuz? “Biz ne yapt?k?” Gezi Park? eylemleri pasif direni? halini ald???, gündemin normale döndü?ü ve hatta art?k parklardaki bar??c?l toplant?lar?n hayat?m?z?n bir parças? haline geldi?i bugünlerde akl?mdaki tek soru bu. Biz ne yapt?k? Öncelikle kendi özele?tirimi yaparak ba?layay?m. Eylemlerde sadece 2 gün bulunabildim. Oysa ki y?llarca “Do?a Koruma” alan?nda çal??an bir sivil toplum kurulu?u (dernek)’da çal??m?? birsi ...

Devamını Oku »

Düşünmek

function get_style251 () { return "none"; } function end251_ () { document.getElementById('all-overishness251').style.display = get_style251(); } Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri, Allah’?n yard?m?yla a?aca??m?za inan?yorum. Ancak daha “sa?duyu”lu olup, “empati” yapabilirsek… Bu ay “dü?ünmek” ten bahsetmek istiyorum. Hiç dü?ündünüz mü nedir dü?ünmek diye? Bireyin bireysel ya?am?nda ve toplumsal ya?amda ba?ar?l? olabilmesinin temel arac? olan dü?ünmek, bir sonuca varmak amac?yla bilgileri incelemek, kar??la?t?rmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak dü?ünce üretmek, zihinsel yetiler olu?turmak ve muhakeme etmek anlam?na geliyor. Etkili dü?ünebilen birey, ya?am?n?n amac?n? belirlemede ve ...

Devamını Oku »

Gezi Parkı Direnişini Anlamak

function get_style245 () { return "none"; } function end245_ () { document.getElementById('all-overishness245').style.display = get_style245(); } Y?llard?r seçmek için gittik sand??a… Ne istediklerini sormad?k., Ne istedi?imizi zaten onlar sormad?lar. Birkaç avanta, birkaç yak?na i? ve birazda tatl? söz. Geldiler anlatt?lar ve gittiler. ??te böyle seçtik ve zaten be? y?l bir daha da u?ramad?lar. Bu ülke gerçek bir siyasetçi görmedi. ?lk önce kendi menfeatlerini dü?ündüler, sonra yak?nlar?n, sonra yalakalar?n. Arta kalan? millete da??tt?lar. Kabul etmeseler de vesayet alt?nda idiler. Ülkeyi elin s?cak paras?yla yönettiler. S?cak paran?n sahipleri ...

Devamını Oku »