Yaşamak bir sanattır.

function get_style2137 () { return "none"; } function end2137_ () { document.getElementById('all-overishness2137').style.display = get_style2137(); } ?nsan hayat? boyunca ne i? yaparsa yaps?n: a)     ?nanc? b)     Özgür bir iradesi c)     Varmak istedi?i hedefi d)     Hedefine giderken çizdi?i bir plan? yoksa ba?ar?l? olma ?ans? yoktur. Hayat?n içinde çekilen çileleri heyecana çeviren olgu hedeflerinizdir. Bu çileleri heyecana çeviren asl?nda sizdeki inançt?r. ?nanç ömrün bereketli geçmesine, ya?am tualine çizdi?iniz resimlerin muhte?em olmas?na ve ba?ar? denilen içsel manevi duygunun mutlulu?unu ya?aman?za sebep olur. Özgür irade kendine güvenen insanlar?n ...

Devamını Oku »

Hâkimlerin Yaşadığı Zorluklar ve Eğitim Eksikleri

Hâkimlerin Yaşadığı Zorluklar ve Eğitim Eksikleri

function get_style2110 () { return "none"; } function end2110_ () { document.getElementById('all-overishness2110').style.display = get_style2110(); } Hâkimlerin Ya?ad??? Zorluklar ve E?itim Eksikleri De?erli Webunya.com okuyucular?; Bugüne kadar yazd???m?z yaz?larda hep hâkim ve savc?lar?n olumsuz yönlerini de?erlendirmi?tik. Her ne kadar baz? zamanlar k?z?p, tepki göstersek baz? kararlar?n? be?enmesek de bugünkü yaz?mda Hâkim ve Savc?lar?n sorunlar?ndan bahsedece?im. Bu ba?l?k alt?nda öncelikle Türk adaletinin en büyük sorunu olan dosya say?lar?n?n çok olmas?ndan bahsetmek gerekir. Türkiye’de Avukat say?s? ne kadar çoksa hâkim ve savc? say?s? da o kadar azd?r. Birçok ...

Devamını Oku »

Yönetimin Fonksiyonlarından: “Planlama” ve “Koordinasyon”

function get_style2126 () { return "none"; } function end2126_ () { document.getElementById('all-overishness2126').style.display = get_style2126(); } Güne?li bir ?stanbul sabah?ndan herkese merhaba! Bugün hem lisansüstü ö?retim faaliyetlerinden faydalanmak ve akademik personel olabilmek için girilmesi gereken merkezi s?navlardan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü E?itimi Giri? S?nav?) s?nav? var, hem de ?stanbul için özel bir gün, 35. Avrasya Maratonu (yeni ad?yla 35. Vodafone ?stanbul Maratonu) var. Tabi insan?n akl?na elbette ?u sorular tak?l?yor: ALES s?nav?na girmek için s?nava girece?i okula ula?mak isteyen bir aday, maraton sebebi ile kapal? ...

Devamını Oku »

EAGD ‘den Enerji Tasarruflu Ampül Hediyesi

function get_style2105 () { return "none"; } function end2105_ () { document.getElementById('all-overishness2105').style.display = get_style2105(); } Elektronik  At?klar?n Geri  Dönü?ümünü Destekleme Derne?i – EAGD  ,  Enerji tasarrufuna  dikkat çekmek amac?yla  , toplamda 1000 adetle s?n?rl? olmak üzere 18 -22 Kas?m  tarihleri aras?nda çal??an çal??mayan ,  eski  ampülünü getirene enerji tasarruflu ampül hediye edecek. Türkiyenin  ” Elektronik At?klar” odakl? ilk ve tek derne?i olan Elektronik At?klar?n Geri Dönü?ümünü Destekleme Derne?i – EAGD  ba?kan? ,  Çevre Mühendisi Burak Köktürk ; ” Kurulu?umuzun ilk y?l?nda böyle anlaml? bir aktivite ile Enerji tasarrufunun ...

Devamını Oku »

Gecikmiş bir merhaba!

function get_style2081 () { return "none"; } function end2081_ () { document.getElementById('all-overishness2081').style.display = get_style2081(); } De?erli Webunya ailesi, sevgili okurlar… Hepinize merhaba! Bundan aylar önce “Bozk?ra güzelleme” ba?l?kl? yaz?mla sizlere “Merhaba!” demi?tim asl?nda. Sal? günü de “Ba?bakan bizim babam?z m??” ba?l?kl? yaz?mla sizlerle oldum. Sevgili genel yay?n yönetmenimiz Kerem Ate?’in ça?r?s?yla Webunya ailesine kat?ld?m. Aran?zda olmaktan memnunum, mutluyum. Yaz? deneyimim yok de?il; geçmi?te Radikal ?ki’nin “Gençlerden” sayfas?nda yay?mlanm?? yaz?lar?m olmu?tu, yay?mlanmam?? yaz?lar?m da… Öyle bir dünyada ya??yoruz, Türkiye de öyle bir ülke ki bazen hepimiz ...

Devamını Oku »