Anne ve Çocuk ve Uyku…

function get_style140 () { return "none"; } function end140_ () { document.getElementById('all-overishness140').style.display = get_style140(); } Anne olmak üzerine ahkâm kesecek de?ilim; henüz ilk y?l?m? doldurdu?um bu hayat?m?n i?inde daha yolum çok uzun biliyorum. Akl?mdan geçen, anlatmak anlatmak anlatmak sadece… Ve i?te ilk derdim; uyku… Üzerine ne kitaplar yaz?lm??, ne uzmanlar, uyku koçlar? yaratm?? bu bebeklerin uyku sorunu me?er. Hepsini okudum. Herkesi dinledim. Ama dinlemem gereken Can’?mm?? sadece, ya?ad?m; ö?rendim. Bir arkada??m ilk bebe?inde sütten a?z? yanm?? olmas?na mütevellit ikinci bebe?inde Ferber amcay? ça??rd? yard?ma, en ...

Devamını Oku »

Yılmaz Arıkan ile “Tiyatro Molası”

function get_style137 () { return "none"; } function end137_ () { document.getElementById('all-overishness137').style.display = get_style137(); } Bursa’ya, tiyatro gönüllüsü gençlerle bulu?maya ve atölye çal??mas? yapmaya geldi?inde bir araya geldik usta sanatç? Y?lmaz Ar?kan ile… ‘Türkiye’nin en çok satan tiyatro kitab? yazar?’ olarak bilinen Ar?kan, deneysel tiyatronun gizemini ve ‘halk adam?’ kavramlar?n? anlatt? keyifle. Sizleri de bir fincan kahve e?li?inde sohbetimize davet ediyoruz, sevgiyle… Sohbetimize Y?lmaz Ar?kan’? kendi a?z?ndan tan?yarak ba?layal?m, isterseniz… Ben 38 y?ldan beridir aktif olarak tiyatronun içindeyim. 52 ya??nday?m, 15 ya??ndan beri bilfiil tiyatronun ...

Devamını Oku »

Küreselleşme Üzerine Düşünceler

function get_style135 () { return "none"; } function end135_ () { document.getElementById('all-overishness135').style.display = get_style135(); } 20.yüzy?l dünyas? daha önceki yüzy?llardaki dünyalardan çok farkl? bir zemine oturmu?, bu yüzy?lda daha önceki birkaç yüzy?lda al?nabilen mesafeler çok daha h?zl? bir süreçte al?nmaya ba?lam??t?r. Bilimsel ve sosyal geli?meler müthi? bir h?zla de?i?meye, bir önceki gün söyleneni bir sonraki gün inkâr etmeye; bir önceki gün do?ru olarak kabul edileni bir sonraki gün yanl?? kabullenmeye insanlar? zorlam??t?r. Öncellikle sosyal anlamdaki bu h?zl? de?i?meler teknolojideki üstün geli?melerde desteklenince ortaya ç?kan tablo ...

Devamını Oku »

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında 1

function get_style133 () { return "none"; } function end133_ () { document.getElementById('all-overishness133').style.display = get_style133(); } Farkl? zamanlarda uluslararas? derecelendirme kurulu?lar?n?n da belirtti?i üzere, Türkiye ekonomisinin iki temel yap?sal probleminin oldu?u bilinmektedir: cari aç?k ve tasarruf eksikli?i. Çal??man?n bu bölümünde bir ülkede tasarruf eksikli?ini gidermenin yollar?ndan biri olan bireysel emeklilik sisteminin genel özellikleri ve ülke ekonomilerine çe?itli yararlar?ndan bahsedece?im. Bireysel emeklilik sistemi (BES), Türkiye’de mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlay?c?s? olarak ilk 27 Ekim 2003 tarihinde i?lemeye ba?lam??t?r. Temel amac?, bireylerin çal??ma ya?amlar? boyunca yapt?klar? düzenli ...

Devamını Oku »

Aşkın Halleri

function get_style131 () { return "none"; } function end131_ () { document.getElementById('all-overishness131').style.display = get_style131(); } Koca bir alemdir dünya. Ve O’nun için yarat?lm?? bir ba?ka alemdir insan.?nsan?n yarat?l?? gayesi ise a?kt?r. Evet a?k. Kimi maddiyata meyleder a?k?n aray???nda kimisi de maneviyata… A?k bir ate?tir. Sevsen sevilsen de yakar, üzsen üzülsen de. Yunus der ya hani “a?k?n od’u”. ??te o “od”dur yanan ve yakan. Hem madden hem manen. Yakan bilir mi bilmem ama yanan bilir o ate?in köz halini. Mevlana ve ?ems, Yunus Emre, Fuzuli, ?eyh ...

Devamını Oku »