Yabancıların Artan Türkiye İlgisi

function get_style184 () { return "none"; } function end184_ () { document.getElementById('all-overishness184').style.display = get_style184(); } Küreselle?en dünyada her geçen gün ekonomik ve hukuki s?n?rlar?n ortadan kalkmas?yla ülkeler aras? dola??mlar?n art???n? gözlemlemekteyiz. ?üphesiz, dünyadaki bu dola??mlardan son y?llarda en çok nasibini alan ülkeler aras?nda Türkiye ön s?ralarda bulunmaktad?r. Tarih boyunca stratejik konumu ve kaynaklar? ile yabanc?lar?n ilgisini çekmeyi ba?arm?? olan ülkemiz, son y?llarda stratejik konumunun yan?s?ra genç nüfusu, siyasi ve ekonomik at?l?mlar? ile yabanc? sermaye ve yabanc? çal??anlar için cazip bir yer halini alm??t?r. Özellikle son ...

Devamını Oku »

Ne Arıyorsan Kendinde Ara

function get_style181 () { return "none"; } function end181_ () { document.getElementById('all-overishness181').style.display = get_style181(); } Ki?inin de?eri nedir?  – Arad??? ?eydir!   “Ne Ar?yorsan Kendinde Ara” Ne güzel kelamd?r bu Mevlana hazretlerinin dedi?i, gönlünden yüzy?l öteden bizim gönlümüze de?en güzel bir kelam… siz okursunuz bunu ve ayn? anda bir çok ?ey dü?ünmeye ba?lars?n?z Kimin bende ki ederi nedir? Arad???m ?ey nedir? Arad?klar?m nerededir? Bulduklar?m kafi midir?  Ne ar?yorum ne aramal?y?m do?ru ?eyler pe?inde mi hayat? koval?yorum? Do?ru nedir? Bende kim ne arad? ne buldu? Buldu ...

Devamını Oku »

Büyük Başkan

function get_style179 () { return "none"; } function end179_ () { document.getElementById('all-overishness179').style.display = get_style179(); } 21 A?ustos 1951?de Trabzon’da gözlerini açan Sadri ?ener, 60?l? ve 70?li y?llarda Trabzon milletvekilli?i, Orman ve Devlet bakanl?klar? yapan Ahmet ?ener’in o?ludur. Üç çocuklu Ahmet ve Feride çiftinin ortanca çocu?u olarak dünyaya gelmi?tir. Sadri ?ener, Trabzonspor’da ilk olarak 11 Ocak 1986?da yap?lan kongrede Mehmet Ali Y?lmaz’?n listesinden yönetim kuruluna seçilerek, bu kurulda üye olarak görev yapt?. Böylece Trabzonspor’da ilk aktif durumunu gerçekle?tirmi? oldu. 12 Ocak 1992?de yap?lan 10. ola?anüstü genel ...

Devamını Oku »

Kahve Köpüğü Renginde, Sütlü Kahve Tadında

function get_style176 () { return "none"; } function end176_ () { document.getElementById('all-overishness176').style.display = get_style176(); } Bir kad?n: Çarpan?n? yok eden s?f?r olmak de?il; 1’e e?itlenmi? X olmak istiyorum. “herhangi bir gün, Herhangi bir yer!” (24 aral?k 2003 tarihli günceden bir mektup) Gelmi?ti sonunda bekledi?im mektup. Zamans?z gelmi?ti. Mektupta zaman kavram? yoktu. “herhangi bir gün, herhangi bir yer!” diye yaz?lm??t? sa? üst kö?eye. Bir zaman aral??? verilmemi?ti yani! Onun belirli bir zaman?na yak??mam?? m?yd?m? Zaman de?erliydi. Fakat bana ayr?lm?? olan zaman da de?erliydi. Ama yoktu i?te, ...

Devamını Oku »

DÜŞ TEKNESİ Femme Fatale

function get_style168 () { return "none"; } function end168_ () { document.getElementById('all-overishness168').style.display = get_style168(); } Taze beyaz cildi, topuklar?na kadar sarkan k?z?l saçlar?, ba?tan ç?kar?c? k?rm?z? dudaklar? ve hülyal? bak??lar?yla Femme Fatale, cinsel cazibelerle somutla?an güzellik. Sinema tarihinde vamp, Frans?zca ölümcül kad?n, Türk mitinde albast? ya da al kar?s? (Bizim öykülerimizde saçlar? sar?d?r) olarak bilinen arketip. Edebiyat ve sinemada, kendine hat?r? say?l?r s?kl?k ve biçimde yer bulmu?tur. Femme Fatale, kendisi gibi de?i?ik motivasyonlara sahip olabilen bir erke?i, özellikle de cinselli?i kullanarak, tuza??na dü?ürdü?ü söylemine dayal? ...

Devamını Oku »