Moda Aşkı Artık Sınır Tanımıyor!

function get_style100 () { return "none"; } function end100_ () { document.getElementById('all-overishness100').style.display = get_style100(); } Hiç stilinize çok yak?n bir arkada??n?z?n olmas?n? ve onun dolab?n? kullanmay? dilediniz mi? Birinin üzerinde gördü?ünüz k?yafet akl?n?z? ba??n?zdan ald? m?? Belki de ayakkab?lar?na a??k oldunuz ama geçen sezon ürünü oldu?undan hiçbir yerde bulamad?n?z, olamaz m?? Kim bilir belki de dolab?n?zda bir kere giyilmi?, ilgisizlikten bir kenara itilmi? onlarca k?yafet var. Müzmin kapitalist Amerikal?lar bu duruma da bir çözüm bulmu?lar. Ülkenin dört bir yan?ndan moda a???? kad?nlar?n dolab? art?k online ...

Devamını Oku »

Güzellik ve Beslenme Alışkanlığı

Güzelli?inizi korumak için mutlaka düzenli beslenmelisiniz. Beslenme ?eklini de?i?tirmek elbette kolay de?il; fakat birkaç ufak de?i?ikli?i denersek devam? da gelecektir. Öncelikle bol su içmeyi al??kanl?k haline getirmemiz gerekiyor, günde en az 8 bardak su içmek, hem cildiniz için hem de organlar?m?z için oldukça gerekli. Besin al??kanl?klar?n?z? meyve ve sebzeden yana kullanmaya özen gösterin çünkü, meyveler antioksidan içermekte olup, cildinizin gergin ve canl? görünmesine de katk?da bulunmaktad?r. Açl?k sürenizin fazla uzun olmamas? gerekli, 3-4 saatlik aral?klarla beslenme düzeninizi ray?na oturtman?z gerekiyor, aksi takdirde, yüzünüzde solgun bir ...

Devamını Oku »

Bayanlar için 2013 Yaz Trendleri

function get_style90 () { return "none"; } function end90_ () { document.getElementById('all-overishness90').style.display = get_style90(); } Bahar?, zaman zaman yakaland???m?z ani ya?murlarla, ya da gün içerisinde hissetti?imiz temmuz s?caklar?yla yava? yava? terk ederken, hep beraber yaz al?? veri?inin heyecan?n?n tam içinde bulunmaktay?z. Bu heyecan bize taze gelen trendlerin ve ünlü markalar?n bu yaza damgas?n? vurdu?u ince ayr?nt?lar? incelememizden sonra bize al?? veri? özgüveni olarak geri dönebilir… Sokakta ?imdiden gözümüze çarpmaya ba?lad??? neon renkler, çizgili pantolon ve taytlar, ?ifon bask?l? gömlekler-bluzlar, plise etekler ve elbiseler… kad?nlar?n yaz ...

Devamını Oku »

Tanıma Davaları

Tanıma Davaları

function get_style98 () { return "none"; } function end98_ () { document.getElementById('all-overishness98').style.display = get_style98(); } Tan?ma Davalar? TANIMA DAVASI NED?R?   Yabanc? mahkemelerce verilmi? (Türkiye ile aras?nda ?kili anla?ma bulunan ülkelerin) yarg? karar?n?n Türkiye’de geçerli olabilmesi için aç?lmas? gereken davaya Tan?ma Davas? denir. Tan?ma davas? niteli?i itibariyle icrai içerik ta??maz. Tan?ma davas? bir karar?n yapt?r?lmas?na yönelik de?il bir durumun tespitine yönelik karar verir. E?er sadece bo?anma karar? Türkiye’de geçerli olsun isteniyorsa tan?ma davas? açmak yeterlidir. TANIMA DAVASI AÇMA ?ARTLARI NELERD?R? Tan?ma davas? açmak için öncelikle ...

Devamını Oku »

Alkışlamaktan Korkmayın

function get_style86 () { return "none"; } function end86_ () { document.getElementById('all-overishness86').style.display = get_style86(); } 12 May?s 2013 Pazar günü, ?ükrü Saraço?lu Stad?nda, saat 20:00?de oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray aras?nda ki müsabakan?n, dünyaca takip edilme oran?, bir çok ankete göre farkl?l?k arz etse de ilk 10 aras?nda oldu?u a?ikard?r. Her derbi öncesinde yaz?l? ve görsel medyan?n art?k bize ezberletti?i istatistiki bilgilere hiç girmiyorum. Ben bir taraftar olarak söylenmesi zor olan ?eyleri söylemek, taraftar?n da tarafs?zca dü?ünebilmesi gerekti?ini göstermek istiyorum. ?statistiki bilgiler madalyonun temiz, rakamsal ...

Devamını Oku »