Ayak Bileğinin Düşmanı 9 Hata

Vücut a??rl???m?z?n yükünü en çok çeken eklemlerin ba??nda ayak bile?i eklemlerimiz geliyor.  Ayakta  sabit durmak, yürümek ve ko?mak gibi hareketlerde oldukça ciddi görevleri olan ve vücut a??rl???m?z?n tümünü ta??yan sa?lam eklemdir ayak bilekleri. Öyle ki yürürken 1.5, ko?arken 8 kat?na ula?an vücut a??rl???n? ta??ma kapasitesinde oluyorlar. Ac?badem Kad?köy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Doç. Dr. Mehmet ??yar ayak bile?i eklemlerinin bu güçlü yap?lar?na ra?men, spor yaralanmalar?nda en s?k etkilenen eklemlerden biri olduklar?na dikkat çekerek, “ Üstelik ayak bilekleri sadece spor yaparken de?il, günlük hayat?m?zda da birçok ...

Devamını Oku »

Gürcistan’ın en büyük şehirlerinden “Batum” !

Geçen hafta Batum’un tozunu alm??ken ilk defa gidecekler için yazmak istedim. Batum’a nas?l gidilir? Ne yenilir? Ne içilir? Ne ucuzdur? Gezilecek yerleri? Vizesiz ülkeler aras?nda yer alan Batum pasaport ihtiyac? duymadan kimlikle gidilebilen bir ?ehir. Batum Gürcistan a ba?l? bir liman kentidir. Türklerin çok ra?bet etti?i bir yerdir. Neden mi? Çünkü; Batum’un hem yak?n olmas? hem nüfus cüzdan? ile gidilmesi hem ucuz olmas? hem casinolar?n oldu?u  e?lenceli bir ?ehir olmas? . Türkler için ?stanbullular?n bir Bodrum, Çe?me’ye gider gibi u?rad??? bir yer olmu?. Özellikle Karadeniz ...

Devamını Oku »

Doğum Sonrası Depresyonun 6 Belirtisi

Ço?u zaman ‘annelik hüznü’ ile kar??t?r?larak tedavisi geciktirilebilen do?um sonras? depresyon, yeni do?um yapm?? annelerin yüzde 10-20’sinin kar?? kar??ya kald??? psikiyatrik bir hastal?k. Fiziksel ve duygusal olarak de?i?ikliklere yol aç?yor, tedavisiz kald???nda hem annenin hem bebe?in ya?am kalitesini belirgin ?ekilde bozuyor, kronikle?ebiliyor ve anne-bebek ili?kisini olumsuz etkileyerek uzun dönemde bebe?in de psikososyal geli?imini olumsuz etkiliyor. Üstelik san?lan?n aksine ‘lohusal?k dönemi’ ile s?n?rl? de?il. Do?um sonras? depresyonun annelik hüznü ile kar??t?r?lmamas?n?n çok önemli oldu?unu vurgulayan Ac?badem Bak?rköy Hastanesi Psikiyatri Uzman? Dr. Gök?en Yüksel Yalç?n “Annelik hüznü ...

Devamını Oku »

Yaşlandıkça VERTİGO Yakınlaşıyor

Dünyada hekime ba?vuru nedenleri aras?nda a?r?dan sonra ikinci s?rada ba? dönmesi (vertigo) geliyor. Üstelik insanlar?n vertigo ya?ama ihtimali her be? y?lda bir yüzde 10 art?yor. Sorunun tedavisi ise sebebine göre de?i?iyor. En s?k kar??la??lan iç kulak hastal?klar?na ba?l? vertigonun, vestibüler rehabilitasyon yöntemiyle tedavi edilebilece?ini belirten Ac?badem Taksim Hastanesi Kulak Burun Bo?az Hastal?klar? Uzman? Doç. Dr. Aytu? Altunda?, ancak bunun için tam bir hasta uyumu ve sab?r gerekti?ine i?aret ediyor.   Günlük ya?am içinde kald?r?mda yürüyebilmek, çimlerin üzerinde ko?mak, otomobil kullanmak ya da gece karanl?k bile ...

Devamını Oku »

Aşk mı? Takıntı mı? 10 soruda test edin!

A?k… Yüzümüzde tebessüm, kalbimizde hareketlenmeye yol açan, ba????kl??? bile güçlendiren… Bir de tak?nt? var ki, de?il ba????kl?k sistemini vurmas?, hayat? zindan edebilen! Bazen ki?i etraf?ndakilerden ‘seninki a?k de?il, tak?nt?’ cümlesini duyar, ya?ad??? duygu yo?unlu?u ile ba? edemedi?inde kendisine bunu sorar. Ac?badem Fulya Hastanesi’nden Psikolog Sena Sivri, ya?an?lan duygu durumunun a?k m? tak?nt? m? oldu?unu anlamak için ki?inin kendisine sormas? gereken temel 10 soru oldu?unu, bu sorular?n ço?una ‘evet’ yan?t? veriyorsa ve hakim olan duygusu ‘mutluluk’ de?il ‘huzursuzlu?a’ dönü?mü?se, gerekti?inde uzman deste?i almas? gerekti?ini söylüyor. Psikolog ...

Devamını Oku »