Aşk mı? Takıntı mı? 10 soruda test edin!

A?k… Yüzümüzde tebessüm, kalbimizde hareketlenmeye yol açan, ba????kl??? bile güçlendiren… Bir de tak?nt? var ki, de?il ba????kl?k sistemini vurmas?, hayat? zindan edebilen! Bazen ki?i etraf?ndakilerden ‘seninki a?k de?il, tak?nt?’ cümlesini duyar, ya?ad??? duygu yo?unlu?u ile ba? edemedi?inde kendisine bunu sorar. Ac?badem Fulya Hastanesi’nden Psikolog Sena Sivri, ya?an?lan duygu durumunun a?k m? tak?nt? m? oldu?unu anlamak için ki?inin kendisine sormas? gereken temel 10 soru oldu?unu, bu sorular?n ço?una ‘evet’ yan?t? veriyorsa ve hakim olan duygusu ‘mutluluk’ de?il ‘huzursuzlu?a’ dönü?mü?se, gerekti?inde uzman deste?i almas? gerekti?ini söylüyor. Psikolog ...

Devamını Oku »

Yüz ve Boyun Bölgelerinin Gençleştirilmesi (rejuvenasyon)

Eski ça?lardan bu yana sadece yüz de?il boyun bölgesinin de renk duru? gerginlik aç?s?ndan güzel olmas? yüz ile uyumlu bütün olmas? dekolte bölgesine dek uzanan boyun böylesinin pürüzsüz diri lekesi olmas? makbuldür. Ne yaz?l? güne? ve d?? etkenlerden en s?k etkilenen hatta yüz bölgesinden bile önce etkilenen bir bölge olan boyun bizim en erken ya?lanan bölgesidir . Yat?? pozisyonu boyun egzersizlerinin yap?lmamas? cildin inçe olmas? k?r??mas?n?n ba?l?ca sebepleridir . Yüz ve boyun esteti?inde art?k operasyonlarda açmaz germek çekmek de?il ki?inin yüz dinami?ini eski gençlik yollars?n?z ...

Devamını Oku »

Tiryakiler Dikkat! Bu Takvim Hayata Bağlıyor

Tek bir adedinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunduran sigara, Dünya Sa?l?k Örgütü’ne göre ‘tedavi edilmesi gereken bir  hastal?k!’ DSÖ dünya genelinde sigara kullan?m?ndaki art???n son y?llarda ürkütücü oldu?unu belirtirken, buna kar??n hastal?k kap?y? çalmadan sigaray? b?rakan ve sa?l?kl? bir ya?am için kollar? s?vayanlar?n varl??? da umut veriyor. Ac?badem Altunizade Hastanesi Gö?üs Hastal?klar? Uzman? Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur “Sigaray? b?rakan ki?ilerin vücudunda ilk dakikalardan itibaren farkl?l?klar ba?l?yor. ?lk 20 dakikada nab?z ve kan bas?nc? normale dönerken bir y?lda kalp hastal?klar? riski yar? yar?ya azal?yor. ...

Devamını Oku »

Metabolizmayı Yavaşlatan 6 Önemli Neden!

Arkada??n?z y?llard?r hiç diyet yapmamas?na ra?men hep ayn? kiloda kal?yor. Siz ise “su içsem yar?yor” ?eklinde yak?nan grupta yer al?yorsunuz. Peki, kula?a hiç adil gelmeyen bu probleminiz metabolizma h?z?n?z?n yava? çal??mas?ndan kaynaklan?yor olabilir mi? Diyet yapman?za ra?men kilo vermekte güçlük çekiyor veya yemeklerinizi biraz abartt???n?zda bile h?zla kilo al?yor musunuz? Yan?t?n?z “evet” ise bu sorununuzun alt?nda yatan etmen metabolizman?z?n yava? çal??mas? olabilir. Özellikle diyet ve kiloyla ilgili sohbetlerde ad?n? s?kça duydu?umuz metabolizma h?z?, vücudumuzun besinlerle ald??? kaloriyi enerjiye dönü?türme, bir ba?ka deyi?le yakma kapasitenizi gösteriyor. ...

Devamını Oku »

Kadıköy Belediyesi Nikah Ücreti Cep Yakıyor

Kad?köy Belediyesi 2018 y?l? Nikah ücretleri aç?kland?. Nikah?n? dü?ün salonunda ya da ba?ka bir yerde yapmak isteyen gençler kara kara dü?ünmeye ba?lad?. Aç?klanan nikah ücreti; Kad?köy ?lçe s?n?rlar? içinde olsa da nikah dairesi d???nda yap?lacak nikahlarda 1.118 TL.   Kad?köy’e kom?u olan iki ilçeyi inceledi?imizde ise ayn? statüde bir nikah için ÜSKÜDAR BELED?YES? 648,50 TL, ATA?EH?R BELED?YES? 558,50 TL al?yor. Kad?köy Belediyesi’nden bu konuda bir aç?klama bekliyoruz…. KADIKÖY BELED?YES? N?KAHÜCRET Ç?ZELGES?   ÜSKÜDAR BELED?YES? N?KAH ÜCRET Ç?ZELGES? ATA?EH?R BELED?YES? N?KAH ÜCRET Ç?ZELGES?    

Devamını Oku »