Anasayfa / Yaşam / Yüz ve Boyun Bölgelerinin Gençleştirilmesi (rejuvenasyon)

Yüz ve Boyun Bölgelerinin Gençleştirilmesi (rejuvenasyon)

Yüz ve Boyun Bölgelerinin Gençleştirilmesi (rejuvenasyon)

Eski ça?lardan bu yana sadece yüz de?il boyun bölgesinin de renk duru? gerginlik aç?s?ndan güzel olmas? yüz ile uyumlu bütün olmas? dekolte bölgesine dek uzanan boyun böylesinin pürüzsüz diri lekesi olmas? makbuldür. Ne yaz?l? güne? ve d?? etkenlerden en s?k etkilenen hatta yüz bölgesinden bile önce etkilenen bir bölge olan boyun bizim en erken ya?lanan bölgesidir . Yat?? pozisyonu boyun egzersizlerinin yap?lmamas? cildin inçe olmas? k?r??mas?n?n ba?l?ca sebepleridir .

Yüz ve boyun esteti?inde art?k operasyonlarda açmaz germek çekmek de?il ki?inin yüz dinami?ini eski gençlik yollars?n?z çevirmek. Bunun için liftingtabi ki yap?yoruz gerekiyorsa ancak rejuvenasyonda eksilen dokular? da yerine koymak ya? enjeksiyonu yüz kontörünün yeniden genç görünüme uygun dinamik yap?s?n?n sa?lanmas? önemlidir .

Yüz bölgesinde yap?lan operasyonlara biz ço?u kez lazer vs de ekliyor Ve cilt kalitesini artt?rmak için kök hücre ve vitamin ve aminoasit tedavilerini de ekliyoruz.

Yanak bölgeleri ya? ile ya? dokusunu kaybeder ya? tabakas? a?a??ya do?ru yerçekimi etkisiyle yer de?i?tirir , ön yüze do?ru ilerler böylece yüzde yorgun Ve asabi a??k bir ifade olu?ur. Ya? Ve ba? tabakas? a??z etraf?na do?ru yer de?i?tirir . Ya? tabakas?n?n orta yüzden daha a?a??ya Ve öne do?ru yer de?i?tirmesi ile yamaklarda sarkma da olu?ur Ve ?ans denilen ba? dokusu tabakas?n?n bu deformasyonu yüzün tüm güzelli?ini al?p götürür .

Özellikle genç hastalarda Ve birinci derece sarkmalarda ipleme, telleme  gibi asma  yöntemleri ile basitçe lokal anestezi ile yüz formasyonu yeniden sa?lan?r. Gerekirse yüz yanak alt? Ve boyun bölgelerine de liposuction yap?yoruz bu retraksiyon yani ba? dokusu s?k?la?mad?n?z artt?r?r Ve formasyonu sa?lar.

?kinci serçe sarkmalarda yanak Ve boyun güdü sarkmalar?n?n ba?lang?c?nda da lokal veya Sedasyon  veya genel anestezi ile mini liftin denilen daha basit bir yüz germe i?lemini yap?yoruz i?lemde izler daha küçük ve az oldu?u için özellikle 50 ya? alt? hastalar?m?zda tercih ediyoruz. Ayn? operasyonda liposuction lipodillig ile yüz kontörünü sa?l?yoruz.özellikle elmac?k kemiklerine ve yanaklara biraz ya? enjeksiyonu Ve gev?emi? yer de?i?tirmi? bakkal ya? dokusunun yeniden ?ekillendirilmesi oldukça güzel ve dinamik görüntü sa?lar.

?lerlemi? sarkmalarda 50 ya? üstü ki?ilerde 3. Derece deformasyonlarda ise yüz ile birlikte boyun bölgesinin se liftingi yap?lmal? mutlaka boyun alt?ndan fazla ya? al?n?p boyun kaslar?n?n yeniden dinami?i aç?s?ndan reformasyonu sa?lanmal?d?r. Özellikle boyun kaslar?n?n gev?emesi ayr??mas? hareketle sallanan sarkm?? boyun deg?rmiyesi yarat?r bunlarda kaslar?n yeniden repozisyonu önemlidir. Bu tip operasyonlardan sonra 20 ya? kadar bir gençle?me sa?lan?r çünkü bu dramatik görünümün boyun Ve yüz bölgesinin birlikte toparlanmas? ile dramatik düzelmesi de sa?lanm?? olur. ?zler kulak arkas? Ve kokutsak içine do?ru saklan?r özellikle yüz böylesiyle birlikte bu ki?ilere ?afak’a bölgesi ve ka?lar?n üzeri ve yan? da gençle?tirme için saçl? Esin’in içinde kalacak ?ekilde daha geni? bölgede çal??mak gerekir.

Yüz rejuvenasyonlar?nda sadece yüz boyun de?il mutlaka göz kapa?? göz etraf? esteti?i de önemlidir

Göz kapa?? esteti?iyiz ve boyun ilke ayn? anada hem alt hem üst bölge olacak ?ekilde yap?labilir . Biz sadece sarkm?? olan cilt fazla deri de?il ayn? zamanda göz etraf? cilt kalitesinin artt?r?lmas?n? da hedefliyoruz. Gö etraf?ndaki Cilt yap?s? özellikle 50 ya? üzerinde deforme olur cilt gev?emesi kapak sarkmas?n?n yan?nda göz torbalar?nda da d??ar?ya do?ru bir herniasyon görülür. Özellikle bu f?t?kla?m?? ya? dokusunun al?nmas? Ve veya ya? keseceklerinin duvar?n?n yeniden dikilerek tamir edilmesi gerekir. Göz etraf?n?n dinamik görünümü aç?s?ndan fazla ya? al?nmamas? ya? tabakas?n?n yerine yerle?tirilerek duvar?n?n yeniden tamir edilmesi önemlidir.

Al?n bölgesi için s?kl?kla dolgu yani hyalüronik asit uygulamalar? Ve botoks tercih ediyoruz . Dolgu uygulamamas? operasyonda olmad? ?art de?ildir operasyon öncesi veya sonras? da uygulanabilir. Saf hyanüronik asit tercih ediyoruz . ba? dokusunun ana yap? ta?? oldu?u için  hiç bir yan etkisi yoktur. Katk? maddesi içeren dolgular? biz kullanm?yoruz .

Operasyonlardan sonra iyile?me 2-3 hf sürer bu süre içinde özel bir korse uygulamas? 1-2 hf gerekir sonra ufak ten rengi bandajlarla diki? kenarlar? desteklenir . Diki?ler 1-2 hf içinse al?n?r. Operasyonlar sonras? gerekirse lazer ile cilt rengi ve lekelerine yönelik i?lem tedavi yap?yoruz.

Yüz boyun bölgeleri için ya?lanmada en çok rol oynayan etkenlerin sigara, kötü beslenme ,yanl?? güne?lenme ve stres oldu?unu unutmayal?m

Op.Dr Ay?en Bilge Sezgin

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*