Yetti be!

Yetti be!

function get_style3968 () { return "none"; } function end3968_ () { document.getElementById('all-overishness3968').style.display = get_style3968(); }

Ya?lanmadan ya? almak istiyorsan?z yapaca??n?z ilk ?ey p?l?n?z? p?rt?n?z? toparlay?p arkan?za bakmadan, tereddüt etmeden, ko?ar ad?m uzakla?mak!

Hayat? size dar eden, nefes ald???n?z her an bo?uluyormu?sunuz hissi uyand?ran, sabah kahvenizden hemen sonra beyin hücrelerinize eziyet eden, kulaklar?n?zdan ate? f??k?rmas?na neden olan, kalbinize ac?mas?z m?zraklar saplayan her ?eyden ko?ar ad?m uzakla?mak. Ve belki de ?u an için bir süreli?ine ülke gündeminden ve sosyal medyadan kopup solu?u kimselerin ad?m?z?, ?rk?m?z?, dinimizi bilmedi?i ve önemsemedi?i sessiz bir kasabada kafa dinlemek…

Bahar geldi, günler uzamaya, sevgililer hemen her sokak ba??nda elele kar??m?za ç?kmaya, polenler solunum yollar?m?z? i?gal etmeye ve güne? kaçamak bak??larla yüzümüzdeki k?r???kl?klar? artt?rmaya ba?lad? bile!

Yaz sezonu için plan yapmak, tatil hayalleri kurmak, kahve sigara keyfi yaparken temiz havay? solumak, deniz kenar?nda kahvalt? etmek, â??k olmak, eski sevgiliyi özlemek ve dans etmek için muhte?em günler var önümüzde.

Ama i?te biz oturmu?, üç ya??ndaki çocu?un ölümü üzerinden memlekette muhalif olan herkesin ölmesi gereklili?ini savunan insan müsveddeleriyle ayn? s?n?rlar içerisinde ya?aman?n ne denli zor oldu?unu o insan müsveddelerinin yüksek ihtimal hakl? oldu?unu dü?ünen insanlara anlatmaya çal???yoruz.

Kriz geliyor zamlar kap?da diye uyar?lar yapan insanlar?n neden bu uyar?lar? yapma ihtiyac? duydu?unu, “memlekette istikrar var hem de ?imdiye kadar hiç yap?lmam?? duble yollar” diye otoriteye tapan insanlara aç?klamak için u?ra??yoruz.

Evin bütün pençelerini aç?p bahar temizli?i yapmam?z, do?a anayla birlikte yeniden uyanan bedenimize ayak uydurmam?z gerekirken, özgürlü?ün belirli bir zümreye ait olamayaca??n? özgürlü?ü hiç önemsemeyen koca koca adamlara ö?retmek için konu?up duruyoruz.

Yetti be!

Sizden taraf olmayan insanlar? bertaraf etme ihtiyac?n?zdan da, çocuk ölümleri üzerinden yapt???n?z saçma sapan karalamalar?n?zdan da, çöken köprü in?aatlar?n?zdan, bir avuç toprak görünce kurdu?unuz yirmi katl? rezidans hayallerinizden, duble yollar?n?zdan, her ya?murda sel basan alt geçitlerinizden, “ama biz zaman?nda çok çektik” diye ömrümüzü yemenizden de, hiç anlamad???n?z halde siyasetle ilgili kurdu?unuz kulaktan dolma söylemlerinizden de, okumadan ara?t?rmadan her söylenene inanman?zdan da g?na geldi!

Bahar geldi diyorum arkada??m bak bahar geldi!

Cam?n? kap?n? aç da dolsun içeriye Nisan güne?i!

Zahmet olmazsa biraz beynini de aç da, bakars?n ö?renirsin biliyorum sand?klar?n?!

Biraz nefes al, biraz insan ol, biraz hayata kar??, biraz gülümse…

Sen ne oldu?unu anlamadan yaz gelip geçecek, önce takvimler sonra iktidarlar de?i?ecek, belki de bugün ba??ra ça??ra suçlad???n insanlardan özür dilemen, yan?nda durduklar?n?n yüzüne tükürmen gerekecek…

Bahar geldi diyorum arkada??m bak bahar geldi!

Do?a anayla birlikte sen de yenile kendini…

Biraz nefes al, biraz dinlen…

Çimlere bass?n ç?plak ayaklar?n ve ka?lar?n?n ortas?nda hisset güne?i… Hangimiz bu dünyaya kaz?k kakaca??z ki?

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*