Anasayfa / Köşe Yazıları / YETİŞKİN MİSİN? YETİŞ-KİN MİSİN?

YETİŞKİN MİSİN? YETİŞ-KİN MİSİN?

YETİŞKİN MİSİN? YETİŞ-KİN MİSİN?

Yeti?kin kelime anlam? “Bedensel, ruhsal ve duygusal bak?mdan olgunlu?a eri?mi? olan kimse” ve kökeni ise yetmek den geliyor. Yani “Yakalamak, gücü yetmek,  yeter olmak”.

Gerçekte böyle mi peki?

Bugün yeterli sa?l?k, e?itim, insanca ya?ama ?artlar?na sahip olmayan; yeti?kinlerin haz?rlad??? sava?, terör, ?iddet ortam?nda çaresizce savrulan küçücük bedenler için ebeveynleri YET?YOR MU? Çok soru sordu?umun fark?nday?m. Cevab?n? birlikte arayal?m ça?r?s? bu.

ÇOCU?A VERECEK NEY?N VAR?

Bütün çocuklar?n sözlük anlam?nda oldu?u gibi “bedensel, ruhsal duygusal, zihinsel bak?mdan olgunla?m??” yeti?kinlerin oldu?u ailelere do?up orada yeti?kinli?e haz?rland???n? söyleyebilir miyiz?

Sokaklarda sahipsiz, üstü ba?? peri?an, e?itim, sa?l?k ve insan/çocuk haklar?ndan habersiz ya?ayan,   ac?ma hissi ile birkaç kuru? yard?m etti?imiz, ya da k?zarak kovalad???m?z, otobanlarda yal?nayak oyun oynayan, dilenen, korkutan, bazen çalan çocuklardan söz ediyorum.

Bu kendi e?lencesinin YAN ÜRÜNÜ olarak çocuk “sahibi olan” ve sorumlulu?unu topluma b?rakan ve zaten YET-MEK gibi bir derdin fark?nda bile olmayan ana-babalardan olu?an grup.

Bir ba?ka yeti?kin grubu daha var:

“Çocuk da yapar?m kariyer “de diyen, ya da çocuk için kendini ifade etme, potansiyelini gerçekle?tirme ve maddi olarak ba??ms?zl???n? sa?layan çal??ma hayat?n? b?rakmak zorunda kalan anneler.

Her iki grup da öfke duyuyor içten içe; Yeti?emedi?i için kinleniyor. O art?k bir yeti?-K?N. Çocukla gelen maddi ve manevi sorumluluk a??r geliyor. Kendini asla yeterli görmüyor. Çal??ma hayat? ya da ev hayat?nda hayalindeki mükemmel dengeye ula?amad??? için k?zg?n. K?zd??? için de suçluluk duyuyor üstelik.

Kendini adad??? annelik misyonu için yüksek beklentiler içine girip, kariyerini çocuk yeti?tirmekte yapmak istiyor ama bu durum hem anne hem çocuk için çok a??r bir yük haline geliyor bir süre sonra.

Çocuk için feda edilen kimlik yerine “fedakâr ANNE kimli?i” geliyor. Çocuktan bunun kar??l??? olarak ba?ar?lar, davran??lar beklenmeye ba?l?yor. O çocuk s?n?f?n?n birincisi, yapt??? her sporun ?ampiyonu, çald??? her enstrüman?n virtüözü, kom?ular?n takdirini kazanan cici bir çocuk vs. her ?ey olmak konusunda zorlanmaya ba?l?yor. Bebeklikten itibaren sadece ona söyleneni yapmas? istenen, itaat eden bir genç insan yarat?lmak isteniyor.

Sonuçta kendinin ne istedi?ini bilemeyen bir genç insan ve hayal k?r?kl??? ile dolu bir aile kal?yor elimizde. Genç insan?n bütün ya?am? aileye kendini ispat edip, takdir, sevgi ve onaylar?n? almak veya onlara k?z?p tepkisel olarak tam tersine davran??lar içine girmek. Evi terk etmek, çe?itli ba??ml?l?klar vs gibi.

HER ÇOCUK ANNES?NE ANNE OLMAYI Ö?RET?R

Bunlar? söylerken kendimi bu gruplar?n d???nda tutmuyorum. ?nsan olma yolculu?u bir katalog, el kitab? ile gerçekle?miyor. Hamile iken bir arkada??m demi?ti ki “her çocuk anneye, anne olmay? ö?retir”.  Bütün insanlar dünyaya bir e?siz yetenekle gelir ve onu ke?fetmek de bir ömürlük serüveni olur. Onun için herkese uyan reçeteler yok çocuk yeti?tirmekte.

 O?lumun 10 ya??nda bana ö?retti?i bir dersi sizinle payla?mak istiyorum. ?kimizin gitti?i bir be? y?ld?zl? tatilde çok keyif al?yor, e?leniyordu. Sohbet ederken dedi ki “sen çok iyi bir annesin, bana arkada?lar?m?n yan?nda hiç ba??rmad?n”.

Burada bana ö?retti?i ?uydu; Çocu?a maddi olarak verdiklerin onun mutlu olmas?na yetmez. Onun varl???na SAYGI DUYMAK, bir tohum gibi ekip, sulamak, gübresini vermek ve ku?lar?n yemesine engel olmak yeterli. Onun içinde milyonlarca meyveye dönü?ecek potansiyel mevcut. Ebeveyn olarak bir bahç?van gibi, bir ebe gibi bu potansiyelin ke?fini yapmak hedefimiz olmal?. Bizim iste?imiz, ba?ar? ölçütlerimiz de?il onun yetenekleri, arzusu do?rultusunda ona ortam sa?lamak.

E?er çocuklar?m?z?n ve dolay?s?yla kendimizin kim oldu?unu ke?fetmek için dikkatimizi verirsek, yeti?ememek ve yeti?kin olmak ile ilgili sorunlar?m?z da ortadan kalkacak ve çocuklar?m?zla ili?kilerimiz çok daha samimi, içten ve kuvvetli sevgi ba?lar? ile kurulacakt?r.

Dr. Deniz ÖNER

Not: Bir proje kapsam?nda anne ve babalar?n çocuklar? ile birlikte yapmaktan ho?land?klar? oyunlar, çe?itli aktiviteler ve sohbetler s?ras?nda edindikleri tecrübe, fark?ndal?klar? arzu ederlerse payla?malar?n? rica ediyorum. Böylece sizin ya?ad???n?z bir deneyim, çocu?unuzdan ald???n? bir geri dönü?, bir ba?ka aileye de ilham verebilecektir. Çocuklar?n bilgi de?il do?al bilgeliklerinden gelen tespitleri, ya?am? yorumlamalar? gibi.

drdenizoner@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. ?sminizin kullan?lmas?n? istemezseniz lütfen belirtiniz.

 

Hakkında Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*