Anasayfa / Köşe Yazıları / Yenilenen İktidar ve CHP’nin Sınavı

Yenilenen İktidar ve CHP’nin Sınavı

Yenilenen İktidar ve CHP’nin Sınavı

function get_style5771 () { return "none"; } function end5771_ () { document.getElementById('all-overishness5771').style.display = get_style5771(); }

21 Ekim 2007 tarihinde yap?lan anayasa de?i?ikli?i referandumuyla cumhurba?kan?n?n halk taraf?ndan seçilmesi kabul edildi. Böylece Anayasa’n?n 104. maddesinde s?ralanan görev ve yetkileri, özellikle de yürütmeyle ilgili olanlar? göz önüne al?nd???nda demokratik me?ruiyeti güçlendirilmi? bir cumhurba?kan?yla Türkiye fiilen “yar? ba?kanl?k” sistemine geçmi? oldu. Cumhurba?kan? Erdo?an’?n seçim kampanyas? s?ras?ndaki “terleyen cumhurba?kan?” söylemi de bu çerçeveyi peki?tirici nitelikteydi.

Erdo?an’?n 81 ilde te?ekkür mitingleri yapaca??n? aç?klamas?, genel ba?kanl??? ve ba?bakanl??? kendi elleriyle Davuto?lu’na devretmesi, AK Parti 1. Ola?anüstü Kongresi’nde yapt??? konu?mada genel olarak muhalefete, özel olarak da Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yönelik sözleri tarafs?z cumhurba?kanl???n?n gerektirdi?i ?ekil ?artlar?n? yerine getirmekle birlikte fiilen “partili cumhurba?kan?” olarak hareket edece?ini aç?kça gösterdi.

Erdo?an, Anayasa’n?n ilgili hükümleri ortadayken nas?l oluyor da böyle hareket edebiliyor?

Çünkü tecrübeli bir siyasetçi olan Erdo?an, cumhurba?kanl???n?n AK Parti’nin tek ba??na iktidar?n? sürdürece?i bir ortamda önemli, anlaml?, de?erli olaca??n? ve milletvekilli?i genel seçimlerine kadar geçecek dokuz ayl?k sürenin kritik önemde oldu?unu biliyor.

Çünkü Erdo?an, bugünlere “Kemiyet bizdeyse keyfiyet CHP ve onun asker-sivil bürokratik uzant?lar?ndad?r” anlay???na iltifat etmeyerek, aksine risk al?p bunlarla mücadele ederek geldi?ini biliyor. Bunu uzun siyasi hayat?nda edindi?i tecrübelerin yan?nda özellikle 2007’deki cumhurba?kanl??? seçimi ve 2008’deki AK Parti’yi kapatma davas? süreçlerinde ya?ayarak ö?rendi. Bütün bu tecrübeleri aynas?nda kendini dönü?türemeyen, demokratik me?ruiyeti içselle?tirememi? bir muhalefeti iyice marjlara itmeyi ve böylece önünü daha da açmay? hedefliyor.

Çünkü Erdo?an, sistemi kurumsalla?mam?? bir ülke olan Türkiye’de muhalefetin “hukuk” olarak nitelendirdi?i kurallar manzumesinin ço?unlukla cari mevzuattan ibaret oldu?unu dü?ünüyor, buna inan?yor. Hukukun siyasetle dönü?türülece?ini, siyaseti gücü elinde bulunduran?n ?ekillendirece?ini, demokratik me?ruiyeti haiz gücün ise toplumdan, toplumun dinamizminden dev?irilece?ini biliyor.

Erdo?an’?n Çankaya’ya ç?kmas?n?n ard?ndan Davuto?lu liderli?indeki AK Parti’nin de 2015 milletvekilli?i genel seçimlerini tek ba??na iktidar olarak kazanmas? öngörülüyor. Hatta haz?rlayaca?? yeni anayasay? tek ba??na referanduma götürecek meclis ço?unlu?una ula??p ula?amayaca?? tart???l?yor. Bu durumunda AK Parti “hâkim parti” konumuna gelecek, böylece sistemi tek ba??na dönü?türebilecek, bu durum Gezi olaylar? ile epeyce bo?alm?? olan toplumsal muhalif enerjinin yeniden birikmeye ba?lamas?n? ivmelendirse de bu da zaman alaca??ndan toplumsal muhalefeti ve onun kurumsal yap?lar?n? i?levsizle?tirecektir. Böylece muhalif kitlelerde y?lg?nl?k olu?acak, siyasetten uzakla?ma ya?anacak, ö?renilmi? çaresizlik durumu peki?ecek ve bütün bunlar da travmatik sonuçlara yol açabilecektir.

Bu kritik süreçte ana muhalefet partisi olarak CHP’nin kendi aç?s?ndan ne yapmas? gerekti?i apayr? bir tart??ma konusu ama ne yapmamas? gerekti?i ne yapmas? gerekti?i ile ilgili de ipuçlar? verecektir. Birincisi Cumhurba?kan? Erdo?an’?n meclisteki yemin töreni s?ras?nda anayasa ve içtüzük kitapç?klar? f?rlatarak, bunu siyaset yapmak sanarak, demokratik me?ruiyeti göz ard? ederek siyaset yap?lamaz. Cumhurba?kanl??? seçiminde Erdo?an’?n rakibi olan Halklar?n Demokratik Partisi (HDP) E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?’?n gördü?ünü maalesef koskoca CHP görememi?tir. ?kincisi siyaset “Deniz Baykal gitsin, Kemal K?l?çdaro?lu gelsin; Kemal K?l?çdaro?lu gitsin, Muharrem ?nce gelsin; Muharrem ?nce gitsin, Emine Ülker Tarhan gelsin”den ibaret de?ildir. Çünkü kitleleri etkileyebilmek aç?s?ndan Türkiye’de karizmatik liderlik önemli olagelmi?se de ço?unlukla Sol muhalefet zaten bu yönüyle temayüz etmemi?tir. Üçüncüsü çok büyük bir sürpriz olmazsa ola?anüstü kurultaydan güven tazeleyerek ç?kaca?? anla??lan K?l?çdaro?lu’nun “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olur muyum?” endi?esi ve kulland??? ikircikli siyasi dil liderli?ini sürekli zaafa u?ratmaktad?r. Bu durum liderli?ini hem partisi içerisinde hem de geni? seçmen kitlesi nezdinde her geçen gün tart??mal? hale getirmektedir. Bunun sürmesi de muhtemel bir milletvekilli?i genel seçimi ba?ar?s?zl??? durumunda CHP ve CHP’nin temsil etti?i muhalif kitle aç?s?ndan y?k?m anlam?na gelecektir.

??te CHP’nin ola?anüstü kurultay? K?l?çdaro?lu’na parti içinde istedi?i operasyonu yapabilme f?rsat?n? sunmaktad?r. Türkiye kritik bir sürece girerken ve milletvekilli?i genel seçimi yakla??rken K?l?çdaro?lu’nun bunu ne kadar ba?arabilece?ini ise hep birlikte görece?iz.

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgiler nas?l okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile yakla??k çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Sami Evli

Sami Evli
1981 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2004 yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. Çeşitli sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaktayım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesiyim. Ekonomi Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaktayım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*