Anasayfa / Köşe Yazıları / Yeni Teslimat Modeli

Yeni Teslimat Modeli

Yeni Teslimat Modeli

“?nternetten sat?n al?nan ürünlerin markan?n fiziksel ma?azas?ndan teslim al?nmas?” olarak tan?mlanan Click & Collect, yeni ve farkl? bir teslimat modeli olarak perakendecilere ve kullan?c?lara önemli avantajlar sa?l?yor. Markalar?n dijitalle?me süreçlerini en üst seviyeye ç?karan teknolojik ve inovatif çözümler sunan Positive’in Kurucu Orta?? Caner Ist?’n?n verdi?i bilgilere göre, Türkiye’de önemli bir potansiyele sahip olan Click & Collect, k?sa sürede yayg?nla?arak sat??lar?n artmas?nda rol oynayacak.

Positive olarak Click & Collect süreçlerinde tekstil, g?da, oyuncak ve yap? market gibi farkl? alanlardaki ?irketlere süreç dan??manl??? ve altyap? hizmetleri sa?lad?klar?n? kaydeden Caner Ist?, “Click & Collect dedi?imizde sadece tüketicilere de?il, markalar?n yan? s?ra online ve geleneksel perakendeye, dolay?s?yla tüm ekonomiye olumlu etkileri olan bir modelden söz ediyoruz. Tüketicilerin ürünleri kolayca ve diledikleri gibi teslim alabilmeleri, ‘sorunsuz al??veri?’ kavram?n? zihinlerinde marka ile birle?tirmelerinde rol oynuyor” dedi.

?ngiltere’de hizmet veren bir tekstil perakendecisinin Click & Collect seçene?ini sunmaya ba?lad??? ilk y?l sipari?lerinde Click & Collect’in tercih edilme oran?n?n yüzde 35 oldu?unu söyleyen Ist?, “Bu oran, ayn? dönemde sipari?lerde yüzde 16’l?k büyümeyi de beraberinde getirmi?. Bu yeni teslimat modelinin tüketiciler taraf?ndan tercih edilme oran? yükseldikçe, sipari?lerin artaca??n? da söylemek mümkün. Click & Collect sadece online sat??lar? art?rmakla kalm?yor, markan?n fiziksel ma?azas?ndaki sat??lar?n yükselmesine de yard?mc? oluyor. Yine bir ?ngiliz perakedencisinin verilerine göre, ürünlerini teslim almak için gelen tüketicilerin yakla??k dörtte biri, ma?azadan da tamamlay?c? ya da yeni bir ürün sat?n al?yor” diye konu?tu.

Positive, markalar?n dijitalle?me süreçlerini en üst seviyeye ç?kartan özelle?tirilmi? kullan?c? deneyimi odakl? teknolojik ve inovatif çözümler geli?tirmek amac?yla 2005 y?l?nda kuruldu. Dostluklar? üniversite y?llar?na dek uzanan Caner Ist? ve Eren Dedeo?lu taraf?ndan kurulan Positive, tamam? sektör profesyonelleri, kullan?c? deneyimi uzmanlar? ve mühendislerden olu?an ekibi ile geride b?rakt??? 12 y?lda, aralar?nda Alt?n Örümcek, WebAwards, W3 Awards ve Davey Awards gibi prestijli ödüllerin de bulundu?u 50’yi a?k?n UI/UX ödülüne lay?k görüldü.

Positive, ba?ta perakende olmak üzere, hizmet verdi?i farkl? sektörlerdeki uzmanl??? ile merkezinde kullan?c? deneyimi ve çoklu kanal yakla??m?n?n bulundu?u çözümler sunarak markalar?n dijital ekonomiden en verimli ?ekilde yararlanmas?n? sa?l?yor. Dijitalle?me sürecinde markalar?n kar??la?aca?? en zor problemler için bile, uzman dan??manlar? ile süreçleri tasarl?yor, E-ticaret ve omni-channel platformlar? ve özelle?tirilmi? mobil & responsive & web uygulamalar? geli?tiriyor. Kuruldu?undan bu yana mükemmel kullan?c? deneyimini sa?lama tutkusuyla, veriye ve ara?t?rmaya dayal? tasar?m yetene?iyle fark yaratan Positive, online ve offline dünyalar için uygulanabilir arayüzler yarat?yor.

Tüm dünyada ya?anan dijital dönü?üm ve e-i? çözümlerindeki geli?meleri yak?nda takip eden Positive, i? teknolojileri ve inovatif çözümler uzman? olarak markalara de?er katan projeler geli?tirmeye devam edecek. Bir sonraki dijital dalgada da i? zekâs? ve istatiksel davran?? çözümlerine odaklanacak.

Hakkında İsa Altun

İsa Altun
Akçakale doğumlu İsa Altun, 1991 yılından bu yana Polis Memuru olarak Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya ve İstanbul llerinde görev yaptı.Halen İstanbul ilinde aktif olarak çalışıyor. "Bağımlılık kültürü" üzerine yaptığı raştırmalarla ilgili gençlere ve ailelere yönelik kendi imkânları ile bastırdığı " BİR KEREDEN ÇOK ŞEY OLUR " kitabının ardından " KOD ADI BEYAZ ÖLÜM " isimli kitabı da yayımlanmak üzere. İlk yazısı 1990 yılında Kültür Bakanlığının resmi Dergisinde yayımlandı.1994 ile 1997 yılları arasında Gaziantep27 gazetesinde uyuşturucu kültürünün içyüzünü ele alan yazılarıyla bu alana kamuoyunun dikkatini bu alana çekmeye çalıştı. Uyuşturucunun vahşi ve ölümcül yüzünü göstermek için Yurdun çeşitli bölgelerinde Okullarda ve eğitim kurumlarında karikatür sergileri açtı. Konferanslar verdi. Seminerlere ve Panellere katıldı. Uyuşturucu ile mücadele alanında göstermiş olduğu etkin çalışmalardan dolayı 1998 yılında Uluslar arası Genç Girişimciler Organizasyonu ( TOYP ) tarafından " Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı " dalında ödül aldı. 2000 yılında çocuklara,gençlere ve ailelere yönelik uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarından dolayı dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati BİLİCAN tarafından " YILIN POLİSİ " seçildi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Mezunu. " Bilişim suçları" ve " Türk Polis Tarihi" ile ilgili araştırma ve incelemelerinin ardından bu çalışmalarını kitaplaştırmak için uğraşılar veriyor.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*