Anasayfa / Köşe Yazıları / Yeni HIV ilaçları yolda!

Yeni HIV ilaçları yolda!

Yeni HIV ilaçları yolda!

HIV tedavisinde ve korunmada kullan?lacak 52 yeni ilaç ve a?? s?ras?n? bekliyor.

Bundan yakla??k 30 y?l önce, Amerika’da ilk HIV vakas? görüldü?ünden bu yana aktivistler, sa?l?k hizmeti sa?lay?c?lar?, ara?t?rmac?lar, devlet kurumlar? ve ilaç sanayi, HIV’den korunma ve tedavisi için bir çok önemli ad?m att?lar.

Yeni bilimsel bulgular, sadece HIV’in bula?mas?n? önlemekle kalmay?p, kesin tedaviye dair umutlar? ye?ertirken, ayn? zamanda da tüm dünyadaki HIV pozitif bireylerin ya?am kalitesini artt?rmada da son derece etkili oldular.

2017, bu alanda yap?lan çal??malardaki geli?melerle, iyimserlik rüzgarlar?n?n esmeye devam etti?i harika bir y?l. Amerika ?laç Ara?t?rmalar? ve Üreticileri Birli?i taraf?ndan yay?nlanan 2017 HIV/AIDS ?laç Geli?meleri raporunda, 52 adet yeni ilaç ve a?? için çal??malar?n devam etti?i belirtiliyor. Listedeki çal??malardan 32 tanesi yeni antiretroviral ve antivirallere (ART) yönelik ilaç tedavisi, 16’s?n?n a?? ve 4 tanesinin de virüsün hücrelere sald?rmas?n? önlemek ad?na geli?tirilen bir yönteminde dahil oldu?u hücre terapileri. Rapor ayn? zamanda, baz? çal??malar?n klinik denemeler seviyesinde, baz?lar?n?n ise Amerika G?da ve ?laç Kurumu (FDA) taraf?ndan inceleme-onaylama safhas?nda oldu?u belirtilmi?.

HIV bilimi alan?nda en sayg?n yay?nlardan biri olan The Lancet – Infectious Diseases dergisinde yay?nlanan bulgulara göre, Dünya genelinde kullanmakta olduklar? ilaçlara direnç* gösteren HIV pozitif bireylerin say?s?nda art?? gözlemleniyor. Söz konusu direnç olunca, bu durumu kontrol alt?na alacak yeni tedavilerin geli?tiriliyor olmas? nefes kesen bir geli?me olarak kar??m?za ç?kmaktad?r. 2012 y?l?nda yay?nlanan Amerika Hastal?k Kontrol ve Önleme Merkezleri Raporuna göre, her 10 yeni HIV vakas?ndan 2’sinde, bir ya da birden fazla ilaç tedavi grubuna direnç geli?tirildi?i kaydedilmi?tir.

*HIV pozitif bireyin kullanmakta oldu?u ilaçlar?n, düzensiz ilaç kullan?m? ya da tedaviyi b?rakmak vb. Sebeplerle etkisini yitirmesi durumuna verilen isim

Raporlar, geçti?imiz y?l Amerika’da kay?t alt?na al?nan yeni HIV tan?lar?ndan, tüm tedavi gruplar?na tam direnç gösterenlerin %1’den daha az oldu?u belirtiliyor. Bu oran Türkiye’de çok daha dü?ük. Ancak istatistiksel olarak küçük olan bu oran, günlük hayatta yüzlerce insan anlam?na geliyor. Yeni geli?tirilmekte olan ilaçlar ayn? zamanda, bu vakalar için de yeni seçenekler, yani yeni umutlar demek. Bu konu ile ilgili olarak geçti?imiz günlerde, PhRMA Raporunun yay?nlanmas? ile birlikte, Amerika Biofarmasötik ?irketler Toplulu?u, tan?t?mlar?nda bir HIV pozitif birey ile ilaç geli?tirme laboratuvar?nda çal??an bir ara?t?rmac?n?n yanyana oldu?u “Together (Hep Beraber)” isimli yeni kampanyaya start verdiklerini aç?klad?lar.

PhRMA’n?n aktard???na göre, 1981 y?l?nda ilk AIDS vakas? görüldü?ünden bu yana, FDA 40’?n üzerinde HIV ilac?n?n kullan?lmas?na onay vermi?. 1990’lar?n ortas?nda antiretroviral tedavilerin ke?fi ile birlikte, AIDS temelli ölümlerin say?s?nda ciddi dü?ü?lerin görüldü?ü, eczac?l?k alan?ndaki en büyük dönüm noktalar?ndan biri ya?and?.

HIV tedavisi alan?ndaki bir sonraki büyük bulu? belki bir “kesin tedavi”, “depo ilaçlar” veya ‘’koruyucu a??’’ olabilir. Tüm bu alanlarda ba?ar?s? küçümsenmeyecek geli?meler var neler olaca??n? bize zaman gösterecek.

 

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*