Anasayfa / Yaşam / Yatak Odamıza Kadar Giren Robotlar Dost mu Düşman mı?

Yatak Odamıza Kadar Giren Robotlar Dost mu Düşman mı?

Yatak Odamıza Kadar Giren Robotlar Dost mu Düşman mı?

?nsan-Robot ili?kisindeki etik s?n?r, Türkiye ?novasyon ve Giri?imcilik Haftas?’nda tart???lacak

Türkiye ?hracatç?lar Meclisi’nin (T?M) bu y?l alt?nc?s?n? düzenleyece?i Türkiye ?novasyon ve Giri?imcilik Haftas?, 6-9 Aral?k tarihleri aras?nda ICC-?stanbul Kongre Merkezi’nde gerçekle?tirilecek.    

Etkinlik kapsam?nda Türkiye’ye gelecek robot bilimci Profesör Noel Sharkey, robotla-insan aras?ndaki ili?kiyi ve yapay zekan?n yaratabilece?i problemleri anlatacak.

Türkiye ?hracatç?lar Meclisi’nin (T?M) Ekonomi Bakanl??? koordinasyonunda 2012 y?l?ndan bu yana düzenledi?i Türkiye ?novasyon Haftas?, bu y?l giri?imcilik ruhunu da kaps?yor. Yeni ad?yla Türkiye ?novasyon ve Giri?imcilik Haftas? olarak düzenlenecek etkinlik, T?M Ba?kan? Mehmet Büyükek?i’nin ev sahipli?inde 6-9 Aral?k tarihleri aras?nda ICC-?stanbul Kongre Merkezi’nde gerçekle?tirilecek. Türkiye’de inovasyon kültürünün yayg?nla?mas?nda büyük rol oynayan etkinlikte, dört gün boyunca yerli ve yabanc? 201 konuk, 19 konferans ile 36 panelde konu?ma yapacak.

Etkinli?in önemli isimlerinden robotik ve yapay zeka konusunda görü?lerine s?kça ba?vurulan Noel Sharkey, robotlar ve insanlar aras?ndaki ili?kinin gelece?ini anlatacak.

Robotlar dostumuz mu dü?man?m?z m??

Oyuncak askerlerden öldüren robotlara geçi?i anlatt??? konu?mas?yla yapay zeka ve robotlar konusundaki tehditlere dikkat çeken Noel Sharkey, bar??ç?l robotlar üretilmesi konusunda çal??malar yap?yor ve robotlar ile insanlar aras?ndaki etik s?n?rlar? inceliyor. Robotlar?n ve yapay zekan?n insan ya?am?n?n her alan?na girdi?i ?u günlerde, yard?mc? direktörlü?ünü yapt??? Responsible Robotics’in robotlarla cinsellik üzerine yapt??? anket çal??mas? ise robotlarla insan aras?ndaki etkile?imin hangi boyuta geldi?inin bir göstergesi. Robotlar ve yapay zeka konusunda s?n?rlar? zorlayacak Noel Sharkey, Türkiye ?novasyon ve Giri?imcilik Haftas?’nda.

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*