Anasayfa / Köşe Yazıları / Yaşamım Ellerinde!

Yaşamım Ellerinde!

Yaşamım Ellerinde!

Ya?am?m Ellerinde!

Organ Ba??? Haftas?’nda

8 Kas?m 2017 Çar?amba Günü

organ ba???? hakk?nda bilgi almak ve organ ba????na kat?lmak üzere

Kad?köy R?ht?m? Be?ikta? Vapur ?skelesi’nde bulu?al?m! 

Kad?köy Kent Konseyi, Kad?köy Belediyesi, ?stanbul ?l Sa?l?k Müdürlü?ü, ?stanbul Tabip Odas?, Türk K?z?lay?, Tüketici Sorunlar? Derne?i (TÜSODER) taraf?ndan organize edilen etkinlik halk?m?za aç?k olup, etkinli?in duyurulmas? için siz De?erli Bas?n Mensuplar?m?z?n deste?inizi rica ediyoruz.

Her Ba???, Yeni Bir Hayatt?r!

Her y?l Türkiye’de ikibinden fazla ki?i organ nakli beklerken hayat?n? kaybediyor. Vefat eden hastan?n ailesinin nakil i?lemlerine izin vermemesi nedeniyle sa?lam organlar da toprak alt?nda çürüyüp gidiyor. Son 5 y?lda beyin ölümü gerçekle?en 8.601 hastan?n sadece 2.045’inin organ nakli gerçekle?tirilmi? olmas? Ülkemiz için yüzde 5-6 seviyesinde çok dü?ük bir organ ba???? oldu?unu göstermektedir.

Ki?i kendisi hayatta iken organ ba???? yapabilir veya yak?nlar? beyin ölümü gerçekle?tikten sonra bu onay? verebilir.

Akli dengesi yerinde, 18 ya??n? a?m?? herkes organ ba????nda bulunabilir. Organ Ba??? Kart?n?z varsa bu sizin vasiyetiniz say?ld??? için yak?nlar?n?z bu konuda daha rahat karar verebilir. Sadece yo?un bak?mda makineye ba?l? iken beyin ölümü gerçekle?mi? ki?ilerden, ORGAN NAKL? UZMAN HEK?MLER? taraf?ndan uygun ?artlarda al?nan organ ve dokular?n nakli sa?lan?r.

Ülkemizde her y?l 3-9 Kas?m ‘Organ Ba???? Haftas?’ olarak kutlanmaktad?r.

Organ ve doku ba????n?n art?r?lmas? için kamuoyunda bu konudaki bilgi eksikli?inin giderilmesi ve konunun öneminin sürekli gündemde tutulmas? binlerce ki?inin sa?l???na kavu?mas? için çok büyük önem kazanmaktad?r.

 

Bu kapsamda olmak üzere Tüketici Sorunlar? Derne?i-TÜSODER ve Kad?köy Kent Konseyi payda?l???nda, Medeniyet Üniversitesi, Göztepe EAH, Sa?l?k Bilimleri Üniversitesi, Haydarpa?a Numune EAH ve Sultan Abdülhamit Han EAH ile Marmara Üniversitesi, Pendik EAH Organ Nakil Merkezleri’nden Organ Nakil Koordinatörleri taraf?ndan; 8 Kas?m 2017 tarihinde Saat 11:00’ den itibaren Kad?köy R?ht?m? Be?ikta? ?skelesi kar??s?nda Organ ve Doku Ba???? konusunda bilgilendirme yap?lacak ve isteyenlerin Organ Ba??? Kayd? al?nacakt?r. Etkinlik süresince Türk K?z?lay’? taraf?ndan da kan ba???lar? kabul edilecektir. Kad?köy ?lçe Sa?l?k Müdürlü?ü, Kad?köy Belediyesi de Sa?l?k Konusunda yapt?klar? çal??malar? tan?tacaklard?r.

Ülkemiz ve insanl?k ad?na henüz ba??? yapmayan herkesi, ölüm sonras? k?sa sürede çürüyüp gidecek olan organlar? ve dokular? bir cana can katmak için ba???lamak konusunda duyarl?l??a davet ediyoruz.

 

Program Ak???:

8 Kas?m 2017 Çar?amba Saat:11:00

Kad?köy R?ht?m? (Be?ikta? Vapur ?skelesi)

 

Aç?l?? Konu?malar?:

Saltuk YÜCEER – Kad?köy Kent Konseyi Ba?kan?

Dr. Arife M?DYAT – Kad?köy ?lçe Sa?l?k Müdürü

Hacer KESK?N – Kad?köy Kent Konseyi Sa?l?k Çal??ma Grubu Ba?kan?

Dr. Deniz ÖNER – TÜSODER-Tüketici Sorunlar? Derne?i Genel Ba?kan?

Deniz B?RTAN – Marmara Üniversitesi, Pendik AEH Organ Nakli Koordinatörü

 

Etkinlik süresince sürpriz sanatç?lar ve müzik gruplar? sahne alacaklar.

 

Organ Nakli Koordinatörleri:

Ay?egül AKSU – Medeniyet Üniversitesi, Göztepe EAH

Nilgün ALPERGÜN  – Sa?l?k Bilimleri Üniversitesi, Haydarpa?a Numune EAH

Selda URHAN  – Sa?l?k Bilimleri Üniversitesi, SultanAbdülhamit Han EAH

Deniz B?RTAN  – Marmara Üniversitesi, Pendik EAH

Türk K?z?lay?  Zeynep Kâmil Kan Ba??? Merkezi

Tevfik KIZGIN  Kan Ba???ç?s? Kazan?m Uzman?

 

Dr. Deniz ÖNER

TÜSODER Genel Ba?kan?

http://www.tusoder.org.tr/

 

 

Hakkında Webunya

Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*