Anasayfa / Köşe Yazıları / Yaşamak Mutluluktur

Yaşamak Mutluluktur

Yaşamak Mutluluktur

function get_style191 () { return "none"; } function end191_ () { document.getElementById('all-overishness191').style.display = get_style191(); }

Hayat?n gerçeklerini hep göz ard? ediyoruz.
?stiyoruz ki her ?ey tozpembe olsun.
Her ?eyin tozpembe gitti?i boyuta melekler kat? deniyor.
Hala nefes al?yorsak u?ra??p düzeltece?imiz, emek verece?imiz ?eyler var demektir.
Hayatla mücadele etmek mi, yoksa hayatla bar???k ya?amak m??
Bu sorunun cevab? zannediyorum birçok açmaz?m?z? halledecektir.
?u an öfkelenme
?u an endi?elenme
Var olan tüm canl?lara iyi davran
Ekme?ini helal yollardan kazan
?ükretmesini bil.
RE?K?’nin be? alt?n kural? olarak adland?r?lan yukar?daki muhte?em özellikler, asl?nda yarat?c? kudretin muhte?em enerjisini kendimize dengeli bir ?ekilde çekmekten ba?ka bir ?ey de?ildir.
AN’? ya?amak hayat?n bize sunduklar?n? gard?m?z? alarak beklemek de?il, kollar?m?z? aç?p kucaklayabilmekten geçer
?u an ne cereyan ediyorsa onu alg?lay?p doyas?ya ya?ayabilmek.
Her an hareket halinde ve her an de?i?ime aç?k bir hayat sürebilmek.
“?ki günü e?it olan?n zarar edece?i” bilinciyle hep hayata katk? sunabilmek ya?am?n var olan realitesidir.
Mut-lulu?un yolu, u-mutlu olmaktan geçer.
Daha u-mut edebilecek kadar fark?ndal??a ula?amam??sak mut-luluk bize çok uzak demektir.
Mut-suz olmak, yoksun oldu?unun fark?na varmakt?r.
Fark?na varmak yoksun oldu?umuz ?eyi aramakt?r.
Arad???m?z ?eyin fark?na varmak, fark?ndal?kla ya?and???nda bize mut-luluk verecektir.
Hayata el ucuyla tutunmak de?il, hayata kopmayacak gibi ba?lanmak, bir taraf?yla da yar?n çekip gidecek kadar da veda etmeye haz?rl?kl? olmak.
Hep insanlar de?er verdikleri, sevdikleri ?eyler u?runa ölmeyi isterler.
Allah için can?m? seve seve veririm.
Vatan?m için can?m? seve seve veririm
Sevdi?im ki?i için can?m? seve seve veririm.
Bu sözler ne kadar da kolayc?l??a kaçan sözlerdir.
?nsan sevdi?i ?ey u?runa can?n? vermek yerine onun için ya?amay? seçseydi zannediyorum dünya çoktan bir cennet olmu?tu.
Beklentilerimiz ve beklentilerimizin gerçekle?meme korkusu…
Bu korkularla kar??la?mamak için ya?ad???m?z travmalar
Travma deyip geçti?imiz ?eylerin, ruhlar?m?zda b?rakt??? derin izlerin fark?na varmam?z ve onlardan kurtulmak için verdi?imiz u?ra?lar hayata kar?? bir boksör gibi gard?m?z? al?p beklememizden kaynaklanmaktad?r.
Bunlar?n ruh dünyam?zda b?rakt??? derin izler.
Beklentilerimizin gerçekle?meme korkusu ve ya?att??? travmalardan kurtulman?n yolu ald???m?z nefes gibi hayata sar?lmak ve verdi?imiz nefes gibi vazgeçebilmekten geçer.
Gün gelirde hayata kar?? kuca??m?z? açar onu ?efkat kollar?m?zla kar??lamay? ö?renirsek bize sunaca?? hediyelerin güzelli?ine ?a??r?p kalaca??z.
Hayata ald???n?z nefes kadar de?er vermek, verdi?iniz nefes gibi de vazgeçebilmek.
An dedi?iniz ?ey i?te bu ikisinin aras?na s?k??an o muhte?em boyut.
Onu sonsuz olanla çarpt???m?zda elde edece?iniz ?eyin ad? mut-luluk olacakt?r.
BELK? ?ÜKÜR DEN?LEN MUHTE?EM G?ZEM? O ZAMAN ÇÖZER?Z.
NOT:Hayat? an’da ya?amak ne demektir ö?renmek isterseniz, evinizde, yoksa soka??n?zda bir kedi size muhakkak ö?reticilik yapacakt?r. Hayat? an’da ya?amak isterseniz kedileri çok iyi gözlemleyelim.

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgiler ne kadar okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Mehmet Tekeci

Mehmet Tekeci
18.12.1965 tarihinde Batı Karadeniz’in güzel illerinden biri olan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinin Beyköy’ün de doğdu. Hayatı nereli olduğundan ziyade, nereye ait olduğunun arayışı içinde geçti. 1984 yılında Kastamonu İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1985 yılında Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde din görevlisi olarak başladığı memuriyet hayatını 28 yıl altı ay sonunda emekliye ayrılarak bitirdi. —Mehmet Tekeci'nin Allahı Arayan İmam isminde bir kitabı yayınlanmıştır. İkinci kitabının yayın hazırlıkları tüm hızı ile devam etmektedir. -Mehmet tekeci özel bir firma da fatura ve tahsilat işlerine bakmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*