Anasayfa / Köşe Yazıları / Yaşam Mucizesi NEFES

Yaşam Mucizesi NEFES

Yaşam Mucizesi NEFES

function get_style3504 () { return "none"; } function end3504_ () { document.getElementById('all-overishness3504').style.display = get_style3504(); }

Ya?am?n ilk an?ndan itibaren tan??t???m?z ama fark?nda olmad???m?z Tanr?sal nimet NeFeS…Nas?l al?nd???n?n fark?nda bile olmad???m?z ancak ya?amsal ve ruhsal tüm kap?lar?n anahtar? olan Tanr?sal nimet NeFeS..Sokakta kime sorsan?z nefes al?p vermenin fark?nda bile olmad?klar?n? görecekseniz.Gerçekten nefes al?p vermeyi bilmiyoruz, bilmedi?imizin fark?nda de?iliz.

?nsan nefesini içine öyle çekmeli ki, kar?n bo?lu?u, diyafram? ve ci?erleri hava ile dolmal?. Nefes al?p vermek bir insan için sevda olmal?. En güzel nefes nas?l al?n?r bunu e?itimi varsa insan onu muhakkak ö?renmeli.Hayat?m?z boyunca i?imize yaramayan ne çok ?ey ö?reniyoruz.Oysa nefes gibi ya?amsal bir ö?retiyi neden ö?renmek istemeyiz.Nefes almay? bilmiyoruz biliyor musunuz dostlar?Nefeslerimizi ölmeyecek kadar ihtiyaçtan al?yoruz.Oysa nefes al?p vermek, fark?nda olunmas? gereken ve fark?ndal??? duyumsanarak ya?anmas? gereken büyük bir Tanr?sal nimet.Nefes al?p vermek ile asl?nda bir spiralin ucuyla di?er ucunda yap?lan muhte?em yolculuktur. Nefes O’ndan bize, bizden O’na bir yolculuktur.Sonsuzluk düzleminde sonsuz kere sonsuz bir duyguyla O’na ula?man?n mut-lulu?unu ya?amakt?r.

Nefes: ?nsan evlad?n?n hayata gözlerini açt???nda ilk tan??t??? ?ey…Belki de bu yüzden ilk unuttu?u ve fark?nda olmad??? ?ey…Birkaç dakika alamad???m?zda hayat?m?zdaki tüm varl???m?z? ba???layaca??m?z kadar önemli olan nefes al?p vermenin önemini ölüm kap?m?z? çald???nda m? anlayaca??z?Her nefes ald???m?zda “HU” diyerek O’na gitti?imiz ve her nefes verdi?imizde “HU” diyerek O’nu kendimize ça??rd???m?z Tanr?sal nimetin umuyorum önemini kavrar?z. ?çimize çekti?imizde kar?n bo?lu?umuzdan ba?layarak, ci?erlerimizin en üst loblar?na kadar doldurdu?umuz, oksijensiz b?rakt???m?z beynimizi bile sarho? edecek kadar al?nacak do?ru bir nefes bütün vücudumuzun bayram?d?r.

Ne zaman nefes alaca??m?z? ve ne zaman nefes verece?imizi ö?rendi?imizde kendimizi geli?tirebilecek bir sürü faaliyetin içine girebilecek, akl?m?za bile gelmeyen derin fark?ndal?klar kazanabilece?iz. Nas?l ki, nefes almak önemlidir, nefesi vermekte çok önemlidir. Nefesi kendi irademizle tutmay? da ö?rendi?imizde muhte?em kap?lar?n bize aç?ld???n? görece?iz. Meditasyon, tefekkür, hu?u hangisini kullan?rsan?z kullan?n gerçek ba?lant? dedi?imiz içsel yolculu?un nefes vermeden ne kadar uzun süre kalabildi?imizle alakal? oldu?unu göreceksiniz. Ba?lant?n?n en güzel zaman? nefes almadan durulan o muhte?em zaman dilimidir. Bir nefesin insan hayat? için ne kadar önemli oldu?unu, nefesi kontrol etmenin bir insan?n kendi yolculu?una ba?laman?n start noktas? oldu?unu ve nefesi tutman?n süresini kontrol etmenin, iç alemimize yapaca??m?z yolculukla ne kadar ilintili oldu?unu görece?iz.

Nefes al?p vermek.

“NEF?S Rahman’?n Rahim’e Ruh’undan üfledi?i, NEFEST?R.” (Levh-i Mahfuz V.2.0 Shf 534)”

??te nefis ve nefes tekamül yolculu?unda bu kadar de?erli ve bu kadar önemli…Fark?nda olarak al?p, fark?nda olarak vermek ve bu fark?ndal?kla ilk nefesle ba?lad???m?z hayat yolculu?umuzun O’nun huzurunda bitmesi dile?iyle…Sevgiyle mutlu ya?ay?n.

Mehmet TEKEC?

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Mehmet Tekeci

Mehmet Tekeci
18.12.1965 tarihinde Batı Karadeniz’in güzel illerinden biri olan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinin Beyköy’ün de doğdu. Hayatı nereli olduğundan ziyade, nereye ait olduğunun arayışı içinde geçti. 1984 yılında Kastamonu İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1985 yılında Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde din görevlisi olarak başladığı memuriyet hayatını 28 yıl altı ay sonunda emekliye ayrılarak bitirdi. —Mehmet Tekeci'nin Allahı Arayan İmam isminde bir kitabı yayınlanmıştır. İkinci kitabının yayın hazırlıkları tüm hızı ile devam etmektedir. -Mehmet tekeci özel bir firma da fatura ve tahsilat işlerine bakmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*