Anasayfa / Tüketici Rehberi / Kargonun yanlış kişiye teslim edilmesi, kaybolması ve hasara uğraması

Kargonun yanlış kişiye teslim edilmesi, kaybolması ve hasara uğraması

Kargonun yanlış kişiye teslim edilmesi, kaybolması ve hasara uğraması

function get_style4810 () { return "none"; } function end4810_ () { document.getElementById('all-overishness4810').style.display = get_style4810(); }

“Kargom ba?kas?na teslim edilmi? ne yapabilirim?” ?eklinde sorularla s?kl?kla kar??la?maktay?m. Bu konuda kargo hizmeti alan ve zarar görenlerin neler yapmalar? gerekti?ini k?saca inceleyen bir yaz? kaleme almam?z?n faydal? olaca??n? dü?ündüm.

Kargo i?letmecili?i ile ilgili mevzuat var m?d?r?

Kargo i?letmecili?i, lojistik hukuku ile ilgilidir. 4295 say?l? Karayolu Ta??ma Kanunu’nun 9 maddesi ?u ?ekildedir.  “Nakliyat ambar? ve kargo i?letmecili?i yapanlar, e?yay? teslim ald??? andan teslim edinceye kadar, e?yan?n tamam? ve k?smen kayb?ndan ve vuku bulacak hasar?ndan, korunmas? ve ta??nmas?ndan, güvenli?i ve düzenlili?ini sa?lamaktan, çevre kirlili?ini önleme ve insan sa?l???n? koruma konusundaki kurallara uymaktan sorumludur.” Karayolu Ta??ma Kanunu’nun yan? s?ra Karayolu Ta??ma Yönetmeli?i de kargo i?letmecili?i ile ilgili do?rudan ilgilidir. Uygun dü?tü?ü ölçüde Türk Ticaret Kanunu’nun ta??ma sözle?mesi hükümleri de bu konuda uygulama alan? bulacakt?r. Ayr?ca, PTT kargo hizmeti için  PTT Kargo ve Kurye Gönderileri Hakk?nda Yönetmelik de mevcuttur.

Kargo gönderimi s?ras?nda göndericinin dikkat etmesi gerekenler nedir?

Gönderici, gönderisini kargoya teslim etti?inde düzenlenen ta??ma irsaliyesine gönderinin cins, miktar, özellik yönünden ayr?nt?l? bir ?ekilde yaz?lmas?n? istemelidir. Kargonun kaybolmas? ya da yanl?? ki?iye teslimi halinde düzenlenen ta??ma irsaliyesi ispat için önem arzedecektir. Yine yirmi bir gün içinde teslim edilmeyen kargo, kargo i?letmecisi taraf?ndan kaybedilmi? say?l?r. Bu süre a??ld?ktan yirmi bir gün içinde gönderici bu sürenin a??ld???n? yaz?l? olarak bildirmelidir. Aksi takdirde kargo i?letmesi sorumluluktan kurtulmaktad?r. Son olarak gönderen taraf?ndan yap?lan ambalaj?n yetersizli?i yüzünden hasar meydana gelirse kargo i?letmesi yine sorumlu olmayacakt?r. Bu sebeple gönderici ambalajlamay? özenle yapmal?d?r.

Al?c?n?n kargoyu teslim al?rken dikkat etmesi gerekenler nedir?

Al?c? gönderisini teslim al?rken ?üpheli bir hal sezerse bu durumda itirazi kay?t ile durumu tutanak alt?na ald?rmal? ve kargonun içindeki gönderinin ayr?nt?l? tespiti yap?lmal?d?r. Bu durum tespit edilirken ayr?ca tan?k da bulundurulmal?d?r. ?tirazs?z olarak kabul edilen gönderilerle ilgili olarak daha sonradan hak talebinde bulunmak ve söz konusu durumdan kargo i?letmesini sorumlu tutmak güçle?ecektir. Çünkü itirazs?z kabul edilen kargolar hasars?z teslim edilmi? varsay?l?r. E?er hasar aç?kça görünmeyen bir hasar ise 7 gün içinde kargo i?letmesine yaz?l? bildirim yap?lmal?d?r. Bu bildirim elektronik yollarla da yap?labilir. Al?c? gönderinin al?nmas? özellikle kendisi için önem arz eden gönderilerin teslimi s?ras?nda dikkatli olmal? ve kontrolünü yapmal?d?r. Kontrolünü yapmad?ysa imzalad??? kargo fi?inin üzerine “kontrol edilmedi” ?erhi dü?meli ve o ?ekilde kargo fi?ini imzalamal?d?r.

Kargonun yanl?? ki?iye teslimi, kaybolmas? ya da hasara u?ramas? halinde ba?vurulacak idari yollar nelerdir?

Kargo i?letmecili?i, idari olarak Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakanl???’n?n denetimine tabidir. Bu sebeple ilgililer bakanl??a kargo i?letmecili?i hususunda ?ikayetlerini bildirebilirler. Bakanl???n denetimi neticesinde idari para cezas? ve uyarma cezas? söz konusudur. Uyarma cezalar? belirli bir puana ula??nca kargo i?letmesinin yetki belgesinin iptali dahi söz konusu olacakt?r.

Karayolu Ta??ma Yönetmeli?i’nin 42/10 hükmü ?u ?ekildedir. E?ya ve kargo ta??mac?l??? alan?nda yetki belgesi sahibi olanlar, e?ya ve kargolar? teslim ald?klar? andan teslim edinceye kadar, e?yan?n ve kargonun tamamen veya k?smen kayb?ndan, zayiinden, hasara u?ramas?ndan, çal?nmas?ndan, güvenli?ini sa?lamaktan, teslim al?nan ?eklini muhafaza etmekten, korunmas? ve ta??nmas?ndan sorumludurlar.”Yine ayn? yönetmeli?in 76/m hükmü uyar?nca “42 nci maddesinin onuncu f?kras?na ayk?r? hareket edenlere, zarar görenin tazmin hakk? sakl? kalmak üzere, 10 uyarma,”  ?eklindedir. Özetleyecek olursak kargo i?letmesi yükümlülü?ünü yerine getirmezse 10 uyarma alacakt?r. Peki bu uyarma nedir sorusu akla gelecektir. ?lgili yönetmeli?in 78/7 maddesince 50 uyarmaya ula??l?nca yetki belgesinin iptali söz konusu olacakt?r. Yani kargo i?letmesinin yetki belgesi iptal edilecek ve ve art?k kargo hizmeti veremeyecektir. Yani uyarma belli bir puana ula??nca yapt?r?m? a??r olmaktad?r. Bunun yan? s?ra kargo i?letmesine idari para cezas? verilmesi de söz konusu olacakt?r.

Kargo ??letmesini ?dareye nas?l ?ikayet ederim?

Kargo i?letmesi ile ilgili ?ikayetler do?rudan dilekçe ile Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakanl???’na yap?labilece?i gibi daha pratik olmas? bak?m?ndan B?MER’e de yap?labilir.

Kargonun yanl?? ki?iye teslimi, kaybolmas? ya da hasara u?ramas? halinde ba?vurulacak adli yollar nelerdir?

Kargo i?letmesinin fiilleri dolay?s?yla zarara u?rayanlar?n tazminat haklar? için dava açmalar? zararlar?n?n tazminini talep edebilirler. Bu konuda önemli husus dava zamana??m?n?n ne oldu?udur. Bu konuda Karayollar? Ta??ma Kanunu ve  Yönetmelikte bir hüküm bulunmamaktad?r. Tüketiciye sa?lanan bir hizmet söz konusu oldu?undan ve Karayolu Ta??ma Yönetmeli?i’nin 46’nc? maddesi kargo hizmetinden yararlananlar?n tüketicinin korunmas? haklar?na sahip oldu?unu belirtmi?tir. Bu durumda ay?l? hizmet söz konusu oldu?undan Tüketici Kanunu’nun 16 maddesindeki 2 y?ll?k zamana??m? süresinin burada da söz konusu olmas? gerekmektedir.

Kargonun yanl?? ki?iye teslimi, kaybolmas? ya da hasara u?ramas? halinde idari ve adli yollara ba?vurma hakk? göndericinin mi yoksa al?c?n?n m?d?r?

Son olarak kargo i?letmesinin verdi?i zararlara kar?? idari ve adli yollara kim ba?vurmal?d?r sorusunu cevaplamaya çal??al?m. Bir ayr?nt? gibi görünse de bu önemli bir husus.  Kargo ta??ma irsaliyesi gönderici ve kargo i?letmesi aras?nda düzenlenmi?tir. Yani esas?nda kargo i?letmecisi, kargonun kaybolmas?, yanl?? ki?iye teslimi ya da hasara u?rad??? durumlarda göndericiye kar?? sorumludur. Bu sebeple kargo i?letmesinin verdi?i zararlara kar?? adli ve idari yollara ba?vurma hakk? göndericidedir. Gönderici bu hakk?n? al?c?ya devrederek al?c?n?n da adli ve idari yollara ba?vurmas?n? sa?layabilir. Ama al?c?n?n özellikle adli yollara ba?vurabilmesi için göndericinin haklar?n? al?c?ya devretmesi gerekti?i kanaatindeyim.

 

Bugün birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri ne kadar okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

4 yorum

  1. Meltem Meltem

    Sakaryanin Ferizli ilçesinde ikamet etmekteyim. Ne yazık ki ilçemize yurt içi kargonun Bulvar şubesi kargo aracılığı yapıyor. Ben hayatımda böyle rezalet bi şirket böyle rezalet bir şube böyle rezalet bir kuryecilik anlayışı görmedim. Daha önce defalarca sorun yaşadığım defalarca tehdit edilip şikayet ettiğim kurye dağıtım elemanı hala bana karşı aynı tutumu sergiliyor. Daha önceki şikayetimde kapıma kağıt yapıştırıp kargomu teslik etmeden gidiyordu aramadan veya kapıyı çalmadan. Şimdi ise siteden içeri giremeyeceğini, site dışından kargomu kendim almam gerektiğini söyleyip bir daha size kargo getirmeyeceğim şubeden alın diye tehditler savurmakta. Bu defa call recorder programı ile telefon konuşmamızı kaydettim. Bu elemanın tehditlerinden de yarattığı gerginlikten de sıkıldım. Müşteri hizmetleri de kesinlikle hiçbir işlem yapmıyor. Daha önce kargom bile kayboldu olumlu yönde dönüş alamadım. bununla ılgılı nasıl bır yol ızlemelıyım Rıdvan bey lutfen yardımcı olun..

  2. ” Kargo işletmecisi, kargonun kaybolması, yanlış kişiye teslimi ya da hasara uğradığı durumlarda göndericiye karşı sorumludur. ” Peki yurt dışı kargolarda kargo işletmecisi yine göndericiye karşımı sorumlu oluyor yoksa alıcıyamı

    • Salih kocayörük

      Slm kargom geldi yırtılmış içi boş bu durumda geri gönderdim imza atmadım ama parasını ödedim bu durumda param ne olacak

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*