Anasayfa / Köşe Yazıları / Vicdan Sesimin Beni Getirdiği Sayfa…

Vicdan Sesimin Beni Getirdiği Sayfa…

Vicdan Sesimin Beni Getirdiği Sayfa…

function get_style47255 () { return "none"; } function end47255_ () { document.getElementById('all-overishness47255').style.display = get_style47255(); }

Yar?n sabah bir yolculu?a ç?k?yorum.
?çimden bir ses c?l?zda olsa bu hafta yazma.
Mazeret olarak yolda oldu?unu söylersin dedi.
Vicdan?m ise bir görev ald?ysan onu yerine getirmelisin dedi.
Gecenin saat 00.45’i
Ve ben bu dü?üncelerle bo?u?urken 2013 y?l?n?n aral?k ay?nda defterime dü?tü?üm bir nota denk geldim.
?nsan taraf?m ve ego taraf?mla mücadele içindeyken yakla??k iki y?l önce dü?tü?üm bu notu sizlerle payla?maya karar verdim.

Nas?l bir ruh halindeydim bilemiyorum ancak y?llar önce bu sat?rlar? yazm???m defterimin bir kö?esine. Demek ki gün yüzüne ç?kmas? gereken zaman bu zamanm??.
??te 07 Aral?k 2013 tarihinde defterime dü?tü?üm o not.

Tart??may? seven de?il, tart???rken fikir ortaya koyabilen ki?idir insan.
Anlatacak dü?üncesi Oldu?u için k?zmadan fikrini aç?klayabilendir insan.
Daha do?rusunu buldu?unda, do?rusundan vazgeçebilendir insan.
Ayn? ?eyleri konu?an, ayn? ya?ant?y? sürdüren de?il, de?i?ime aç?k ve de?i?ime a??k oland?r insan.
Ölmek ile olman?n b1rbirlerinin ikiz karde?leri oldu?unu bildi?i için doyas?ya ya?amay? bilendir insan.
Dünyan?n nefesi tükense, içinde biriktirdi?i nefesiyle tüm canlara can verebilendir insan.
Kutsal referanslar? de?il, karakterini referans yapabilendir insan.
Yaz?lm?? kaderi de?il, kendi kaderini yazabilendir insan. 
Farkl?l?klarla bölünen de?il, farkl? renklerle bir resim olu?turabilendir insan.
Akl?n? tek ba??na evreni de?i?tirebilecek kadar çal??t?rabilecek özgüvene sahip oland?r insan.
Cenneti bekleyen de?il, cenneti olu?turabilendir insan.
Cehennem ate?ini tutu?turan de?il, cehennem ate?ini söndürebilendir insan.
 
Canlara can katabilen ve Tanr?’n?n hasretle bekledi?i Tanr?sal ruhtur insan.
 
Bütün insanlar? renklerine, dillerine dinlerine ve ya?ant?lar?na bakmadan ba?r?na basabilen, karde? kabul edebilendir insan.

?nsan olarak ya?ay?p, insan olarak bitirece?imiz muhte?em hayatlar diliyorum.

Günümüzde birçok ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri ne kadar okumak? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Mehmet Tekeci

Mehmet Tekeci
18.12.1965 tarihinde Batı Karadeniz’in güzel illerinden biri olan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinin Beyköy’ün de doğdu. Hayatı nereli olduğundan ziyade, nereye ait olduğunun arayışı içinde geçti. 1984 yılında Kastamonu İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1985 yılında Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde din görevlisi olarak başladığı memuriyet hayatını 28 yıl altı ay sonunda emekliye ayrılarak bitirdi. —Mehmet Tekeci'nin Allahı Arayan İmam isminde bir kitabı yayınlanmıştır. İkinci kitabının yayın hazırlıkları tüm hızı ile devam etmektedir. -Mehmet tekeci özel bir firma da fatura ve tahsilat işlerine bakmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*