Anasayfa / Hukuk / Valilik Silvan bilançosunu açıkladı

Valilik Silvan bilançosunu açıkladı

Valilik Silvan bilançosunu açıkladı

function get_style42140 () { return "none"; } function end42140_ () { document.getElementById('all-overishness42140').style.display = get_style42140(); } Diyarbak?r Valili?i, Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, aralar?nda e?ba?kanlar?nda bulundu?u 6 ki?inin gözalt?na al?nd???n?, çok say?da el yap?m? bomba, uzun namlulu silah ve patlay?c? madde ele geçirildi?ini bildirdi.

Diyarbak?r Valili?inden yap?lan aç?klamada, Silvan ilçe merkezinde yer alan cadde ve sokaklara çok say?da bomba tuzakl? barikat kurdu?u ve hendek kazd???, yine Silvan ilçesi ?ehir merkezinde ambulanslar?n geçi?ini engelleyerek bir sa?l?k oca??n? i?gal ederek kullan?lmaz hale getirdi?i bu ?ekilde vatanda?lar?n can ve mal emniyetini tehlikeye att???, ayr?ca seyahat özgürlü?ü ve sa?l?k hizmetinden yararlanma hakk?n? engellemeye çal??an terör örgütü mensuplar?n?n yakalanmas?na yönelik olarak 18-19 A?ustos tarihlerinde operasyon düzenledi?i belirtildi. Aç?klamada, “7. Kolordu Komutanl??? ve Jandarma Bölge Komutanl???’na ba?l? unsurlar?n da çevre güvenli?ini alarak destek verdi?i operasyonda, ilimiz Özel Harekat ?ube Müdürlü?ü ve di?er operasyonel birimlerinin de kat?l?m?yla toplam 700 güvenlik görevlisi görev ald?. 18 A?ustos 2015 tarihinde düzenlenen operasyonda 1 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 2 terör örgüt mensubu yaral? olarak ele geçirildi ve 1 ?ah?s yakalanarak gözalt?na al?nd?. Ayn? çal??man?n devam? niteli?inde 19 A?ustos 2015 günü düzenlenen operasyonda ise aralar?nda e? ba?kanlar?nda bulundu?u 5 ?üpheli ?ah?s yakalanarak gözalt?na al?nd?. Yap?lan operasyonlar neticesinde, 3 adet otomatik av tüfe?i, 298 adet av tüfe?i fi?e?i, 439 adet bixi/kanas fi?e?i, 1 adet tabanca, 53 adet bo? EYP, 9 adet patlamam?? EYP, 8 adet demir boru kesilmi? EYP, 14 adet bombal? düzenek, 17 litre bomba yap?m?nda kullan?lan kimyasal madde, 17 litre benzin, 9 adet roket ba?l???, EYP yap?m?nda kullan?lan toz malzeme, 6 adet roket atar sevk fi?e?i, 400 adet torpil, mutfak tüpü içine haz?rlanm?? kablo düzenekli bomba ve çok say?da elbise, ayakkab?, kablo ele geçirilmi?tir. Operasyonlar s?ras?nda ?lçe merkezinde terör örgütü mensuplar?nca mahalle, sokak giri? ve ç?k??lar?n? engellemek amac?yla yap?lan 20 barikat (4 tanesi bombal? araçla tuzaklanm?? barikat) ile bomba tuzakl? toplam 14 hendek imha edilerek güvenlik kuvvetleri marifetiyle kald?r?ld?. Ayr?ca kullan?lmaz hale getirilen sa?l?k oca?? tekrar hizmet verecek hale getirildi. Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çal??malar aral?ks?z ve kararl? bir biçimde devam etmektedir” denildi.

(?HA)

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri nas?l okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*