Anasayfa / Köşe Yazıları / Utanç Davası

Utanç Davası

Utanç Davası

function get_style7995 () { return "none"; } function end7995_ () { document.getElementById('all-overishness7995').style.display = get_style7995(); }

10a5124a-a073-45f0-b81a-09b18d98a05e-mediumGünayd?n Arkada?lar?ma,

Sene 2007, yer Erzurum.

15 ya??nda bir k?z çocu?u polise ba?vurup kendisine tecavüz edildi?ini iddia ediyor. Polis sorguluyor, ara?t?rma ba?l?yor.

Önce 17 sonra tam 84 ki?inin ad?n? veriyor. 10 ya??ndan beri tecavüz edildi?ini anlat?yor.

Tarihe UTANÇ DAVASI olarak diye giren bu olay da ne oluyor biliyor musunuz?

Önce bu tecavüzü anlat?rken k?za yard?mc? olan psikologlar?n ve yurt müdürünün, YER? de?i?iyor.

Davaya bakan Savc?n?n elinden dosya al?n?yor ve Erzurum Savc?l???na veriliyor.

Sonra …

Sonras? tahmin edece?iniz gibi…

84 ki?i de serbest b?rak?l?p, dosya 2008 tarihinde tüm suçlanan ki?iler hakk?nda TAK?PS?ZL?K karar? ile kapan?yor.

10 ya??ndan – 15 ya??na, çocu?a tam tam?na 84 tane yeti?kin insan TECAVÜZ ediyor ama SONUÇ, hepsi SERBEST.

Bugün okudum da, dosya yeniden aç?lacakm??.

Yeniden açsan?z ne olur, açmasan?z ne olur, böyle bir olay? hangi vicdanla kapad?n?z, yok ettiniz.

O çocu?un ya?ad??? cehennemin kar??l???n? nas?l geri vereceksiniz?

Bir söz de o 84 ki?iye …

Allah belan?z? versin …..

***

Bugün kendiniz için ?Y? bir ?ey mi yapmak istiyorsunuz?

Aç?n ve Çipras’?n MAN?FESTOSUNU okuyun, ben de yay?nlad?m ama zaten Facebook ta dönüyor.

Yapabilir mi, zor tabi, ama en az?ndan bugün 2. günü ve böyle bir ?ey yay?nlam??.

Maddelerin baz?lar? D?N ile ilgili, baz?lar? SA?LIK, baz?lar? EKONOM?, bazlar? GÜVENL?K.

Ama çok net, basit anlatm??. O paralar? bulabilecek mi bilmiyorum, Avrupa’ya kar?? gerçekten bu söylediklerini yapabilecek mi, onu da bilmiyorum.

Bildi?im yapmak ?ST?YOR … Halk bu yüzden ONU seçti, in?allah YAPAR ve örnek olur.

Okuyunca insan?n içi UMUT doluyor ….

***

Dönelim biz bize yine …

Kad?na ?iddet konusunda TBMM Komisyon kurmu?, kad?n ve erkek milletvekilleri bu komisyonda fikirlerini beyan ediyor.

AKP Milletvekili ismet Uçma’da gelmi? ” Hey, komisyon üyeleri, benim de bir fikrim var demi?. “

 Anlat demi?ler..

O da ba?lam?? anlatmaya…

” Mahallenin NAMUSU diye bir ?ey geli?tirelim.Birine bir ?ey yap?l?yorsa, herkes ona sahip ç?kar, yapan? da YOK EDER. “

Nas?l?

Süper de?il mi?

??lenen cinayetlerin büyük bir ço?unlu?unun NAMUS davas? olarak i?lendi?i bir ülkede MAHALLEN?N NAMUSU kavram?n? yaratmay? dü?ünmek herhalde ancak sakat dü?ünceli beyinlerde olabilir.

Zaten patlamaya neden arayan toplumda, TOPLU L?NÇ yap?m?na örnek olacak bir öneri.

Bunu nas?l dü?ünmü?, yani kendi kendime epey dü?ündüm, yan?t?n? da buldum da, yan?t?n?  buradan vermek istemedim ….

***

Do?u Perinçek dün AIHM’de savunmas?n? yapt?.

Devlet deste?i SIFIR, destek olarak gönderilen ki?i de EGEMEN BA?I?.

Yani dalga geçer gibi…

Do?u Perinçek’i seversiniz, sevmezsiniz…

Ama yarg?lanmas?n?n nedeni ” 1915 de soyk?r?m falan yoktur, kapitalistlerin  yalan?d?r ” demesi, bunun üzerine ?sviçre’nin onu mahkum etmesi.

Ba?kas? olsa b?rak?r, çünkü mahkumiyet para cezas?na çevrilmi? durumda zaten, ama Perinçek b?rakm?yor, A?HM ne gidiyor ve KAZANIYOR.

A?HM mahkumiyetin insan haklar? ihlali oldu?una karar veriyor.

?imdi devam eden ise, 1915 Ermeni Soyk?r?m? demek suç mu de?il mi tart??mas?, bakal?m ne olacak…

Ancak tabi medya Perinçek’ten çok ünlü aktör George Clooney’in e?i Amal Cooleny’in üzerindeydi, eh bu da do?al san?r?m.

***

?imdi baz? kesimler bunu çok DO?RU bulmu?…

Ben do?ru bulmuyorum.

Ö?retmen atamas?nda 40 ya? s?n?r? kalkm??, yani 28 ?ubat’ta ma?dur olan ki?iler ö?retmen olarak atanacakm??.

Ma?duriyetlerin giderilmesi her zaman do?ru bir davran?? ama Ö?RETMENL?K mesle?i biraz özel bir meslek.

Yeni mezun, gencecik, ö?retmek için sab?rs?zlanan, idealist binlerce ö?retmen hala atanamam??ken, senelerdir ö?retmenlik yapmam?? insanlar? atamak nas?l bir mant?k, bunu da anlam?yorum.

Dün Y?lmaz Özdil’in yazd??? yaz?y? an?msay?n, tek tek o ö?retmenlerin ne i? yapt???n? yazd?, atanam?yorlar, hepsi farkl? i?ler yap?yor ama ?imdi onlara biz bir de 40 45 50 ya??nda insanlar? ekliyoruz.

***

Ankara Mimarlar Odas?, Kaçak Saray’? yapan TOK?’ye çok basit bir soru soruyor ve diyor ki…

” Kaça mal oldu? “

Ne kadar basit bir soru de?il mi?

Sen de ç?k?p ” 3 milyon, 10 milyon, 50 milyon ” diyebilirsin. Sen bunu söyledi?inde seni ele?tirebilecek kimse yok zaten.

Ama TOK? öyle demiyor ve diyor ki..

” Bu soruya yan?t vermek ÜLKE Ekonomisine zarar verir, dolay?s?yla aç?klayamay?z. “

?imdi bizim gibi zekas? NORMAL hatta biraz normal at? olan insanlar?m?z bu yan?ttan ne anlamal? acaba?

Nas?l oluyor da, Kaçak Saray’?n maliyeti, ülke ekonomisine zarar verebilir?

Tabi herkes kendince bir EKONOM? görü?ü ortaya koyabilir, ben bu ekonomi i?inden pek anlamad???m için yorum yapamayaca??m.

Ekonomimiz ” Kaçak Saray’?n maliyetine ” ba?l?ysa, ben hiç sormayay?m, hatta dü?ünmeyeyim bile …

Ben bilmem, büyüklerim bilir ….

***

Adam kar?s?n? pusu kurarak öldürüyor, kaç?yor …

Sonra yakalamaya giden jandarma ve polise kar?? da silah kullan?yor, bir Polisi ?ehit ediyor ve yine kaç?yor…

?ehit olan Polis henüz gencecik, 1 çocuk babas?.

Sonra bu adamlar yakalan?p, mahkeme önüne ç?kar?ld???nda  ?Y? HALden indirim al?yorlar…

Ç?ld?rma öncesi cidden …

***

Herkese keyifli bir gün dilerim, sa?l???n?zdan daha önemli bir ?ey yok, sa?l???n?za dikkat edin, bir de havalara tabi …

Sevgiler & Sayg?lar

Haluk ?lhan

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Haluk İlhan

1959 Balıkesir doğumluyum, Akrep burcuyum, Galatasaray’lıyım, 25 yaşında bir oğlum var, Adı Hazar, Sabancı üniversitesinde Bilgisayar Mühendiliğinde Masterını tamamladı. Ben Kocaeli Üniversitesi Elektrik fakültesi mezunuyum, 1980. Yani Elektrik Mühendisiyim, 2007 de emekli oldum ama hala çalışıyorum, şu an ASİS firmasının Yurt Dışı Satış Müdürlüğünü yapıyorum. 32 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*