Anasayfa / Köşe Yazıları / Türkiye’de Tüketim Patolojisi ve Milli Servet Sorunu

Türkiye’de Tüketim Patolojisi ve Milli Servet Sorunu

Türkiye’de Tüketim Patolojisi ve Milli Servet Sorunu

Y?llar önce bir yaz?mda Türkiye’de her kurumun kendi ba??na devletçik gibi hareket etti?ini ve ciddi bir koordinasyon sorunu oldu?unu yazm??t?m. Asl?nda bu durum sadece devlet kurumlar?n?n de?il ülkemizin temelinde ya?anan bir sorun. Bugün ekonomi yorumlayanlara bakt???mda dolar/euro dü?er mi ç?kar m? diye toto oynayanlar? ya da Bat?’dan teknolojik geli?meleri örnek verenler d???nda bir fark göremiyorum. Ekonomi d???nda hukukçu sadece yasalara, müteahhit in?aata, psikolog kendi alan?na, i? adamlar? kar marj?na odaklanm?? ve her soruna kendi alan?ndan çözüm gösteriyor. Yani elinde çekiç olan her ?eyi çivi olarak görüyor. Türkiye, kendi öz yap?s?na yabanc?la?t?kça her alanda yap?sal sorunlarda beraberinde geliyor. Türkiye’de tüketim tamamen pozitivist anlay???n hakim olmas? ve bu yakla??mla yeti?en nesiller nedeniyle tam bir patoloji haline geldi diyebilirim. Örne?in,  ekme?in bugün fiyat? 1.25 TL. Peki Türkiye’nin inanç ve kültürünü bir bütün olarak göz önüne ald???m?zda ekme?i sadece 1.25 TL’den sat?lan bir ürün olarak görmemiz mümkün mü? Tabii ki hay?r. Kültürümüzde ekme?e kar?? kutsal bir bak?? varken y?ll?k 1,5 milyar TL ekmek israf?n? nas?l aç?klar?z? Ne yaz?k ki pozitivist ve ?ekilci e?itimle yeti?en nesiller eme?in de?erini sadece fiyat olarak alg?lamaktad?r.

Milli Servet Bilinci Nas?l ?ekillenir?

Geçti?imiz günlerde Zonguldak’?n Kilimli ilçesinde yerin metrelerce alt?ndaki i?lerinden ç?karak evlerine gitmek isteyen maden i?çileri, kömür karas? k?yafetleri nedeniyle ‘koltuklar kirlenmesin’ diye ayakta seyahat etti?i haberini medya ve sosyal medyadan gördük. Ço?unun belki de parlak bir e?itim hayat? olmayan bu elmas yürekli insanlar? koltuklar kirlenmesin diye ayakta seyahat ettiren neydi? Elbette ki  bu milli servet bilinci. E?itimle yeni nesillere yerle?tiremedi?imiz milli servet bilinci bu insanlarda nas?l ye?erdi diye sorarsak kendi öz benli?imizi orada bulaca??m?za emin olabilirsiniz. Peki, insan?n her durumda kendi ç?kar?na hareket edece?i varsay?m? üzerine kurulu Bat?’n?n ekonomik anlay??? ile milli servet bilincini örtü?türmemiz mümkün mü? Hukuk düzenimizde yo?un etkilerini gördü?ümüz Roma Hukuku’nda mülkiyet hakk?na sahip ki?i (malik) mülkiyetinde olan nesneyi kullanma, ba?kalar?na devretme, tahrip etme, nesnenin ürünlerinden yararlanma yetkisine sahiptir. Bu hak gere?i örne?in sahip oldu?u bir mal? keyfi olarak yok etmek yasal olmakla Türk kültür ve inanç yap?s?yla örtü?mesi mümkün de?ildir. ?ktisadi anlamda Türkiye kendi öz ekonomik yap?s?n? ele ald???nda gelir da??l?mdaki adaletsizli?i çözebilecektir. Türkiye, adil ve halk?n memnun olaca?? bölü?üm ve üretimin i?lemesi noktas?ndaki sorunun çözümünü Bat?’da bulamaz. Bat?’dan bilimsel çal??ma metotlar?n? almak ayr?, kendi yap?m?za uygun sistem kurmak ayr? ?eydir. Çözümler ihtiyaçlardan do?ar ancak Türkiye en temel problem olarak ihtiyaçlar?n? tespit edebilmi? de?ildir. Dolay?s?yla ihtiyaçlar?n somut olarak tespit edilemedi?i durumda çözüm bulmakta mümkün olmamaktad?r. Bunun yan? s?ra do?ru davran?? için herkesin sistemin tam anlam?yla düzeltilmesini bekledi?i, mevcut düzen gere?i herkesin kendi yanl???n? me?rula?t?rd??? bir yakla??m var. Asl?nda herkesin durum, düzen, sistem ne olursa olsun do?ru olan? yapmakla ve dürüst davranmakla mükellef oldu?u bilincini geli?tirmek pek çok problemi çözecektir. “Kom?usu açken, tok yatan bizden de?ildir.” Hadis-i ?erif’i var iken herkes yoksulluk ve yoksunlu?un bitmesi için bir yerlerden çözüm beklemektedir. Payla??m kültürü ve bilinci bizi millet yapacak ve ileriye ta??yacak olan yakla??md?r. Ancak Bat?’n?n insan? sevmeden insanl??? seven anlay???yla sosyal adalet tesis etmeye çal???rsak bir arpa boyu yol alamay?z.

Tüketim Patolojisi

Çocukluk dönemimde bir ?ampuan reklam? vard?. “Siz hala saç kremi mi kullan?yorsunuz? Ben y?k?yorum, ç?k?yorum.” ?eklinde bir slogan? vard?. Reklamla beni hiç ihtiyac?m olmayan ve hiçbir zaman kullanmad???m saç kremi külfetinden kurtarmay? vaat ediyordu. Tüketim, medeniyet ve uygarl?kla e?de?er an?lmaya ve anla??lmaya ba?lamas?yla bir tüketim patolojisi ba? gösterdi diyebiliriz. Özellikle yeni nesil kimin ne kadar tüketti?i (yani ne kadar evi, arabas?, paras? var) noktas?na odaklanmaktad?r. Toplumda bireyin neye sahip oldu?u, özünde ne oldu?undan daha fazla önemsendi?inde çürüme ba?l?yor. K?rk y?l s?rt?nda odun ta??yan Yunus Emre hikayesini ço?u insan bilir. Türkiye’de günümüz anlay???yla ve yeni nesillere verilen e?itim de?erlendirildi?inde Yunus Emre gibi unutulmaz bir de?erimiz “enayi” gibi görülecektir. Türkiye’de her sorunu maddi alg?layanlar ?unu da unutmamal?d?r; insanlar?n karn?n? isterseniz patlayana kadar doyurun manevi olarak doyum sa?lanmazsa toplumun çökü?ü engellenemez. Tüketim k?yas?, yani kendi kazanc?n?, kendi tüketimini ba?kalar? ile k?yaslayan yeni nesiller, nitelikli bireyler olmaktan çok bir ?eylere sahip olmay? amaç edinmektedir. Kendi ihtiyac?n? de?il de tüketimi amaç haline getiren bir toplum yap?s?nda tüketim patolojisi de kaç?n?lmaz olmaktad?r. Küreselle?menin yanl?? yorumlanmas?  ile birlikte yerel de?er ve anlay??lar?m?z?n kaybedilmesi toplumsal çat??ma ve kavgalar? getirmektedir. Türk kültüründeki millete adanm??l?k, Bat? kültüründeki bireysel ç?kar?n? gözetme ile adeta takas edilmi?tir.

“Dinde Zorlama Yoktur”

Son zamanlarda özellikle toplumda tepkiyle kar??lanacak farkl? ya?am tarzlar?n? incitecek sert söylemler görmekteyiz. ?slam’?n en temel yakla??mlar?ndan biri “Dinde zorlama yoktur.” yakla??m?d?r. Yine bir atasözümüz der ki “Zorla güzellik olmaz.” Yüce Allah, insanlara günah ve sevab? seçmede özgür irade vermi? iken ?slam’? anlatmak ad?na hakarete varan söylemlerin ?slam dini ile ba?da?t???n? dü?ünmüyorum. ?slamiyet’in, her ?eyden önce insaniyet dini oldu?u unutulmamal?d?r.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*