Anasayfa / Magazin / Türkiye ‘atanamamış’ Ünlüler Ülkesi

Türkiye ‘atanamamış’ Ünlüler Ülkesi

Türkiye ‘atanamamış’ Ünlüler Ülkesi

Ünlü isimlerin ileti?imcisi olarak bilinen Özgür Aras, Türkiye’de kendini ünlü zanneden ‘atanamam??’ ?ark?c?lar ve oyuncular?n say?s?n?n çok oldu?una dikkat çekerken, bu sözde ünlülerin kimse taraf?ndan tan?nmad???n? ve kendilerini olduklar?ndan önemli göstermeye çal??t?klar?n? belirtiyor. 

25 y?ll?k meslek hayat?nda müzik, televizyon, e?lence ve sanat camias?nda hat?r? say?l?r bir tecrübeye sahip olan ve pek çok ünlü ismin ileti?im dan??manl???n? yapan Özgür Aras, 15 günde 2. bask? yapan yeni kitab? Senin Ad?n Bir Marka’da ki?isel marka olman?n yollar?n? anlat?yor. Yönetti?i krizlerle say?s?z ba?ar?lara imza atan, ?stanbul gece hayat?na kazand?rd??? i?letmeler ve ses getiren sosyal sorumluluk kampanyalar? ile tan?nan Aras, ya?ad??? tecrübe ve önerilerini kitab?nda anlat?yor.

Kitab?nda ki?isel marka olman?n yollar?n? anlatt???n? belirten Aras, ?unlar? söyledi: 25 y?ll?k meslek hayat?mda, “Ki?isel bir marka nas?l olur?” sorusu üzerine kafa yordum. Bu kitap insanlar?n ki?isel geli?imlerine yol arkada?l??? yaps?n istiyorum. Marka olman?n anahtar? görünür olmaktan geçiyor. Partilerde, bas?nda, televizyonda, her yerde… Yapt???m?z i?, ekip i?i. Kar??n?zdakinde bir maden yoksa onu parlatamazs?n?z. Misal bu bir ?ark?c?ysa ve sesi iyi de?ilse, ben sadece üstündeki tozu al?r ve onu paketlemeye yard?mc? olabilirim. Ama kimseyi s?f?rdan var edemem.

TÜRK?YE “ATANAMAMI? ÜNLÜLER” ÜLKES?

Yola ç?karken beni destekleyen ve önümü açan ilk isim Zerrin Özer’di. Bana inand? ve yol açt?. Hakk?n? ödeyemem. Hayat?ma giren tüm ünlü isimler bana bir ?ey katt?. 20’lerimde tan?n?r oldum. Ama paran?n pulun ve ?öhretin bo? oldu?unu en yak?n arkada??m Ajlan’? kaybedince anlad?m. Tek ba??ma a?lad?m. O renkli dünyadan kimse yan?mda yoktu. Hiç tan?mad???m bir ünlüye bile hayat?nda önemli bir kriz ya??yorsa mutlaka ula??r, “Senin için bir ?ey yapabilir miyim?” diye sorar?m. Kötü gününde kimseyi yaln?z b?rakmam.

Sanat camias?nda kendini ünlü zanneden, ‘atanamam??’ ?ark?c?lar, oyuncular o kadar çok ki! ‘Atanamam?? ünlü’ diyorum onlara. “?ark?m bu kadar t?kland?, i?im ?u kadar tuttu” diyerek geziniyorlar ama sorsan hiç konseri yok. Kimse tan?m?yor. Ama onu sokakta yürürken görsen Michael Jackson mezar?ndan ç?km?? yürüyor san?rs?n! Atanamam?? i?te. Kendi kendine bu payeyi veriyor. ?a??lacak ?ey!”

15 günde 2. bask? yapan yeni kitab?nda ki?isel marka olman?n yollar?n? anlatan Aras, 10 Alt?n kural ile ki?isel marka olu?turman?n çerçevesini çiziyor:

 

1- Kendinizi tan?y?n

?nsanlardan size f?rsat vermelerini beklemeden, ihtiyaçlar?n?z do?rultusunda kendi f?rsatlar?n?z? yarat?n.

2-?nanç her ?eydir

Hayat rutini sevmez. O yüzden ilk denemede pes etmek yerine, “Bir de bunu deneyeyim” demek size iyi gelecek.

3-Do?ru insanlarla irtibatta olun

Do?ru ileti?im a??n?z yoksa elinizdeki art?lar? lehinize çevirmek kolay olmayabilir. Yan?n?zdan geçen kimseye ‘öylesine biri’ gözüyle bakmay?n.

4-Yalandan destek almay?n

Bu sizi yolda b?rak?r. Çünkü hiçbir yalan sonsuza dek gizli kalmaz.

5-?ki numaral? adamlar? küçümsemeyin

Sizin güç, otorite sand???n?z ?ey bazen kar??n?zda görünenden de?il, geride durandan kaynaklanabilir.

6-Önsezilere dikkat

Önsezi görünmeyen sihirli bir de?nek gibidir! Kalbinizin söyledikleri her zaman do?ru kaynaktan gelir.

7-Her karar haz?rl?k süreci gerektirir

Bir karar? uygulamaya geçirmeden önce iki kez dü?ünün. B?rak?n projeniz usul usul demlensin. Sab?rl? ve planl? olun.

8-Trendlerden faydalan?n ama onlara göre de?i?meyin

Trendleri öngörmek asla mümkün de?ildir. Bu yüzden her an?n?z? trendlere göre planlamak yerine sadece gözlemleyin ve oradan alman?z gereken fayday? sa?lay?n.

9-?mzan?z say?lacak bir tarz?n?z olsun

Giyim tarz?n?z i?inizi ne kadar iyi yapt???n?z? belirlemez ama i?inizi yaparken nas?l alg?land???n?z? önemli ölçüde etkiler.

10-Ünvanlar sizi ço?alt?r

Kendinizi geli?tirin. Kazand???n?z her unvan size yepyeni kap?lar açar, akl?n?za gelmeyen deneyimler sunar.

 

Hakkında Webunya Magazin

Webunya Magazin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*