Anasayfa / Hukuk / Türk Ceza Hukukunda Tehdit Suçları

Türk Ceza Hukukunda Tehdit Suçları

Türk Ceza Hukukunda Tehdit Suçları

function get_style5630 () { return "none"; } function end5630_ () { document.getElementById('all-overishness5630').style.display = get_style5630(); }

TÜRK CEZA HUKUKUNDA TEHD?T SUÇLARI 

Bu haftaki yaz?m?zda Türk Hukukunda tehdit suçlar?na de?inece?iz. Özellikle gençler aras?nda yayg?nca yap?lan bu eylemin neden suç oldu?u ve cezalar?n?n ne oldu?unu insanlar?n ma?duriyetini engelleme ad?na ve tehdit suçunun azalmas? ad?na aç?klayaca??z. 

TEHD?T NED?R?

Tehdit Türk Dil Kurumu sözlü?ünde “Gözda??” olarak ifade edilmi?tir. Kelime anlam? olarak ise “Birinin gözünü korkutma, korku verme, gözda??, hiddet etme, gözda?? verme, korkutma” olarak çe?itli ?ekillerde ifade edilebilir. Hukuki olarak tehdit “bir kimseyi kendisine ve malvarl???na kar?? bir zarara veya kötülü?e u?rat?laca??n?n çe?itli yolla bildirilmesi” olarak tan?mlanabilir.

5237 Say?l? Türk Ceza Kanunu 106 maddesinde Tehdit “Bir ba?kas?n?, kendisinin veya yak?n?n?n hayat?na, vücut veya cinsel dokunulmazl???na yönelik bir sald?r? gerçekle?tirece?inden bahisle tehdit etme” veya “Malvarl??? itibar?yla büyük bir zarara u?rataca??ndan veya sair bir kötülük edece?inden bahisle tehdit etme” eylemi olarak ifade edilmi?tir. Verilecek cezalar tehdidin niteli?ine göre de de?i?mektedir.

TEHD?T SUÇU HANG? ?ARTLARDA OLU?UR? 

Türk Ceza Kanunu 106 madde tehdit suçunun nas?l olu?aca?? anlat?lm??t?r. Bu konuda Yarg?tay’?n bir karar?nda ise “Tehdit fiili, ki?inin ruh dinginli?ini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlü?ünü ihlal eden bir olgudur. Fiilin ma?dur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi aç?s?ndan sonuç almaya objektif olarak elveri?li, yeterli ve uygun olmas? gerekir.” (Yarg?tay 4. Ceza Dairesi 2005/6095 Esas ve 2006/12388 Karar Numaral? 13/06/2006 tarihli karar?) ?eklinde irdelenmi?tir. Gerçekten de Tehdit Suçunun olu?mas? için söylenen sözlerin kar?? tarafta bir korku yaratmas? gerekmemektedir. Söyleni? itibariyle kar?? tarafta korku yaratmayacak sözler de tehdit kapsam?nda say?lacakt?r. Tehdit suçunun olu?mas? için önemli olan konu tehdit içeren sözün ki?inin iç huzurunu bozmas? ?eklinde tezahür etmesidir.  Bu sebeple mahkemeler tehdit suçlar?nda ki?inin bundan korkup korkmad???ndan ziyade ki?inin huzurunun bozulup bozulmad???na bakarak karar verecektir.  Tehdit suçlar?nda söylenen fiilin ma?dur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi aç?s?ndan sonuç almaya objektif olarak elveri?li, yeterli ve uygun olmas? gerekir. Burada objektiflikten kas?t olaya göre ayr? ayr? de?erlendirilmek zorundad?r. Olaya göre bir söz tehdit olabilece?i gibi tehdit olmayabilir de. Bunun için önemli olan k?stas ise tehdit sebebiyle kar?? tarafta olu?acak korkunun objektif olarak elveri?li, yeterli ve uygun olmas?d?r. Ayr?ca tehdidin somut olayda kar?? taraf üzerinde etkili olup olmamas? tehdit suçunun olu?mas? aç?s?ndan önemli de?ildir. Tehdit içeren sözün kar?? taraf?n iç huzurunu bozmaya, onda korku ve endi?e yaratmaya objektif olarak elveri?li olmas? yeterlidir. Yani tehdit suçunun olu?abilmesi için ma?durun iç huzurunun bozulup bozulmad???n?n veya ma?durun bundan korkup korkmad???n?n ayr?ca ara?t?r?lmas?na da gerek yoktur. Burada önemli olan suçu i?leyen ki?inin tehdit konusu söz veya eylemi  “kar?? taraf? korkutmak amac?yla” yapm?? ve ona herhangi bir ?ekilde “iletilmi?” olmas?d?r.

Tehdit suçu sadece söz ile de?il yaz?, resim, ?ekil veya i?aret ile de i?lenebilecek bir suçtur. Burada önemli olan tehdit unsuru olarak yap?laca?? iddia edilen haks?zl???n tehdit suçundan ma?dur olan ki?inin bilgisine herhangi bir ?ekilde ula?t?r?lmas?d?r.

Ki?inin söyledi?i sözü yapma gücü olmasa bile bu sözler de tehdit say?labilir.  Önemli olan tehdit içeren sözün fiili olarak imkân? olan bir konu olmas? da de?ildir. Örnek vermek gerekirse “Seni uzay bo?lu?una gönderece?im” sözü görünü?te s?radan bir insan için yapmas? imkâns?z bir hareketse de kar?? tarafta uyand?rd??? huzursuzluk ve korku sebebiyle tehdit suçu kapsam?na girecektir.  

TEHD?T SUÇUNUN ÇE??TLER? NELERD?R? 

Tehdit suçu i?leni? ?ekline göre üç farkl? ?ekilde de?erlendirilir. 

 • Basit Tehdit
 • Tehdit
 • Nitelikli Tehdit

Basit Tehdit: 5237 Say?l? TCK’n?n 106/1 maddenin 2.cümlesinde tan?mlanan tehdit türüdür. Ki?inin hayat?, sa?l??? ve cinsel bütünlü?ünün d???nda, haks?z sald?r? gerçekle?tirece?inden bahisle i?lenen tehdit basit tehdit olarak de?erlendirilir. Örnek vermek gerekirse ki?inin mallar?na zarar verilece?inin bildirilmesi, ki?iye tehdit içeren hiçbir söz sarf etmeden silah gösterilmesi, basit tehdit suçunu olu?turacakt?r.

Tehdit: 5237 Say?l? TCK’n?n 106/1 maddenin 1.cümlesinde tan?mlanan tehdit türünün ana i?lenme ?eklidir. Ki?inin hayat?na, vücut bütünlü?üne, sa?l?na veya cinsel dokunulmazl???na bir sald?r? yap?laca??n?n herhangi bir yolla bildirilmesidir. Basit tehditte ki?inin malvarl??? söz konusu iken bu tehdit türünde ki?inin kendisi söz konusudur.

Nitelikli Tehdit: 5237 Say?l? TCK’n?n 106/2 maddesinde tan?mlanan tehdit türüdür. Tehdit suçunun nitelikli hali olarak de?erlendirilmez tamamen normal tehdit suçundan ba??ms?z ayr? bir suçtur. Normal Tehdit suçunun korkutman?n etkisini art?racak yan ögelerle i?lenmi? hali olarak da ifade edilebilir. Kanun koyucu tehdidi gerçekle?tiren ki?inin bilinmemesi veya kendisini gizlemesini de t?pk? di?er yan ö?eler gibi korkunun artmas?na sebebiyet verece?i dü?üncesiyle tehdidin nitelikli hali olarak de?erlendirmi?tir. Türk Ceza Kanunu’nda nitelikli haller aç?kça belirtilmi?tir. A?a??daki durumlar tehdidin nitelikli hali olarak kabul edilir ve verilecek ceza bu kapsamda a??rla?t?r?l?r.

 • Silahl? Tehdit
 • ?mzas?z Mektupla Tehdit
 • Özel ??aretlerle Yap?lan Tehdit
 • Ki?iyi Tan?nmayacak Halde Yapt??? Tehdit
 • Birden Çok Ki?i Taraf?ndan Yap?lan Tehdit
 • Terör Örgütü Ad? Kullan?larak Yap?lan Tehdit

 

TEHD?T SUÇUNUN MANEV? UNSURU NED?R? 

Tehdit Suçlar?n?n tamam?nda manevi unsur genel kastt?r. Tehdit sadece “Genel Kast” ile i?lenebilir. Burada manevi unsurun olu?mas? aç?s?ndan önemli olan husus failin kar?? taraf? korkutmak amac?yla hareket etmesidir. Failin kar?? taraf? korkutma amac?yla TCK 106. Maddesinde belirtilen tehdit türlerinden herhangi birini bilerek ve isteyerek yapmas? ile suç olu?ur. Tehdit suçunun manevi unsuru de?erlendirilirken herhangi bir tasarlaman?n varl??? aranmaz. Failin hangi amaçla bu eylemi yapt??? da mahkemece dikkate al?nmaz. Önemli olan failin bu eylemi bilerek ve isteyerek yapmas?d?r.

TEHD?T SUÇUNUN CEZASI NED?R?

Tehdit suçlar?n?n cezas? türüne göre de?i?mektedir.

Basit Tehdit suçlar?nda alt? aya kadar hapis veya adli para cezas? verilir. Basit tehdit suçlar? ile ilgili davalar Sulh Ceza Mahkemesinde aç?lmakta iken Sulh Ceza Mahkemelerinin kapat?lmas? nedeniyle bu suçlara da art?k Asliye Ceza Mahkemeleri bakacakt?r.

Tehdit Suçlar?nda verilecek ceza ise TCK 106 maddesi gere?i 6 ay ile 2 y?l aras?nda hapis cezas?d?r.

Nitelikli Tehdit Suçlar?nda verilecek ceza ise 2 y?l ile 5 y?l aras?nda hapis cezas?d?r. Cezan?n i?leni? ?ekline göre art?r?lmas? söz konusu ise de tehdidin halleri birbirinden tamamen ba??ms?z ?ekilde kanunda tan?mlanm?? suçlard?r.

TEHD?T SUÇU ??KÂYETE TAB? M??

Tehdit suçu ?ikâyete tabi olup olmamas? konusu her zaman tart??mal? olmu?tur. Doktrindeki bu tart??malara de?inmeden mevcut olan durum hakk?nda k?sa bir bilgi geçece?im. Tehdit suçlar?nda basit tehdit suçu ?ikâyete tabi bir suçtur. Bu sebeple basit tehdit suçlar? ceza hukuku anlam?nda uzla?ma kapsam?nda kalmaktad?r.

Tehdit suçunun Temel ?ekli ve nitelikli hali ise ?ikâyete tabi de?ildir. ?ikâyet olmasa bile e?er bu konu aç?k bir ?ekilde resmi makamlara intikal etmi?se mahkeme kendili?inden i?lem yapmak zorundad?r. Örne?in mahkeme huzurunda davac?ya ya da daval?ya aleni tehdit yap?lmas? durumunda tehdide maruz kalan ki?i ?ikâyetçi olmasa bile mahkeme re’sen ?ikâyette bulunmak zorundad?r. Bu suçlar ceza hukuku anlam?nda uzla?ma kapsam?nda de?ildirler. Bu sebeple ?ikâyet yap?ld?ktan sonra ma?dur taraf?ndan ?ikâyet geri al?nsa bile bu ceza vermeye engel bir durum olmayacak fail yapt??? eylemin tan?m?na uyan ?ekilde cezaland?r?lacakt?r.

KAVGADA KIZGINLIKLA SÖYLENEN SÖZLER TEHD?T SAYILIR MI?

Bu konuda birçok kar??t görü? olmas?na ra?men tehdit suçunun ceza kanununda neden yer ald??? dü?ünüldü?ünde kavga esnas?nda bile söylenen sözler tehdit olarak say?lacakt?r. Nitekim doktrinde farkl? dü?ünceler olsa da uygulama ve Yarg?tay’?n yerle?ik içtihatlar? bu yöndedir. K?zg?nl?kla kar?? tarafa kar?? söylenen sözler ki?inin kast?n?n etkilemeyecektir. Burada suçun manevi unsurunun kas?t oldu?unu kavgada bile olsa ki?inin bilerek ve isteyerek bu sözleri söyledi?i tart??mas?zd?r. Kavga esnas?nda bu sözleri söylemenin amac? zaten tehdit suçunun olu?mas?n?n ana mant???d?r. Ki?i kavga esnas?nda kar?? taraftaki ki?inin korkmas? için çe?itli sözler sarf etmekte ve tehdit suçunun olu?mas? için gerekli tüm unsurlar? olu?turmaktad?r. Tehdit suçlar?nda hukuk dilinde “Taammüt” olarak ifade edilen tasarlaman?n varl??? aranmaz. Ki?inin bir anl?k k?zg?nl?kla bile olsa kar?? tarafa kar?? söyledi?i sözler içerik olarak tehdit say?l?yorsa tehdit suçu olu?mu?tur. Yarg?tay yerle?ik içtihatlar?nda kavga esnas?nda söylenen sözleri “failin iradesini etkileyen bir etken olarak kusur yetene?inde meydana getirdi?i azalma nedeniyle ko?ullar? varsa ancak yasal indirim nedeni olarak kabul edilebilir ise de, kast? kald?ran ve suçun olu?umunu engelleyen bir husus olarak kabulü mümkün de?ildir.” ?ekliyle de?erlendirerek cezaland?r?lmas?n? onam??t?r.

5237 Say?l? TCK’da Tehdit Maddesi

106. Madde Tehdit

(1) Bir ba?kas?n?, kendisinin veya yak?n?n?n hayat?na, vücut veya cinsel dokunulmazl???na yönelik bir sald?r? gerçekle?tirece?inden bahisle tehdit eden ki?i, alt? aydan iki y?la kadar hapis cezas? ile cezaland?r?l?r. Malvarl??? itibar?yla büyük bir zarara u?rataca??ndan veya sair bir kötülük edece?inden bahisle tehditte ise, ma?durun ?ikâyeti üzerine, alt? aya kadar hapis veya adlî para cezas?na hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Ki?inin kendisini tan?nmayacak bir hale koymas? suretiyle, imzas?z mektupla veya özel i?aretlerle,

c) Birden fazla ki?i taraf?ndan birlikte,

d) Var olan veya var say?lan suç örgütlerinin olu?turduklar? korkutucu güçten yararlan?larak,

??lenmesi halinde, fail hakk?nda iki y?ldan be? y?la kadar hapis cezas?na hükmolunur.

(3) Tehdit amac?yla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarl???na zarar verme suçunun i?lenmesi halinde, ayr?ca bu suçlardan dolay? ceza verilir.

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k detayl? bilgiler nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Arif Baltacı

Av. Arif Baltacı
Avukat Arif Baltacı Aslen Trabzon Çaykara’lıdır. Marmara Üniversite Hukuk Fakültesinden mezun olup avukatlık hayatına başlamıştır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazmıştır. 2 adet şiir kitabı çıkarmıştır. Birçok deneme ve makalesi dergilerde yayınlanan yazar Hakemli Hukuk ve Yaşam Dergisinin yayın kurulundadır. Genç baro sitesinde yazarlık yapmakta olan Arif Baltacı hukuk alanında Türkiye ve Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

73 yorum

 1. Lütfen yardım edinnn ve beni aydınlatır mısınız biz eşimle sorun yaşamıştık Bıçakla benim Üstüme gelip Bıçakla bana saldırmıştı ben de şikayetçi olmuştum 2013 yılında davamız oldu eşim beraat olmuştu yani 5 yıl içerisinde hiç bir suç işlememesi gerekli dediler.eşimle biz barıştık ve ben şikayetçi olmadım Allah’a şükür biz o gün o davaya girdik ya İkimiz de tamamen değiştik o dava bize ders olmuştu.Daha sonra bize mektup diyeyim bi evrak geldi işte kararın bozulmuştur diye. Pazartesi günü bi evrak daha geldi yasalara Aykırı olduğundan Beraat kararı bozulmuştur diye peki şimdi ne olacak.Benim eşim hapse girer mi,eğer girerse bizim ailemiz dağılır.Lütfen cevabınızı bekliyorum.Bi avukatla görüşmelimiyiz.Benim tercihim bi avukat tutumak eşim neyse artık olsun diyor.Ama ben elimden geleni yapmak istiyorum.Çünkü biz ikimizin de çok hatası vardı ama 2 senedir bizim hiç bir kavgamız dahi olmadı ne olur bana bir yol gösterin

  • iyi günler gülfidan hanım. buna benzer bir olay annemin ve babamın başınada geldi. babam annemi bıçakla tehdit etmişti ve bir sinirle annemde şikayetçi oldu ve geçen ay mahkeme görüldü. olayın içinde bıçak olduğpu için silahla tehdit olarak yargılandı ve 2 yıl 1 ay hapis yatacağı söylendi. ama annemler barışmıştı ve mahkemede de bunu bildirdi. temyiz e gittik ve dilekçe yazdık. dilekçede artık barıştıklarını ve babam hapse girerse annemin mağdur olacağını tek geçim kaynaklarının babam olduğunu belirttik. temyiz sonucunu bekliyoruz. eğer sizinde dilekçe yazarak karar itiraz etme hakkınız varsa tebligatın size ulaştığı tarihten itibaren 7 gün süreniz var. hangi adliyede görüldüyse davanız oraya dilekçe yazarak kalem odasına götürmeni gerekmekte. dilekçe de ailenizin dağılacağını barıştığınızı ve gerekçeli sebeplerinizi dile getirin. gerisi yargıya kalmış bir durum. bunları tahminen söylüyorum aynısı başıamıza geldiği için biliyorum. yinede adli yardım almanız gerekmekte. eğer maddi durumunuz buna müsait değilse bağlı olduğunuz adliyeden ücretsiz avukat temin etme hakkınızda var. barodan size ücretsiz avukatta temin ederler. umarım yardımcı olmuşumdur.

  • AvArif Baltacı

   İlk ceza itibariyle 2 yılın altında kalacağından HAGB verilir. Sorun yapacağınız bir durum yok ama tabiki dosyayı ayrıntılı görüp değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır.

 2. Lütfen yorum göndermiştim bana yardımcı olur musunuz

 3. Bende cuma gunu darp raporumla birlikte esimi silahli tehditten sikayet ettim suan babamin evindeyim.. Esimle muhtemel bosanicaz ama anlasmali bir sekilde..bu sikayetimi geri ceksem bile yine mahkeme mi gorulecek??

 4. Yorumunuz için çok teşekkür ederim yalnız tekrar bir şey sormak istiyorum.eşimin beraat kararı vardı tekrar işte evrak geldi beraat kararınız yasalara Aykırı olduğu için bozulmuştur diye ben şimdi öyle bekliyorum ama içim içimi yiyor.Bir Şeyler yapabilir miyim araştırıyorum böyle nette mahkeme de belirttiniz mi cezayı kabul etmiyoruz diye acaba karar verildikten sonra hâkime Söylemek mi gerekiyor biz temyize gitmek istiyoruz durumumuz böyle diye biz beraberiz ayrılmadık diye işte ne bileyim keşke hiç yaşanmasaydı olmasaydı.Allah kimseyi düşürmesin ben çok kötü olmuştum mahkemeye çıkınca hiç konuşamamıştım bile

 5. iyi aksamlar benim basımdan gecen aylarda bir olay gecti onu anlatmak istiyorum bilgilendirirseniz cok sevinirim ben karsı cocuga bugün olmazsa baska birgün bunu hallederiz diye bir tehdit ettim vede bu hafta salı günü mahkemem var herhangi bişey cıkarmı acaba

  • Kardesm bise cikmaz buyuk ihtimalle uzlaşma olur ancak uzlaşma olmazsa kucuk bi suc yaralama deilde kavga bi sekilde kucuk bi ceza alinir ama savcilikta ve mahkemede cok zaman kaybedersin ben 9.30 saat beklemistim dışarı cıkamiyosun

 6. lütfen acil birşekilde cevap verirmisin 🙁

 7. Merhaba Ben facebook üzerinden halama msj attım.Halam daha önce amcamı dolandırmıştı ve hala aile huzurumuzu bozuyordu anneme sözlü saldırıda bulunmuştu bende faceden ona seni evine gelir rezil ederim yaptığın pislikleri babama da kocana da anlatırım bekarken ne yaptıysan biliyorum sakın bana bulaşma ailemden ve benden uzak dur hırsız amacamı da dolandrdın hala doymadın gibi şeyler yazdım.Bugün ifade verdim aileme huzurumu bozmasın bizden uzak dursun diye yazdım daha önce amacamı dolandırdığı için eskiden gelen bir husumet var kesinlikle tehdit etmedim babamı ve eşini bu konularda ikaz etceğime dair yazılardı tamemen benden ve ailemden uzak durması için yazdım gibi bir ifade verdim daha önce hiç bir suçum yok sizce dava nasıl sonuçlanır

  • Basit tehdite giriyor söylediklerin, daha önce benzer suç işlemdi isen, bir baskı altında bu basit tehditi işlediğin için sonuç hükmün açıklanması, geri bırakılması olur diye düşünüyorum. Ayrıca “hırsız” sözcüğü de hakarete girer. Bundan da yine aynı cezayı alırsın diye düşünüyorum.

  • AvArif Baltacı

   Anlattıklarınız itibariyle tehdit suçu oluşmuş görünüyor. Burada önemli olan tehdidin çeşidi. Nitelikli tehdit olarak değerlendirilebilecek bir durum değil. Karşı taraf şikayetinden vazgeçer ise dava düşer. Ama değilse size verilecek ceza 2 yıl altında kalacağı için HAGB uygulanarak kasıtlı bir suçtan dolayı 5 yıl içerisinde ceza almadığınız sürece sorun yaşamazsınız.

 8. İyi günler benimde bir sorum olacak babam 6 cocuga 4ünün yaşı18den küçük apartman önünde sigara icmemelerini söylüyor sonrasında bu şahıslar terslesip kardeşimi is çıkışları rahatsız ediyorlar sonrasinda bir aksam yine ayni durum olup babam görünce kardeşimi koruma içgüdüsü ile eline bicak alıp iniyor ve toplulugu dagitiyor simdi karşı taraf sikayetci olmus bicak ile tehdit diye ne olur acaba beni hemen bilgilendirebilirmisinz simdiden cok teşekkür ederimm

 9. Bugün beni birisi arayıp bir yere gelmemi istedi nedenini ve kim olduğunu söylemedi gittim ve orada yoktu. Tekrar aradım başka bir yerde olduğunu söyledi bende sinirlenip küfür ettim bir kaç küfürlü telefon görüşmemiz oldu. Eve gelince ses kaydını açıp sakinde konuştum bana ağza alınmayacak küfürler edip, öldürmek ve vurmakla tehdit etti. Bende suç duyurusunda bulundum. Sonuç ne olur sizce ?

 10. ben yurtta kalan bir öğrenciyim diğer bir öğrenci tarafından arkam dönükken darp edildim. darp edildiğimi gören var fakat tehdit ve küfrü sadece saldırganın arkadaşı gördü. onun da şahitlik yapacağını düşünmüyorum. olayın akabinde darp raporu aldım. bu kişinin ce zası ne olur?

 11. Arkadaslar yardımcı olurmusunuz bilginiz varsa ben 2014 nısan ayında bi kızla facebook yuzudnen tanıstıgım bırıyle sevgilim oldu ve benden ayrilinca telefonda kavga ettik ama hiç bir sekilde görüsme olmadi Telefondan bağırdım cağırdım kız bana 18 yasında oldgnu söledi fakat 15 yasındaymıs okul muduruyle konustum dahada rahatsız etmedım Benı dava etmısler subat ayındada mahkemem var Sizce ne olur hapis yermıyım ?

 12. Benim babam 17 yıldır annemi dövüyo sövüyo anneme ve bize yüzlerce defa bıçak çekti biz 18 yaşın altındayız 1 yıl önce karakola gittik uyarı aldı .Şimdi şikayet etsek kaç yıl alır

 13. Merhabalar. 7-8 ay öncesine kadar eski sevgilim tarafından tehdit ediliyordum. Babamla bi telefon görüşmesi olduktan sonra susmustu. Bu gece tekrar mesaj atmış yine tehdit icerikli. Savcılığa mı basvurmaliyim artık ne yapmaliyim sizce?

 14. Acil bi konuda danışmak istiyorum

 15. Resimlerim olduğunu söyleyip tehditle para almak istiyor bende korkumdan eşime diyemiyorum neyapabilirim bana yardımcı olun ltfn mahkemeye versem eşim duycak yuvam yıkılacak çok korkuyorum

 16. Elinde cinsel içerikli fotoğraflarım olduğunu söyleyip para talep eden biri var bu durumda savcılığa gitsem yuvam yıkılacak eşim duycak napabilirim

 17. hakkımda kamu davası açıldı gelen iddanamede suç: konut dokunulmazlığı ihlali hakaret tehdit Sevk maddesi ise TCKnın 106/2-c 125/1-4 116/1 119/1c 53/1 buna göre ne ceza alırım abimle ben aynı sevk maddelerinden dava açıldı acil cevap verirseniz…

 18. hakkımda kamu davası açıldı gelen iddanamede suç: konut dokunulmazlığı ihlali hakaret tehdit Sevk maddesi ise TCKnın 106/2-c 125/1-4 116/1 119/1c 53/1 buna göre ne ceza alırım abimle ben aynı sevk maddelerinden dava açıldı acil cevap verirseniz çok sevinirim.

 19. 3 yıl kadar önce polisle ufak bir mülakaşa sonrası mahkeme oldu ve barıssak ta ceza olarak 5 yıl infaz yani erteleme kimseye karısma vs gibi bir ceza aldık. şuan ise basit tehdit sucundan bir mahkememiz var ortada delil ,darp raporu veya karsı tarafın suçladıgı şekilde bir suç aleti kesinlikle yoktur. sizce nolur? teşekkürler

 20. mlar saygilar Arif bey kusura bakmayınz rahatsız ediyorm nette bir konuyu araştırırken size denk geldin insanları size soru sorarak cevaplanuza denk geldim benim küçük sorum olacak uzun bir hikaye anlatacağım benim ablamin eşi bir başka kadınla gayri meygul ilişkileri vardı kadın bana başka facebook başka isimle msj attı msjin içeriğinde benim geçmişimle ilgili bilgileri solemesi tehditler vardı ve beni sinirlendirip tahrik ettirerek beni zorluyarak bende eniştemin adıyla kadının is yerindeki müdürüne bu kadın yakami bırakmıyor diye birşeyler yazmıştım kadın beni bu konuda tehdit usulü olarak şikayet bulunup ben savunma olarak 80.Asliye ceza Mah.buluncagim ama Mah.ist.ben uzak yerdeyim savunmada size açıkladığım gibi siluyecegim ama bunu sonucunda cezam ne olur rica ediyorm bilgilenmek istiyom.saygilarimla
  Az önce

 21. emel açıköz

  Firmamıza önceden mal satan birisinden mal almayı kesince firma servis aracımızı görünce küfürle tehdit ve şahsıma başkaları aracılığıyla tehdit göndermiştir. En son servis aracımızı görünce firmayı basacam hepinizin diye küfür edip tehdit etmiştir.. Bununla ilgili yapmamız gereken hukuk kuralları nelerdir..

 22. Mustafa yildirim

  Kahvehane önünde sözlü hakeret ve tehdit edildim kucağımda çocuk vardı iftar açma vaktiydi orucluydum daha öncede araçla üzerine yürüdüğünü belirtim sikayetimde kolluk kuvvetine uç gün sonra davam var orada oturan bir kişiye şahit yazdım benim hiçbir suçum yok söylediği konuyla ilk davada dosya kapanirmi .

 23. Tuba küçükseymen

  Merhabalar ben annemle kavga etmiştim annem davacı olmuştu sonra vazgeçti ama kamu dava açmış ve para cezası gelmiş ve ben bu parayı ödeyecek gücüm yok ne yapmam lazım bilgilendirirseniz sevinirim

 24. Merhaba. 31.07.2015 tarihinde ana firma taşeron firmanın sözleşmesini fesih etmesinden dolayı işten çıkışımız verildi. Haziran 2015 den bu zamana kadar 5 kr. para yatmamıştır. Maaş, tazminat, yıllık izin v.s. bordrolanmış resmi alacağım 51.000 tl’dir. 14 personel toplandık avukata vekalet verdik. Şu zaman oldu avukatımız henüz mahkemeyi başlatamamıştır.Ciddi anlamda huzurum kaçtı borcu borç ile kapatma çabaları her ay bitiminde beni yerden yere vuruyor. Şimdi ben bu adamları arasam tehdit etsem onların huzurunu kaçırdığım için suç sayılacak muhtemelen. E bu kanun koyucular ülkemizde böyle bir durumun sıklıkla karşılandığını bile bile kanunlaştırmamıştır. Kanunu yürütenler emsal oluşturmamıştır.Ve kanun gözünde bir işçinin huzurunun bozulması bir hiç sayılmıştır. 31 yaşındayım ve bu yaşıma kadar dışarıda sokakta tek bir kavgam dahi olamamıştır. Ama ben bu adamları çok soğukkanlı bir şekilde öldüre bileceğim noktasına vardım. Ben haksız mıyım bir yumruk atsam anında yaklaşık 3000 tl cezası var e bu adamlar benim sağlıklı düşünebilme yeteneğimi elimden aldılar bunların cezası yok mu? Ben şimdi bunları arasam tehdit etsem bilmem kaç yıla kadar hapis cezası mı yiyeceğim? Afedersiniz ama o cezayı yiyen birey hapisten çıktıktan sonra eyleminide gerçekleştirir. Yani kısmende olsa zemini hazırlayanlar kanun koyucular ve bizi disiplinize eden kanunlardır. Saygıdeğer Av. Bey, ne önerirsiniz. Önümüzdeki günlerde ben sağlıklı bir birey olabilir miyim?

 25. 7 senelik iliskim sonucu erkek arkadasimla ayrildik elinde normal resimlerim var lakin bunlari farkli sekilde montajlayarak evime gonderecegini ve sahsima ait baska davada karsi tarafin yaninda durarak bu montajli resimleri o davamda delil olarak sunacagini soyleyerek tehdit ediyor duzenli kufurleri var napabilirim?

 26. Okulumda bir ogrenci agir sekilde beni tahrik edecek hareketler ve kufurlerede bulundu bende kamera onunde saldirir gibi mutfaktan bicak alip bicakla ustune gittim bunun sebebi disarida bir suru kisi bekliyodu korktum ve bu yuzden yaptim ve ogrenci sikayetci olmadi ve baristik okuldan atilacagim soyleniyo ne yapmaliyim

 27. Yaya gecidinde karşıdan karşıya geçerken trafik kurallarına uymayan aşırı süratli bir otomobil üzerime gelDigi otomobile altında kalmamakbicon hızlıca karşıya geçtiğimiz için otomobilin sağ tarafi ayaklarına çarptı daha sonra otomobil 20 metre ileri gidip içerisinde de 4 şahsın indiği ve arayı kullanan şahsın elinde gazeteye sarılı büyük bıçakla digerletiyle birlikte bana karşı koşarak saldırdilar bu esnada olay yerinde bulunan vatandaşların araya girmesine rağmen bıçaklı saldırgan ve diğerleri biacakliyarak ugrastilar. Kendilerine askeri personel olduğumu söyleneme rağmen durmayarak küfür ederek saldırmaya devam ettiler ancak beni bicakliyamadilar bende bunun üzerine yanımda bulunan beylik tabanca mi çıkararak bıçaklı saldırgana doğrulttum . Ancak ates etmedim sadece saldiriyi bertaraf etmek ve kendimi savunmak icin son çare olarak silah cektim. Daha sonra bıçaklı olan elinde bıçağı bıraktığı diğerleri de saldırmakta vazgectikleri daha sonra polisin derhal olaya müdahale ettiği kişileri ve beni göz altına aldılar . Ayrıca bıçaklı saldırgan gasten yaralamaktan sabıkalı olduğu ve olayi cevredeki kameralarin oldugu biliniyor bu olaydan nasil berat ederim ?

 28. Babamla kavga ettik beni darp etti evden kactim2 gün eve gelmedim beni buldular polisler sora darp raporu aldılar babama uyarı cezası verdiler şimdide davamız varmış para ceza verilecekmiş ne kadardır

 29. Annem sürekli bileklerimi kesmek ve beni öldürmekle tehtit ediyo küçüklükten beri işkence ediyo beni ve kardeşimi boğmaya çalıştı tüm aileye bıçak çekti psikoloğa gitti ve hastaneye yatması gerekirken gitmedi intihara kalkıştı ve babam kurtardı artık dayanılmaz bi boyuta ulaştı şikayetçi olsak ne olur lütfen yardım edin

 30. Merhaba 1 sene önce babam vefat etti kendisiyle başka sebeplerden dolayı görüşmüyordum ve reddi miras yaptım fakat bir alacaklısı beni telefonla sesli ve mesaj yoluyla evini bile basıcam şeklinde tehdit ediyor ailemi sürekli evden uzak tutuyorum bununla ilgili ne yapmam gerek ve sonucunda herhangi bir zarar görebilirmiyim teşekkürler

 31. İyi günler erkek arkadaşım sinirle ona söylediğim laf yüzünden bana elinde olan resimlerimi babama göndereceğini söyledi bana çeşitli hakaretlerde bulundu ben ise başta söylediğim hakaret dışında birsey soylemedim sizce ne yapmaliyim şimdiden teşekkür ederim ıyi günler

 32. Merhaba lütfen bana bir yol gösterin ben 3 yıldır eski sevgilim tarafından tehtit ediliyor un bana zorla açık videolar çektirdi. Onda görüntülerin var ve o akrabalarıma arkadaşlarıma göndermeye başladı bunu nasıl dudurabilirim.artık ben evlendi esimlee aram açılacak diye de endişe ediyorum ben şikayetçi olsam neler olur bana yardım eder misin

 33. Ii gunler bn bise sormak istiyordum

 34. İyi gunler ben bi cocukla tabistim ve sevgili olduk ama daha sonra o berbaer olmayi teklif etti ve ben reddedince beni tehtit etmeye baslado ben daha sonra ondan ayrilnaya karar verdim ama bu seferde silahla bir yakinimin evine gitti mecbur affetmek zorunda kaldim tekrar benden uygunsuz seyler istedi ve ben reddwedince bu sefer evimin etrafinda dolasmaya basladi ve yine tehtit etmeye basladi bi kac kisiyi toplayip evimi basicagini falan soyledi lutfen yardimci olurmusunuz

 35. Gulizar Bulutdag

  Magazaya gelen sorunlu bir musteri magazada olay cikartip bagirip sirketi ve çalışanları hırsızlık ve dolandiricilikla suclamis kendisi sakinleştirilemeyince magazaya polis cagirilacagi kendisine tarafimca söylenmiştir. Ceza kanununda karsi tarafa dava acma hakki doguyormu ve herhangi bir cezasi varmıdır. Mail yolu ile de tarafima bilgi verirseniz cok sevinirim

 36. yolda yürüken aniden sırtımdan ve el parmaklarımdan darp edildim.. ölümle tehdit edildim.. ifademede ekledim ceza ne olu.. aracılar araya girdi şikayeti geri aldım

 37. Siz cevap verene kadar adam hüküm yedi

 38. Merhaba. Geçen günlerde instagram üzerinden bir sayfadan 115 TL değerinde bir urun satın aldım. Faturalı ayrıca. Fakat gelen urun instagramdaki üründen cok daha koyu bir renkte geldi. Bunun üzerine sayfa sahibine ilettim durumu. Daha kendisi yardımcı olmadı. Ben de bu durumu sayfaya yazacağımı soylwdim ve instagram sayfasında bulunan ürünün resminjn altına ” gelen urun resimlerdekiden daha koyu bir renk. Vizon diye camel renk veriyor. Sakin sayfadaki resimelre kanip almayın. Resmen kandırıyorlar” dedim. Bunun üzerine sayfa sahibi bugün bana hakkımda işlem başlatacağını söyledi. Söylediğine göre siparişini iptal eden beş kişi olmuş. Ayrıca kendisi “yerini yurdunu biliyorum seni uyarıyorum ayağını denk al” diyerek de beni tehdit etti. Bu durumda hakkımda herhangi bir işlem başlatabilir mi? Baslatirsa süreç nasıl işler sonuç ne olur. Ayrıca kendisi iade talebime de cevap vermedi

 39. slm mahkemem var savcilik ceza istemis
  maddeler 106/2a 53 54 ve. 125/2-1 53
  bu suctan mahkemeye cikacam .sizce ne ceza alirim yardim ederseniz sevinirim

 40. Telefonla arayip küfür ve tehdit in sucu nedir telefonda cok kötü küfürler edip tehdit etti ve ona sesini kaydedip savciliga verecegimi soyledim kufurlerine devap edip savciyada küfür etti ve bunlari kaydettim ceza alirmi ne kadar ceza alir?

 41. facebook üzerinden tehdit edildim şiikayetçi olucam bende.

 42. Sayın avukatım merhaba.Baran bey 2 gün önce sitemizde yaşayan bir bayan son ses müzik açmıştı kendisinin müziği kısması adına görevliyi aradım ve benim kapıma kocaman kurban bıçağı ile dayandı.Karnımda bıçağın ucunun izi çıkmış ve etrafı çürümüş.Hastanede rapor tuttular polis geldi siteye.Ben kendisine asla karşılık vermedim,suçlu çıkarım diyerek herhangi bir saldırıda bulunmadım.Elinden bıçağı almak adına iki elimle bıçağı tuttum ve ellerim kesildi.Hastahanede müdahale ettiler.Aynı zamanda seni öldüreceğim diyerek küfürler etti.Bu kişi nasıl bir ceza alır sayın avukatım

 43. Kayınbabamla eşimle boşanmanın eşiğine geldiğimiz için tartışmış ve beni silahla tehdit etmişti, ben de şikayetçi oldum. Sonrasında eşimle barıştık ve şikayetimden vazgeçtim ancak kamu davası açıldı. İfademi nasıl versem cezasız beraat edebilir? Yardımcı olur musunuz?
  Şimdidden teşekkürler.

 44. merhaba facebook üzerinden birilerini ölümle tehdit ettim bana yazısmaları sasvcılıga werdgini söyledi sizce hapis cezası alma olasalıgım warmı ilginze tesekkr ederim..??

 45. Aile hekimi doktorumuz esime hakaret eder sekilde konuşmalar da bulundu bende 184 de sikayette bulundum sikayet form u acarken doktoru n davranisini anlattim ve ben orada olsam o doktoru doverdim dedim daha sonra bakanliktan aradilar bu doverdim lafimdan dolayi gerekli makamlara bildirmek zorunda oldugunu soylemek icin aramislar bu durumda ne yapmam gerekir saygilarimla

  • sayın avukatım ben birisine senin bogazını keserimmm akıllı oldiye telefonla mesaj attım bundan ceza alırmıyım son radan pişmanoldum atıgıma bundan ceza alımıyım saygılar

 46. merhaba kardeşim bana birkeç gün önce gözüme başıma yumruk attı karnıma bacağıma tekme attı annem yüzünden şikayet etmedim ama bugün tekrar saldırdı bişey yapamayacağımı söyledi şimdi şikayet etsem ne olur mahkeme ne kadar sürer para cezasına çevrilirse çıkan yine bizden olacak sonuçat başka bir ceza vermeli mümkün mü

 47. tefeciler tarafınadan ailem ile tehdit ediliyorum ne yapamam gerektiğini bilmiyorum sonuçta bu tehdit şahsıma degil aileme bu konuda yardımcı olurmusunuz

  • korkmayın gidin ,bütün kontakt bilgileri ile savcılığa verin..bunlar korktukça üstünüze gelirler. şimdi onlar emniyetden korksun. benim o pislikler yüzünden hayatım mahvoldu ve hala da acıları katmerlenerek gidiyor.

 48. Iyi gunler tsnimadigim biri whatsaapdsn kufur etti seni kasar yaparim dedi resmini dagitirim dedi sikayet etsem ne kadar ceza alir

 49. mrb ben esnaftım yan taraftadı esnafla sureklı tartısıyoduk bır gun abımle kavga etmısler ılk darp ropuru alan kışı abım olay benım dukkan onunda olmus sonra olay uzayınca aksam ustu babamla agız dalasına gırmısler bır bırlerıne pezevenk demişler orada enıstemde ordaymıs karsı taraf kufur falan etmeye başlayınca yumruk atmış kası açılmış oda darp raporu almış once saldıran oo ama suçlu bız çıktık sımdıde tazmınat davası açmış sonuç ne olur bilgi verırsenız sevınırım yada başka bıse yapabılırmıyım

 50. Olumle tehtit etmek polıs olmama engelmı ceZa almadım 5 yıl suc ıslemem kararı var sıcıl temıZ

 51. Kadinin biriyle söz diyaluna girdim ve kadin beni sikayet etmis bicakla bana sardirdi diye ve mahkeme oldu bugün hakim durusmayi 15 marta erteledi kadinin yalanci sahitte tutmus ceza yermiyim yardim

 52. Merhabalar eskiden tanıdığım ve artık konuşmadığım kişi elinde bana dair ve cinsel içerikli ses kayıtlarının ve mesajların olduğunu ve bunları ailemle paylaşacağını söyleyerek tehdit ediyo dava açsam sonucu ne olur yardımcı olabilir misiniz

 53. Merhaba tanimadigim birisi bana watsap uzerinden mesaj atarak elinde fotograflarimin oldugunu istedigi seyleri yapmaz isem bnim fotolarimla fake hesap acacagini ve +18 konusmalar yapacagi yonunde tehditlerde bbulunuyor eyer sikayetci olsam herhangi bir sonuc alabilirmiyim yardimvi olabilirmisiniz

 54. İyi günler benimde basimdan böyle bir olay geçti üst komsu evimize zorla girdi annem silah çekti durum nasıl sonuçlanır

 55. Eşimle boşanmak istiyorum mahkemeligiz bir gece yolumu kesti silahla tehdit etti beni hiçbir sahidim yok şikayetçi olmak istiyorum nasıl ispat ederim sikayetci olursam sonuç ne olur

 56. SENİ ÖLDÜRMEK LAZIM TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURUR MU

 57. latife atıcı

  akıllı olun beni tanırsınız sözü tehdit midir

 58. DARP EDİLDİM TEHDİT VAR MALA ZARAR VERME VE FACEBOOKUM ÇALINDI SİFRESİ VE ADI DEĞİŞTİRİLDİ CEZASI NEDİR ACABA DAVA AÇTIM elimde resimler var ayrıca darp raporumda

 59. Karşıma geçersen o suratını dagıtıcam, bunun acısını yaşayacaksın yaz bir yere sen beni hiç tanımamışsın, sayende bir insan ne kadar çirkefleşir göreceksin sözleri tehdit suçu oluşturur mu? Oluşturuyorsa hangi tür tehdit sayılır? Teşekkürler, iyi çalışmalar…

 60. PATRONUMA BORÇ PARA VERDİM PARAYI İSTEDİĞİMDE SENİN BELANI S*****M P******K AİLEMDEN HABERSİZ SIGARA ALKOL İÇMİŞTİM ONLARIN FOTORAFLARI VARMIŞ AİLENE SÖYLERİM DEDİ BENDE BİRAZ KORKTUM ŞU ANDA ELİMDE GÖNDERDİKLERİ MESAJLAR DURUYOR BEN NASIL BİR DAVA AÇABİLİRİM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

 61. Geçen haftalardan babamla ilgili taciz davası vardı. Davada babam tutuklandı. Dava çıkışı kadın bana gülerek çıktı. Duruşma salonu önünde davacı kadına “ seni öldüreceğim, ölümlerden ölüm beğen “ gibi sözler sarf etmişim. Kadın olaydan 1 gün sonra davacı olmuş ve oradaki 2 polisi, eşini ve bir yakınını tanık olarak yazmış. Bu olayda kendimi nasıl savunurum ve ceza alır mıyım alırsam ne kadar ceza alırım.

 62. 12 yaşındayım ögretmenim okulda beni ”seni öldürürüm döverim” diye tehtid etti cezası ne olur ?

İsimsiz için cevap yaz. Çık

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*