Anasayfa / Hukuk / Türk Ceza Hukukunda Tehdit Suçları

Türk Ceza Hukukunda Tehdit Suçları

Türk Ceza Hukukunda Tehdit Suçları

Bu haftaki yazımızda Türk Hukukunda tehdit suçlarına değineceğiz. Özellikle gençler arasında yaygınca yapılan bu eylemin neden suç olduğu ve cezalarının ne olduğunu insanların mağduriyetini engelleme adına ve tehdit suçunun azalması adına açıklayacağız.

 

TEHDİT NEDİR?

 

Tehdit Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Gözdağı” olarak ifade edilmiştir. Kelime anlamı olarak ise “Birinin gözünü korkutma, korku verme, gözdağı, hiddet etme, gözdağı verme, korkutma” olarak çeşitli şekillerde ifade edilebilir. Hukuki olarak tehdit “bir kimseyi kendisine ve malvarlığına karşı bir zarara veya kötülüğe uğratılacağının çeşitli yolla bildirilmesi” olarak tanımlanabilir.

 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 106 maddesinde Tehdit “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etme” veya “Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit etme” eylemi olarak ifade edilmiştir. Verilecek cezalar tehdidin niteliğine göre de değişmektedir.

 

TEHDİT SUÇU HANGİ ŞARTLARDA OLUŞUR?

 

Türk Ceza Kanunu 106 madde tehdit suçunun nasıl oluşacağı anlatılmıştır. Bu konuda Yargıtay’ın bir kararında ise “Tehdit fiili, kişinin ruh dinginliğini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden bir olgudur. Fiilin mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olması gerekir.” (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2005/6095 Esas ve 2006/12388 Karar Numaralı 13/06/2006 tarihli kararı) şeklinde irdelenmiştir. Gerçekten de Tehdit Suçunun oluşması için söylenen sözlerin karşı tarafta bir korku yaratması gerekmemektedir. Söyleniş itibariyle karşı tarafta korku yaratmayacak sözler de tehdit kapsamında sayılacaktır. Tehdit suçunun oluşması için önemli olan konu tehdit içeren sözün kişinin iç huzurunu bozması şeklinde tezahür etmesidir.  Bu sebeple mahkemeler tehdit suçlarında kişinin bundan korkup korkmadığından ziyade kişinin huzurunun bozulup bozulmadığına bakarak karar verecektir.  Tehdit suçlarında söylenen fiilin mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olması gerekir. Burada objektiflikten kasıt olaya göre ayrı ayrı değerlendirilmek zorundadır. Olaya göre bir söz tehdit olabileceği gibi tehdit olmayabilir de. Bunun için önemli olan kıstas ise tehdit sebebiyle karşı tarafta oluşacak korkunun objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olmasıdır. Ayrıca tehdidin somut olayda karşı taraf üzerinde etkili olup olmaması tehdit suçunun oluşması açısından önemli değildir. Tehdit içeren sözün karşı tarafın iç huzurunu bozmaya, onda korku ve endişe yaratmaya objektif olarak elverişli olması yeterlidir. Yani tehdit suçunun oluşabilmesi için mağdurun iç huzurunun bozulup bozulmadığının veya mağdurun bundan korkup korkmadığının ayrıca araştırılmasına da gerek yoktur. Burada önemli olan suçu işleyen kişinin tehdit konusu söz veya eylemi  “karşı tarafı korkutmak amacıyla” yapmış ve ona herhangi bir şekilde “iletilmiş” olmasıdır.

 

Tehdit suçu sadece söz ile değil yazı, resim, şekil veya işaret ile de işlenebilecek bir suçtur. Burada önemli olan tehdit unsuru olarak yapılacağı iddia edilen haksızlığın tehdit suçundan mağdur olan kişinin bilgisine herhangi bir şekilde ulaştırılmasıdır.

 

Kişinin söylediği sözü yapma gücü olmasa bile bu sözler de tehdit sayılabilir.  Önemli olan tehdit içeren sözün fiili olarak imkânı olan bir konu olması da değildir. Örnek vermek gerekirse “Seni uzay boşluğuna göndereceğim” sözü görünüşte sıradan bir insan için yapması imkânsız bir hareketse de karşı tarafta uyandırdığı huzursuzluk ve korku sebebiyle tehdit suçu kapsamına girecektir.

 

TEHDİT SUÇUNUN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

 

Tehdit suçu işleniş şekline göre üç farklı şekilde değerlendirilir.

 

 • Basit Tehdit
 • Tehdit
 • Nitelikli Tehdit

 

Basit Tehdit: 5237 Sayılı TCK’nın 106/1 maddenin 2.cümlesinde tanımlanan tehdit türüdür. Kişinin hayatı, sağlığı ve cinsel bütünlüğünün dışında, haksız saldırı gerçekleştireceğinden bahisle işlenen tehdit basit tehdit olarak değerlendirilir. Örnek vermek gerekirse kişinin mallarına zarar verileceğinin bildirilmesi, kişiye tehdit içeren hiçbir söz sarf etmeden silah gösterilmesi, basit tehdit suçunu oluşturacaktır.

 

Tehdit: 5237 Sayılı TCK’nın 106/1 maddenin 1.cümlesinde tanımlanan tehdit türünün ana işlenme şeklidir. Kişinin hayatına, vücut bütünlüğüne, sağlına veya cinsel dokunulmazlığına bir saldırı yapılacağının herhangi bir yolla bildirilmesidir. Basit tehditte kişinin malvarlığı söz konusu iken bu tehdit türünde kişinin kendisi söz konusudur.

 

Nitelikli Tehdit: 5237 Sayılı TCK’nın 106/2 maddesinde tanımlanan tehdit türüdür. Tehdit suçunun nitelikli hali olarak değerlendirilmez tamamen normal tehdit suçundan bağımsız ayrı bir suçtur. Normal Tehdit suçunun korkutmanın etkisini artıracak yan ögelerle işlenmiş hali olarak da ifade edilebilir. Kanun koyucu tehdidi gerçekleştiren kişinin bilinmemesi veya kendisini gizlemesini de tıpkı diğer yan öğeler gibi korkunun artmasına sebebiyet vereceği düşüncesiyle tehdidin nitelikli hali olarak değerlendirmiştir. Türk Ceza Kanunu’nda nitelikli haller açıkça belirtilmiştir. Aşağıdaki durumlar tehdidin nitelikli hali olarak kabul edilir ve verilecek ceza bu kapsamda ağırlaştırılır.

 

 • Silahlı Tehdit
 • İmzasız Mektupla Tehdit
 • Özel İşaretlerle Yapılan Tehdit
 • Kişiyi Tanınmayacak Halde Yaptığı Tehdit
 • Birden Çok Kişi Tarafından Yapılan Tehdit
 • Terör Örgütü Adı Kullanılarak Yapılan Tehdit

 

TEHDİT SUÇUNUN MANEVİ UNSURU NEDİR?

 

Tehdit Suçlarının tamamında manevi unsur genel kasttır. Tehdit sadece “Genel Kast” ile işlenebilir. Burada manevi unsurun oluşması açısından önemli olan husus failin karşı tarafı korkutmak amacıyla hareket etmesidir. Failin karşı tarafı korkutma amacıyla TCK 106. Maddesinde belirtilen tehdit türlerinden herhangi birini bilerek ve isteyerek yapması ile suç oluşur. Tehdit suçunun manevi unsuru değerlendirilirken herhangi bir tasarlamanın varlığı aranmaz. Failin hangi amaçla bu eylemi yaptığı da mahkemece dikkate alınmaz. Önemli olan failin bu eylemi bilerek ve isteyerek yapmasıdır.

 

 

TEHDİT SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

 

Tehdit suçlarının cezası türüne göre değişmektedir.

Basit Tehdit suçlarında altı aya kadar hapis veya adli para cezası verilir. Basit tehdit suçları ile ilgili davalar Sulh Ceza Mahkemesinde açılmakta iken Sulh Ceza Mahkemelerinin kapatılması nedeniyle bu suçlara da artık Asliye Ceza Mahkemeleri bakacaktır.

Tehdit Suçlarında verilecek ceza ise TCK 106 maddesi gereği 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasıdır.

Nitelikli Tehdit Suçlarında verilecek ceza ise 2 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezasıdır. Cezanın işleniş şekline göre artırılması söz konusu ise de tehdidin halleri birbirinden tamamen bağımsız şekilde kanunda tanımlanmış suçlardır.

 

TEHDİT SUÇU ŞİKÂYETE TABİ Mİ?

 

Tehdit suçu şikâyete tabi olup olmaması konusu her zaman tartışmalı olmuştur. Doktrindeki bu tartışmalara değinmeden mevcut olan durum hakkında kısa bir bilgi geçeceğim. Tehdit suçlarında basit tehdit suçu şikâyete tabi bir suçtur. Bu sebeple basit tehdit suçları ceza hukuku anlamında uzlaşma kapsamında kalmaktadır.

Tehdit suçunun Temel şekli ve nitelikli hali ise şikâyete tabi değildir. Şikâyet olmasa bile eğer bu konu açık bir şekilde resmi makamlara intikal etmişse mahkeme kendiliğinden işlem yapmak zorundadır. Örneğin mahkeme huzurunda davacıya ya da davalıya aleni tehdit yapılması durumunda tehdide maruz kalan kişi şikâyetçi olmasa bile mahkeme re’sen şikâyette bulunmak zorundadır. Bu suçlar ceza hukuku anlamında uzlaşma kapsamında değildirler. Bu sebeple şikâyet yapıldıktan sonra mağdur tarafından şikâyet geri alınsa bile bu ceza vermeye engel bir durum olmayacak fail yaptığı eylemin tanımına uyan şekilde cezalandırılacaktır.

 

KAVGADA KIZGINLIKLA SÖYLENEN SÖZLER TEHDİT SAYILIR MI?

 

Bu konuda birçok karşıt görüş olmasına rağmen tehdit suçunun ceza kanununda neden yer aldığı düşünüldüğünde kavga esnasında bile söylenen sözler tehdit olarak sayılacaktır. Nitekim doktrinde farklı düşünceler olsa da uygulama ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatları bu yöndedir. Kızgınlıkla karşı tarafa karşı söylenen sözler kişinin kastının etkilemeyecektir. Burada suçun manevi unsurunun kasıt olduğunu kavgada bile olsa kişinin bilerek ve isteyerek bu sözleri söylediği tartışmasızdır. Kavga esnasında bu sözleri söylemenin amacı zaten tehdit suçunun oluşmasının ana mantığıdır. Kişi kavga esnasında karşı taraftaki kişinin korkması için çeşitli sözler sarf etmekte ve tehdit suçunun oluşması için gerekli tüm unsurları oluşturmaktadır. Tehdit suçlarında hukuk dilinde “Taammüt” olarak ifade edilen tasarlamanın varlığı aranmaz. Kişinin bir anlık kızgınlıkla bile olsa karşı tarafa karşı söylediği sözler içerik olarak tehdit sayılıyorsa tehdit suçu oluşmuştur. Yargıtay yerleşik içtihatlarında kavga esnasında söylenen sözleri “failin iradesini etkileyen bir etken olarak kusur yeteneğinde meydana getirdiği azalma nedeniyle koşulları varsa ancak yasal indirim nedeni olarak kabul edilebilir ise de, kastı kaldıran ve suçun oluşumunu engelleyen bir husus olarak kabulü mümkün değildir.” şekliyle değerlendirerek cezalandırılmasını onamıştır.

 

5237 Sayılı TCK’da Tehdit Maddesi

 

 1. Madde Tehdit

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

 1. a) Silahla,
 2. b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
 3. c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 4. d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

 

 

Hakkında Av. Arif Baltacı

Av. Arif Baltacı
Avukat Arif Baltacı Aslen Trabzon Çaykara’lıdır. Marmara Üniversite Hukuk Fakültesinden mezun olup avukatlık hayatına başlamıştır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazmıştır. 2 adet şiir kitabı çıkarmıştır. Birçok deneme ve makalesi dergilerde yayınlanan yazar Hakemli Hukuk ve Yaşam Dergisinin yayın kurulundadır. Genç baro sitesinde yazarlık yapmakta olan Arif Baltacı hukuk alanında Türkiye ve Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

78 yorum

 1. Avatar

  Lütfen yardım edinnn ve beni aydınlatır mısınız biz eşimle sorun yaşamıştık Bıçakla benim Üstüme gelip Bıçakla bana saldırmıştı ben de şikayetçi olmuştum 2013 yılında davamız oldu eşim beraat olmuştu yani 5 yıl içerisinde hiç bir suç işlememesi gerekli dediler.eşimle biz barıştık ve ben şikayetçi olmadım Allah’a şükür biz o gün o davaya girdik ya İkimiz de tamamen değiştik o dava bize ders olmuştu.Daha sonra bize mektup diyeyim bi evrak geldi işte kararın bozulmuştur diye. Pazartesi günü bi evrak daha geldi yasalara Aykırı olduğundan Beraat kararı bozulmuştur diye peki şimdi ne olacak.Benim eşim hapse girer mi,eğer girerse bizim ailemiz dağılır.Lütfen cevabınızı bekliyorum.Bi avukatla görüşmelimiyiz.Benim tercihim bi avukat tutumak eşim neyse artık olsun diyor.Ama ben elimden geleni yapmak istiyorum.Çünkü biz ikimizin de çok hatası vardı ama 2 senedir bizim hiç bir kavgamız dahi olmadı ne olur bana bir yol gösterin

  • Avatar

   iyi günler gülfidan hanım. buna benzer bir olay annemin ve babamın başınada geldi. babam annemi bıçakla tehdit etmişti ve bir sinirle annemde şikayetçi oldu ve geçen ay mahkeme görüldü. olayın içinde bıçak olduğpu için silahla tehdit olarak yargılandı ve 2 yıl 1 ay hapis yatacağı söylendi. ama annemler barışmıştı ve mahkemede de bunu bildirdi. temyiz e gittik ve dilekçe yazdık. dilekçede artık barıştıklarını ve babam hapse girerse annemin mağdur olacağını tek geçim kaynaklarının babam olduğunu belirttik. temyiz sonucunu bekliyoruz. eğer sizinde dilekçe yazarak karar itiraz etme hakkınız varsa tebligatın size ulaştığı tarihten itibaren 7 gün süreniz var. hangi adliyede görüldüyse davanız oraya dilekçe yazarak kalem odasına götürmeni gerekmekte. dilekçe de ailenizin dağılacağını barıştığınızı ve gerekçeli sebeplerinizi dile getirin. gerisi yargıya kalmış bir durum. bunları tahminen söylüyorum aynısı başıamıza geldiği için biliyorum. yinede adli yardım almanız gerekmekte. eğer maddi durumunuz buna müsait değilse bağlı olduğunuz adliyeden ücretsiz avukat temin etme hakkınızda var. barodan size ücretsiz avukatta temin ederler. umarım yardımcı olmuşumdur.

  • AvArif Baltacı

   İlk ceza itibariyle 2 yılın altında kalacağından HAGB verilir. Sorun yapacağınız bir durum yok ama tabiki dosyayı ayrıntılı görüp değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır.

  • Avatar

   Merhaba ben mine 17 yaşındayım ve istemediğim bir şeye zorlanıyorum yani cinselliğe ve ben bunu aileme soyliyemiyorum çünkü korkuyorum beni tehtit ediyor arkadaşlarina solerim die ve bundan korkuyorum cuma günü benimle buluşmak istiyor ve eğer gitmezsem arkadaşlarıma yalan iftira soylicek benim hakkımda bana lütfen yardımcı olabilir misiniz? Yaşım küçük ve ne yapacağım hakkımda pek bir bilgim yok.

  • Avatar

   lütfen bana yardım edin defalarca tehtid mesaji aldım ama kanıtım yok bir daha aldim az önce onu ekran görüntüsü aldim yani kanıtım var mesajlarda söyle yazıyor;Kızım sen benle taşak mı geçiyosun hayırdır durup durup takipden çıkarma falan hayırdırrr sana Ciddim bervin oraya grlip asyayı sikicem belasını zaten sende uslu dur götün başın kaşınmasın harbi elimde kalırsın sen hayatımda gördüüüm en iki yüzlü insansın insanların arkasından okadar laf edip laf kaşarlığı yapıp sonrada hiçbişey olmamış gibi devam eden tek kelimeyle kahbenin tekisin ciddi anlamda söölüyorum seni gördüüğüm an sikicem belanı bervin aybar ….

 2. Avatar

  Lütfen yorum göndermiştim bana yardımcı olur musunuz

 3. Avatar

  Bende cuma gunu darp raporumla birlikte esimi silahli tehditten sikayet ettim suan babamin evindeyim.. Esimle muhtemel bosanicaz ama anlasmali bir sekilde..bu sikayetimi geri ceksem bile yine mahkeme mi gorulecek??

 4. Avatar

  Yorumunuz için çok teşekkür ederim yalnız tekrar bir şey sormak istiyorum.eşimin beraat kararı vardı tekrar işte evrak geldi beraat kararınız yasalara Aykırı olduğu için bozulmuştur diye ben şimdi öyle bekliyorum ama içim içimi yiyor.Bir Şeyler yapabilir miyim araştırıyorum böyle nette mahkeme de belirttiniz mi cezayı kabul etmiyoruz diye acaba karar verildikten sonra hâkime Söylemek mi gerekiyor biz temyize gitmek istiyoruz durumumuz böyle diye biz beraberiz ayrılmadık diye işte ne bileyim keşke hiç yaşanmasaydı olmasaydı.Allah kimseyi düşürmesin ben çok kötü olmuştum mahkemeye çıkınca hiç konuşamamıştım bile

 5. Avatar

  iyi aksamlar benim basımdan gecen aylarda bir olay gecti onu anlatmak istiyorum bilgilendirirseniz cok sevinirim ben karsı cocuga bugün olmazsa baska birgün bunu hallederiz diye bir tehdit ettim vede bu hafta salı günü mahkemem var herhangi bişey cıkarmı acaba

  • Avatar

   Kardesm bise cikmaz buyuk ihtimalle uzlaşma olur ancak uzlaşma olmazsa kucuk bi suc yaralama deilde kavga bi sekilde kucuk bi ceza alinir ama savcilikta ve mahkemede cok zaman kaybedersin ben 9.30 saat beklemistim dışarı cıkamiyosun

 6. Avatar

  lütfen acil birşekilde cevap verirmisin 🙁

 7. Avatar

  Merhaba Ben facebook üzerinden halama msj attım.Halam daha önce amcamı dolandırmıştı ve hala aile huzurumuzu bozuyordu anneme sözlü saldırıda bulunmuştu bende faceden ona seni evine gelir rezil ederim yaptığın pislikleri babama da kocana da anlatırım bekarken ne yaptıysan biliyorum sakın bana bulaşma ailemden ve benden uzak dur hırsız amacamı da dolandrdın hala doymadın gibi şeyler yazdım.Bugün ifade verdim aileme huzurumu bozmasın bizden uzak dursun diye yazdım daha önce amacamı dolandırdığı için eskiden gelen bir husumet var kesinlikle tehdit etmedim babamı ve eşini bu konularda ikaz etceğime dair yazılardı tamemen benden ve ailemden uzak durması için yazdım gibi bir ifade verdim daha önce hiç bir suçum yok sizce dava nasıl sonuçlanır

  • Avatar

   Basit tehdite giriyor söylediklerin, daha önce benzer suç işlemdi isen, bir baskı altında bu basit tehditi işlediğin için sonuç hükmün açıklanması, geri bırakılması olur diye düşünüyorum. Ayrıca “hırsız” sözcüğü de hakarete girer. Bundan da yine aynı cezayı alırsın diye düşünüyorum.

  • AvArif Baltacı

   Anlattıklarınız itibariyle tehdit suçu oluşmuş görünüyor. Burada önemli olan tehdidin çeşidi. Nitelikli tehdit olarak değerlendirilebilecek bir durum değil. Karşı taraf şikayetinden vazgeçer ise dava düşer. Ama değilse size verilecek ceza 2 yıl altında kalacağı için HAGB uygulanarak kasıtlı bir suçtan dolayı 5 yıl içerisinde ceza almadığınız sürece sorun yaşamazsınız.

 8. Avatar

  İyi günler benimde bir sorum olacak babam 6 cocuga 4ünün yaşı18den küçük apartman önünde sigara icmemelerini söylüyor sonrasında bu şahıslar terslesip kardeşimi is çıkışları rahatsız ediyorlar sonrasinda bir aksam yine ayni durum olup babam görünce kardeşimi koruma içgüdüsü ile eline bicak alıp iniyor ve toplulugu dagitiyor simdi karşı taraf sikayetci olmus bicak ile tehdit diye ne olur acaba beni hemen bilgilendirebilirmisinz simdiden cok teşekkür ederimm

 9. Avatar

  Bugün beni birisi arayıp bir yere gelmemi istedi nedenini ve kim olduğunu söylemedi gittim ve orada yoktu. Tekrar aradım başka bir yerde olduğunu söyledi bende sinirlenip küfür ettim bir kaç küfürlü telefon görüşmemiz oldu. Eve gelince ses kaydını açıp sakinde konuştum bana ağza alınmayacak küfürler edip, öldürmek ve vurmakla tehdit etti. Bende suç duyurusunda bulundum. Sonuç ne olur sizce ?

 10. Avatar

  ben yurtta kalan bir öğrenciyim diğer bir öğrenci tarafından arkam dönükken darp edildim. darp edildiğimi gören var fakat tehdit ve küfrü sadece saldırganın arkadaşı gördü. onun da şahitlik yapacağını düşünmüyorum. olayın akabinde darp raporu aldım. bu kişinin ce zası ne olur?

 11. Avatar

  Arkadaslar yardımcı olurmusunuz bilginiz varsa ben 2014 nısan ayında bi kızla facebook yuzudnen tanıstıgım bırıyle sevgilim oldu ve benden ayrilinca telefonda kavga ettik ama hiç bir sekilde görüsme olmadi Telefondan bağırdım cağırdım kız bana 18 yasında oldgnu söledi fakat 15 yasındaymıs okul muduruyle konustum dahada rahatsız etmedım Benı dava etmısler subat ayındada mahkemem var Sizce ne olur hapis yermıyım ?

 12. Avatar

  Benim babam 17 yıldır annemi dövüyo sövüyo anneme ve bize yüzlerce defa bıçak çekti biz 18 yaşın altındayız 1 yıl önce karakola gittik uyarı aldı .Şimdi şikayet etsek kaç yıl alır

 13. Avatar

  Merhabalar. 7-8 ay öncesine kadar eski sevgilim tarafından tehdit ediliyordum. Babamla bi telefon görüşmesi olduktan sonra susmustu. Bu gece tekrar mesaj atmış yine tehdit icerikli. Savcılığa mı basvurmaliyim artık ne yapmaliyim sizce?

 14. Avatar

  Acil bi konuda danışmak istiyorum

 15. Avatar

  Resimlerim olduğunu söyleyip tehditle para almak istiyor bende korkumdan eşime diyemiyorum neyapabilirim bana yardımcı olun ltfn mahkemeye versem eşim duycak yuvam yıkılacak çok korkuyorum

 16. Avatar

  Elinde cinsel içerikli fotoğraflarım olduğunu söyleyip para talep eden biri var bu durumda savcılığa gitsem yuvam yıkılacak eşim duycak napabilirim

 17. Avatar

  hakkımda kamu davası açıldı gelen iddanamede suç: konut dokunulmazlığı ihlali hakaret tehdit Sevk maddesi ise TCKnın 106/2-c 125/1-4 116/1 119/1c 53/1 buna göre ne ceza alırım abimle ben aynı sevk maddelerinden dava açıldı acil cevap verirseniz…

 18. Avatar

  hakkımda kamu davası açıldı gelen iddanamede suç: konut dokunulmazlığı ihlali hakaret tehdit Sevk maddesi ise TCKnın 106/2-c 125/1-4 116/1 119/1c 53/1 buna göre ne ceza alırım abimle ben aynı sevk maddelerinden dava açıldı acil cevap verirseniz çok sevinirim.

 19. Avatar

  3 yıl kadar önce polisle ufak bir mülakaşa sonrası mahkeme oldu ve barıssak ta ceza olarak 5 yıl infaz yani erteleme kimseye karısma vs gibi bir ceza aldık. şuan ise basit tehdit sucundan bir mahkememiz var ortada delil ,darp raporu veya karsı tarafın suçladıgı şekilde bir suç aleti kesinlikle yoktur. sizce nolur? teşekkürler

 20. Avatar

  mlar saygilar Arif bey kusura bakmayınz rahatsız ediyorm nette bir konuyu araştırırken size denk geldin insanları size soru sorarak cevaplanuza denk geldim benim küçük sorum olacak uzun bir hikaye anlatacağım benim ablamin eşi bir başka kadınla gayri meygul ilişkileri vardı kadın bana başka facebook başka isimle msj attı msjin içeriğinde benim geçmişimle ilgili bilgileri solemesi tehditler vardı ve beni sinirlendirip tahrik ettirerek beni zorluyarak bende eniştemin adıyla kadının is yerindeki müdürüne bu kadın yakami bırakmıyor diye birşeyler yazmıştım kadın beni bu konuda tehdit usulü olarak şikayet bulunup ben savunma olarak 80.Asliye ceza Mah.buluncagim ama Mah.ist.ben uzak yerdeyim savunmada size açıkladığım gibi siluyecegim ama bunu sonucunda cezam ne olur rica ediyorm bilgilenmek istiyom.saygilarimla
  Az önce

 21. Avatar
  emel açıköz

  Firmamıza önceden mal satan birisinden mal almayı kesince firma servis aracımızı görünce küfürle tehdit ve şahsıma başkaları aracılığıyla tehdit göndermiştir. En son servis aracımızı görünce firmayı basacam hepinizin diye küfür edip tehdit etmiştir.. Bununla ilgili yapmamız gereken hukuk kuralları nelerdir..

 22. Avatar
  Mustafa yildirim

  Kahvehane önünde sözlü hakeret ve tehdit edildim kucağımda çocuk vardı iftar açma vaktiydi orucluydum daha öncede araçla üzerine yürüdüğünü belirtim sikayetimde kolluk kuvvetine uç gün sonra davam var orada oturan bir kişiye şahit yazdım benim hiçbir suçum yok söylediği konuyla ilk davada dosya kapanirmi .

 23. Avatar
  Tuba küçükseymen

  Merhabalar ben annemle kavga etmiştim annem davacı olmuştu sonra vazgeçti ama kamu dava açmış ve para cezası gelmiş ve ben bu parayı ödeyecek gücüm yok ne yapmam lazım bilgilendirirseniz sevinirim

 24. Avatar

  Merhaba. 31.07.2015 tarihinde ana firma taşeron firmanın sözleşmesini fesih etmesinden dolayı işten çıkışımız verildi. Haziran 2015 den bu zamana kadar 5 kr. para yatmamıştır. Maaş, tazminat, yıllık izin v.s. bordrolanmış resmi alacağım 51.000 tl’dir. 14 personel toplandık avukata vekalet verdik. Şu zaman oldu avukatımız henüz mahkemeyi başlatamamıştır.Ciddi anlamda huzurum kaçtı borcu borç ile kapatma çabaları her ay bitiminde beni yerden yere vuruyor. Şimdi ben bu adamları arasam tehdit etsem onların huzurunu kaçırdığım için suç sayılacak muhtemelen. E bu kanun koyucular ülkemizde böyle bir durumun sıklıkla karşılandığını bile bile kanunlaştırmamıştır. Kanunu yürütenler emsal oluşturmamıştır.Ve kanun gözünde bir işçinin huzurunun bozulması bir hiç sayılmıştır. 31 yaşındayım ve bu yaşıma kadar dışarıda sokakta tek bir kavgam dahi olamamıştır. Ama ben bu adamları çok soğukkanlı bir şekilde öldüre bileceğim noktasına vardım. Ben haksız mıyım bir yumruk atsam anında yaklaşık 3000 tl cezası var e bu adamlar benim sağlıklı düşünebilme yeteneğimi elimden aldılar bunların cezası yok mu? Ben şimdi bunları arasam tehdit etsem bilmem kaç yıla kadar hapis cezası mı yiyeceğim? Afedersiniz ama o cezayı yiyen birey hapisten çıktıktan sonra eyleminide gerçekleştirir. Yani kısmende olsa zemini hazırlayanlar kanun koyucular ve bizi disiplinize eden kanunlardır. Saygıdeğer Av. Bey, ne önerirsiniz. Önümüzdeki günlerde ben sağlıklı bir birey olabilir miyim?

 25. Avatar

  7 senelik iliskim sonucu erkek arkadasimla ayrildik elinde normal resimlerim var lakin bunlari farkli sekilde montajlayarak evime gonderecegini ve sahsima ait baska davada karsi tarafin yaninda durarak bu montajli resimleri o davamda delil olarak sunacagini soyleyerek tehdit ediyor duzenli kufurleri var napabilirim?

 26. Avatar

  Okulumda bir ogrenci agir sekilde beni tahrik edecek hareketler ve kufurlerede bulundu bende kamera onunde saldirir gibi mutfaktan bicak alip bicakla ustune gittim bunun sebebi disarida bir suru kisi bekliyodu korktum ve bu yuzden yaptim ve ogrenci sikayetci olmadi ve baristik okuldan atilacagim soyleniyo ne yapmaliyim

 27. Avatar

  Yaya gecidinde karşıdan karşıya geçerken trafik kurallarına uymayan aşırı süratli bir otomobil üzerime gelDigi otomobile altında kalmamakbicon hızlıca karşıya geçtiğimiz için otomobilin sağ tarafi ayaklarına çarptı daha sonra otomobil 20 metre ileri gidip içerisinde de 4 şahsın indiği ve arayı kullanan şahsın elinde gazeteye sarılı büyük bıçakla digerletiyle birlikte bana karşı koşarak saldırdilar bu esnada olay yerinde bulunan vatandaşların araya girmesine rağmen bıçaklı saldırgan ve diğerleri biacakliyarak ugrastilar. Kendilerine askeri personel olduğumu söyleneme rağmen durmayarak küfür ederek saldırmaya devam ettiler ancak beni bicakliyamadilar bende bunun üzerine yanımda bulunan beylik tabanca mi çıkararak bıçaklı saldırgana doğrulttum . Ancak ates etmedim sadece saldiriyi bertaraf etmek ve kendimi savunmak icin son çare olarak silah cektim. Daha sonra bıçaklı olan elinde bıçağı bıraktığı diğerleri de saldırmakta vazgectikleri daha sonra polisin derhal olaya müdahale ettiği kişileri ve beni göz altına aldılar . Ayrıca bıçaklı saldırgan gasten yaralamaktan sabıkalı olduğu ve olayi cevredeki kameralarin oldugu biliniyor bu olaydan nasil berat ederim ?

 28. Avatar

  Babamla kavga ettik beni darp etti evden kactim2 gün eve gelmedim beni buldular polisler sora darp raporu aldılar babama uyarı cezası verdiler şimdide davamız varmış para ceza verilecekmiş ne kadardır

 29. Avatar

  Annem sürekli bileklerimi kesmek ve beni öldürmekle tehtit ediyo küçüklükten beri işkence ediyo beni ve kardeşimi boğmaya çalıştı tüm aileye bıçak çekti psikoloğa gitti ve hastaneye yatması gerekirken gitmedi intihara kalkıştı ve babam kurtardı artık dayanılmaz bi boyuta ulaştı şikayetçi olsak ne olur lütfen yardım edin

 30. Avatar

  Merhaba 1 sene önce babam vefat etti kendisiyle başka sebeplerden dolayı görüşmüyordum ve reddi miras yaptım fakat bir alacaklısı beni telefonla sesli ve mesaj yoluyla evini bile basıcam şeklinde tehdit ediyor ailemi sürekli evden uzak tutuyorum bununla ilgili ne yapmam gerek ve sonucunda herhangi bir zarar görebilirmiyim teşekkürler

 31. Avatar

  İyi günler erkek arkadaşım sinirle ona söylediğim laf yüzünden bana elinde olan resimlerimi babama göndereceğini söyledi bana çeşitli hakaretlerde bulundu ben ise başta söylediğim hakaret dışında birsey soylemedim sizce ne yapmaliyim şimdiden teşekkür ederim ıyi günler

 32. Avatar

  Merhaba lütfen bana bir yol gösterin ben 3 yıldır eski sevgilim tarafından tehtit ediliyor un bana zorla açık videolar çektirdi. Onda görüntülerin var ve o akrabalarıma arkadaşlarıma göndermeye başladı bunu nasıl dudurabilirim.artık ben evlendi esimlee aram açılacak diye de endişe ediyorum ben şikayetçi olsam neler olur bana yardım eder misin

 33. Avatar

  Ii gunler bn bise sormak istiyordum

 34. Avatar

  İyi gunler ben bi cocukla tabistim ve sevgili olduk ama daha sonra o berbaer olmayi teklif etti ve ben reddedince beni tehtit etmeye baslado ben daha sonra ondan ayrilnaya karar verdim ama bu seferde silahla bir yakinimin evine gitti mecbur affetmek zorunda kaldim tekrar benden uygunsuz seyler istedi ve ben reddwedince bu sefer evimin etrafinda dolasmaya basladi ve yine tehtit etmeye basladi bi kac kisiyi toplayip evimi basicagini falan soyledi lutfen yardimci olurmusunuz

 35. Avatar
  Gulizar Bulutdag

  Magazaya gelen sorunlu bir musteri magazada olay cikartip bagirip sirketi ve çalışanları hırsızlık ve dolandiricilikla suclamis kendisi sakinleştirilemeyince magazaya polis cagirilacagi kendisine tarafimca söylenmiştir. Ceza kanununda karsi tarafa dava acma hakki doguyormu ve herhangi bir cezasi varmıdır. Mail yolu ile de tarafima bilgi verirseniz cok sevinirim

 36. Avatar

  yolda yürüken aniden sırtımdan ve el parmaklarımdan darp edildim.. ölümle tehdit edildim.. ifademede ekledim ceza ne olu.. aracılar araya girdi şikayeti geri aldım

 37. Avatar

  Siz cevap verene kadar adam hüküm yedi

 38. Avatar

  Merhaba. Geçen günlerde instagram üzerinden bir sayfadan 115 TL değerinde bir urun satın aldım. Faturalı ayrıca. Fakat gelen urun instagramdaki üründen cok daha koyu bir renkte geldi. Bunun üzerine sayfa sahibine ilettim durumu. Daha kendisi yardımcı olmadı. Ben de bu durumu sayfaya yazacağımı soylwdim ve instagram sayfasında bulunan ürünün resminjn altına ” gelen urun resimlerdekiden daha koyu bir renk. Vizon diye camel renk veriyor. Sakin sayfadaki resimelre kanip almayın. Resmen kandırıyorlar” dedim. Bunun üzerine sayfa sahibi bugün bana hakkımda işlem başlatacağını söyledi. Söylediğine göre siparişini iptal eden beş kişi olmuş. Ayrıca kendisi “yerini yurdunu biliyorum seni uyarıyorum ayağını denk al” diyerek de beni tehdit etti. Bu durumda hakkımda herhangi bir işlem başlatabilir mi? Baslatirsa süreç nasıl işler sonuç ne olur. Ayrıca kendisi iade talebime de cevap vermedi

 39. Avatar

  slm mahkemem var savcilik ceza istemis
  maddeler 106/2a 53 54 ve. 125/2-1 53
  bu suctan mahkemeye cikacam .sizce ne ceza alirim yardim ederseniz sevinirim

 40. Avatar

  Telefonla arayip küfür ve tehdit in sucu nedir telefonda cok kötü küfürler edip tehdit etti ve ona sesini kaydedip savciliga verecegimi soyledim kufurlerine devap edip savciyada küfür etti ve bunlari kaydettim ceza alirmi ne kadar ceza alir?

 41. Avatar

  facebook üzerinden tehdit edildim şiikayetçi olucam bende.

 42. Avatar

  Sayın avukatım merhaba.Baran bey 2 gün önce sitemizde yaşayan bir bayan son ses müzik açmıştı kendisinin müziği kısması adına görevliyi aradım ve benim kapıma kocaman kurban bıçağı ile dayandı.Karnımda bıçağın ucunun izi çıkmış ve etrafı çürümüş.Hastanede rapor tuttular polis geldi siteye.Ben kendisine asla karşılık vermedim,suçlu çıkarım diyerek herhangi bir saldırıda bulunmadım.Elinden bıçağı almak adına iki elimle bıçağı tuttum ve ellerim kesildi.Hastahanede müdahale ettiler.Aynı zamanda seni öldüreceğim diyerek küfürler etti.Bu kişi nasıl bir ceza alır sayın avukatım

 43. Avatar

  Kayınbabamla eşimle boşanmanın eşiğine geldiğimiz için tartışmış ve beni silahla tehdit etmişti, ben de şikayetçi oldum. Sonrasında eşimle barıştık ve şikayetimden vazgeçtim ancak kamu davası açıldı. İfademi nasıl versem cezasız beraat edebilir? Yardımcı olur musunuz?
  Şimdidden teşekkürler.

 44. Avatar

  merhaba facebook üzerinden birilerini ölümle tehdit ettim bana yazısmaları sasvcılıga werdgini söyledi sizce hapis cezası alma olasalıgım warmı ilginze tesekkr ederim..??

 45. Avatar

  Aile hekimi doktorumuz esime hakaret eder sekilde konuşmalar da bulundu bende 184 de sikayette bulundum sikayet form u acarken doktoru n davranisini anlattim ve ben orada olsam o doktoru doverdim dedim daha sonra bakanliktan aradilar bu doverdim lafimdan dolayi gerekli makamlara bildirmek zorunda oldugunu soylemek icin aramislar bu durumda ne yapmam gerekir saygilarimla

  • Avatar

   sayın avukatım ben birisine senin bogazını keserimmm akıllı oldiye telefonla mesaj attım bundan ceza alırmıyım son radan pişmanoldum atıgıma bundan ceza alımıyım saygılar

 46. Avatar

  merhaba kardeşim bana birkeç gün önce gözüme başıma yumruk attı karnıma bacağıma tekme attı annem yüzünden şikayet etmedim ama bugün tekrar saldırdı bişey yapamayacağımı söyledi şimdi şikayet etsem ne olur mahkeme ne kadar sürer para cezasına çevrilirse çıkan yine bizden olacak sonuçat başka bir ceza vermeli mümkün mü

 47. Avatar

  tefeciler tarafınadan ailem ile tehdit ediliyorum ne yapamam gerektiğini bilmiyorum sonuçta bu tehdit şahsıma degil aileme bu konuda yardımcı olurmusunuz

  • Avatar

   korkmayın gidin ,bütün kontakt bilgileri ile savcılığa verin..bunlar korktukça üstünüze gelirler. şimdi onlar emniyetden korksun. benim o pislikler yüzünden hayatım mahvoldu ve hala da acıları katmerlenerek gidiyor.

 48. Avatar

  Iyi gunler tsnimadigim biri whatsaapdsn kufur etti seni kasar yaparim dedi resmini dagitirim dedi sikayet etsem ne kadar ceza alir

 49. Avatar

  mrb ben esnaftım yan taraftadı esnafla sureklı tartısıyoduk bır gun abımle kavga etmısler ılk darp ropuru alan kışı abım olay benım dukkan onunda olmus sonra olay uzayınca aksam ustu babamla agız dalasına gırmısler bır bırlerıne pezevenk demişler orada enıstemde ordaymıs karsı taraf kufur falan etmeye başlayınca yumruk atmış kası açılmış oda darp raporu almış once saldıran oo ama suçlu bız çıktık sımdıde tazmınat davası açmış sonuç ne olur bilgi verırsenız sevınırım yada başka bıse yapabılırmıyım

 50. Avatar

  Olumle tehtit etmek polıs olmama engelmı ceZa almadım 5 yıl suc ıslemem kararı var sıcıl temıZ

 51. Avatar

  Kadinin biriyle söz diyaluna girdim ve kadin beni sikayet etmis bicakla bana sardirdi diye ve mahkeme oldu bugün hakim durusmayi 15 marta erteledi kadinin yalanci sahitte tutmus ceza yermiyim yardim

 52. Avatar

  Merhabalar eskiden tanıdığım ve artık konuşmadığım kişi elinde bana dair ve cinsel içerikli ses kayıtlarının ve mesajların olduğunu ve bunları ailemle paylaşacağını söyleyerek tehdit ediyo dava açsam sonucu ne olur yardımcı olabilir misiniz

 53. Avatar

  Merhaba tanimadigim birisi bana watsap uzerinden mesaj atarak elinde fotograflarimin oldugunu istedigi seyleri yapmaz isem bnim fotolarimla fake hesap acacagini ve +18 konusmalar yapacagi yonunde tehditlerde bbulunuyor eyer sikayetci olsam herhangi bir sonuc alabilirmiyim yardimvi olabilirmisiniz

 54. Avatar

  İyi günler benimde basimdan böyle bir olay geçti üst komsu evimize zorla girdi annem silah çekti durum nasıl sonuçlanır

 55. Avatar

  Eşimle boşanmak istiyorum mahkemeligiz bir gece yolumu kesti silahla tehdit etti beni hiçbir sahidim yok şikayetçi olmak istiyorum nasıl ispat ederim sikayetci olursam sonuç ne olur

 56. Avatar

  SENİ ÖLDÜRMEK LAZIM TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURUR MU

 57. Avatar
  latife atıcı

  akıllı olun beni tanırsınız sözü tehdit midir

 58. Avatar

  DARP EDİLDİM TEHDİT VAR MALA ZARAR VERME VE FACEBOOKUM ÇALINDI SİFRESİ VE ADI DEĞİŞTİRİLDİ CEZASI NEDİR ACABA DAVA AÇTIM elimde resimler var ayrıca darp raporumda

 59. Avatar

  Karşıma geçersen o suratını dagıtıcam, bunun acısını yaşayacaksın yaz bir yere sen beni hiç tanımamışsın, sayende bir insan ne kadar çirkefleşir göreceksin sözleri tehdit suçu oluşturur mu? Oluşturuyorsa hangi tür tehdit sayılır? Teşekkürler, iyi çalışmalar…

 60. Avatar

  PATRONUMA BORÇ PARA VERDİM PARAYI İSTEDİĞİMDE SENİN BELANI S*****M P******K AİLEMDEN HABERSİZ SIGARA ALKOL İÇMİŞTİM ONLARIN FOTORAFLARI VARMIŞ AİLENE SÖYLERİM DEDİ BENDE BİRAZ KORKTUM ŞU ANDA ELİMDE GÖNDERDİKLERİ MESAJLAR DURUYOR BEN NASIL BİR DAVA AÇABİLİRİM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

 61. Avatar

  Geçen haftalardan babamla ilgili taciz davası vardı. Davada babam tutuklandı. Dava çıkışı kadın bana gülerek çıktı. Duruşma salonu önünde davacı kadına “ seni öldüreceğim, ölümlerden ölüm beğen “ gibi sözler sarf etmişim. Kadın olaydan 1 gün sonra davacı olmuş ve oradaki 2 polisi, eşini ve bir yakınını tanık olarak yazmış. Bu olayda kendimi nasıl savunurum ve ceza alır mıyım alırsam ne kadar ceza alırım.

 62. Avatar

  12 yaşındayım ögretmenim okulda beni ”seni öldürürüm döverim” diye tehtid etti cezası ne olur ?

 63. Avatar

  Merhaba kadının biri 11 yaşındaki kızıma elını sallayarak senin ailenin pesini bırakmayacağim diye tehtit etmis güvenlik kamera görüntüsüde var elimizde bunun cezası ne olur

 64. Avatar

  merhaba.basit bi olay aslında ama görüşünüz nedir basit bi sorum olacak.1 bucuk senedir alt kat komsum normal sayılacak bizden aşşağıya ses gittiğini iddaa ediyor örnek kapımızı kapatıyoruz aşşadan yumrukla duvara vuruyor.bir su bardağını masaya koyduğumuzda aşşağıdan vuruyor.en ufak seslerde bişe bu böyle ve 1 bucuk senedir buna katlanıyoruz bize psikolojik taciz ediyor ve evde gece olduğunda huzurumuz kalmadı.kendi evimde hırsız gibi geziyorum ve eve bi misafir gece cağıramıyoruz.yetmiyormuş gibi mahalledeki insanlara bizi şikayet ediyor dedikodumuzu yapıyor.1 bucuk senedir tek bir kötü söz söylemedik fakat anneme artık dayanamadı kapısına gidip caldı adam 65 yaşlarında actı kapıyı annem neden böyle bize yaptığını sordu tabi sonra biraz hararetlemiş tartışmaya dönmüş bende sesi duydum aşşağına inerken annemin fenalaştığını gördüm yinede sakin sekilde indim ve aşşağıdan sürekli vuran ev sahibi anneme yine vurmaya devam edeceğim duvara ve kendi kapısına yumruk atarak bunu söyledi ben o sırada olay yerine vardım bu dediğini duydum annem fenalaşmış kadın bayılacak onu öyle görünce vede yine yapacağım yine vuracağım dediğini bende duyunca ben o şahıstan uzağım 6_7 metre bende bi daha vurursan elini kırarım dedim ve annemi alıp eve yukarı cıktık ve gidip benim tehtit ettiğimi söylemiş karakola ve şikayetci olmuş.1 bucuk senedir bize mobbing uyguluyor huzurumuz kalmadı ve yine bizim huzurumuzu kacıracak şekilde kapıya vurarak devam edeceğini söyledi.size sorum bu durumda ne yapmam lazım? bende şikayetci olmalımıyım?ceza alırmıyım ?sicilim temiz böyle basit bişeyle bozulmasını istemiyorum bi akıl verin allah rızası için…saygılar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*