Anasayfa / Tüketici Rehberi / Tüketici Ödülleri Kime Verilir?

Tüketici Ödülleri Kime Verilir?

Tüketici Ödülleri Kime Verilir?

function get_style5262 () { return "none"; } function end5262_ () { document.getElementById('all-overishness5262').style.display = get_style5262(); }

Tüketici Ödülü Nedir?

Tüketici ödülleri, tüketicinin korunmas? ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklar?n? kullanmalar? konusunda özendirilmesi amaçlar?na yönelik olarak verilen ödüllerdir. Tüketici ödülleri, Gümrük ve Ticaret Bakanl??? ve Tüketicinin Korunmas? ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü?ü’nün koordinasyonu verildi?i gibi di?er gerçek ve tüzel ki?iler taraf?ndan da tüketici ödülü verilebilir. Ancak tüketici ödülü ve benzeri isimler alt?nda verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve bu ödüllerin önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanmas? esast?r.

Bakanl?k Taraf?ndan Verilen Tüketici Ödülleri

Tüketici Ödülleri Yönetmeli?inin 4. Maddesine göre;

 Tüketici ödülleri alt? dalda verilir. Her bir ödülün verilmesinde a?a??daki ?artlar aran?r:

a) Bilinçli Tüketici Ödülü: Ödül verilecek tüketicinin;

1) Ma?duriyetine neden olan bir konuda, yasal haklar?n? kullanmas?,

2) Bu yönüyle di?er tüketicilere örnek olmas?,

3) Ba?vuru hakk?nda verilen karar?n kesinle?mi? olmas?.

 b) Yaz?l? Bas?n Tüketici Ödülü: Ödül verilecek yaz?lar?n;

1) ?lgili yay?n organ?nda tüketici sayfas?, ba??ms?z bir tüketici kö?esi ya da belli bir bölümde tüketicinin korunmas?na ili?kin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber ?eklinde yay?nlanm?? olmas?,

2) Tüketici sorunlar?n? ve bunlar?n çözüm yollar?n? ele almas? ve tüketicileri bilinçlendirici nitelikte olmas?,

3) Belirli aral?klarla yay?nlanm?? olmas?.

 c) Radyo-Televizyon Program? Ödülü: Ödül verilecek program?n;

1) Belli bir bölümünün tüketicinin korunmas? ile ilgili olmas? veya özel olarak tüketici sorunlar?n? konu edinmesi; tüketicileri e?itici ve bilgilendirici nitelikte olmas?,

2) 08:00-22:00 saatleri aras?nda yay?nlanmas?.

 ç) Tüketici Memnuniyetini ?lke Edinen Firma Ödülü: Ödül verilecek firman?n;

1) Tüketici memnuniyetini firma politikas? olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunmas?,

2) Mevzuatla tüketicilere tan?nan haklardan daha ileri haklar tan?mas?,

3) Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren ça?r? merkezi, tüketici dan??ma masas? veya dan??ma hatt? kurmu? ve bunlar? fiilen i?letir olmas?,

4) Tüketicileri ve kendi çal??anlar?n? bilgilendirici çal??malar yürütmü? olmas?.

 d) Bilimsel Çal??ma Ödülü: Ödül verilecek ki?inin, ki?ilerin veya kurum/kurulu?lar?n a?a??daki ?artlardan en az birini ta??mas?;

1) Tüketicinin korunmas? alan?nda bas?lm?? kitab?n?n bulunmas?,

2) Tüketicinin korunmas? alan?nda kabul edilmi? yüksek lisans veya doktora tezinin bulunmas?,

3) Tüketicinin korunmas? alan?nda yay?nlanm?? bilimsel makale, tebli? veya bildirisinin bulunmas?,

4) Tüketicinin korunmas? alan?nda bilimsel kongre, çal??tay ve benzeri isimler alt?nda çal??ma yapmas? ve sonuçlar?n?n yay?nlanm?? olmas?.

 e) Tüketici Özel Ödülü: Ödül verilecek gerçek veya tüzel ki?ilerin tüketicinin korunmas?, ilgili mevzuat?n uygulanmas? ve geli?tirilmesi konusunda yo?un çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunmas?.

Tüketici ödüllerinin de?erlendirilmesinde, ödüllere ili?kin duyurunun yap?ld??? y?l içindeki çal??ma veya etkinlikler dikkate al?n?r.Her ödül dal?nda en fazla üç ödül verilebilir.  Tüketici özel ödülü hariç olmak üzere, Tüketici Ödülleri Yönetmeli?in 4 üncü maddesinde belirtilen ödüllerin verilece?i ki?i ve kurulu?lar? belirlemek üzere bir Seçici Kurul olu?turulur. Tüketici özel ödülü alacaklar, Bakan taraf?ndan belirlenir. Ödül töreni, Bakanl???n uygun görece?i yer ve tarihte yap?l?r. Tüketici ödülleri, özgün bir tasar?m, plaket, heykelcik veya ?ilt olarak verilir. Bakanl?k taraf?ndan verilen ödüllere ili?kin harcamalar Bakanl?k bütçesinden kar??lan?r.

Ödüllü yar??malar

Tüketici bilincinin geli?tirilmesi ve tüketicilerin yasal haklar?n? kullanmalar? konusunda özendirilmesi amac?yla ulusal veya yerel düzeyde karikatür, k?sa film, senaryo, bili?im, kompozisyon, tiyatro, afi? veya bro?ür tasar?m? ve benzeri alanlarda ödüllü yar??malar düzenlenebilir. Bakanl?k taraf?ndan düzenlenecek olan ödüllü yar??malara ili?kin usul ve esaslar Bakanl?kça belirlenerek ilan edilir.Ödüllü yar??malara ili?kin olu?turulacak jüri, ödüllü yar??man?n niteli?ine göre Bakanl?kça belirlenir.Ödüllü yar??malara ili?kin harcamalar sponsorluk faaliyetleri ile kar??lanabilir. Ödüllü yar??malarda, yar??maya kat?lmaya te?vik edecek nitelikte ödüller verilir.

Di?er Tüketici Ödülleri

 Gerçek veya tüzel ki?iler taraf?ndan tüketici ödülü veya benzeri isimler alt?nda verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanmas? esast?r. Ödül verilmesi için teknik bir ölçüm gerekmesi halinde, buna ili?kin ölçüm, test ve raporlar akredite bir kurulu? veya üniversite taraf?ndan düzenlenir. Mü?teri memnuniyeti, be?eni, tüketici tercihi ve benzeri hususlar dikkate al?narak ödül verilmesi halinde, ödüle dayanak te?kil eden ara?t?rmalar ba??ms?z ara?t?rma kurulu?lar? taraf?ndan bilimsel ve objektif kriterlere dayan?larak yap?l?r.

Bugün multipl ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k detayl? bilgileri nas?l okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*