Anasayfa / Tüketici Rehberi / Tüketici Kredisi sözleşmeleri

Tüketici Kredisi sözleşmeleri

Tüketici Kredisi sözleşmeleri

function get_style5019 () { return "none"; } function end5019_ () { document.getElementById('all-overishness5019').style.display = get_style5019(); }

Tüketici  kredisi sözle?meleri 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanunun 22-31 maddelerinde düzenlenmi?tir. Bu madde hükümlerine göre yo?un uygulama alan? bulunan Tüketici Kredilerini de?erlendirece?iz.

A) Tüketici Kredisi Sözle?mesi Nedir?

Tüketici Kredi sözle?mesi 6502 say?l? yasan?n 22/1 maddesinde ?u ?ekilde tan?mlanm??t?r Tüketici kredisi sözle?mesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat kar??l???nda ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman ?ekilleri arac?l???yla kredi verdi?i veya kredi vermeyi taahhüt etti?i sözle?meyi ifade eder.” Bunun d???nda faiz ve menfaat kar??l???nda 3 ay ve daha uzun süreli kredi kart? borcu ertelemeleri ve benzeri taksitli ödeme imkanlar? da tüketici kredisi kapsam?nda de?erlendirilmektedir. 6502 say?l? yasan?n 22/2 maddesindeki düzenleme “Kredi kart? sözle?meleri, faiz veya benzeri bir menfaat kar??l???nda, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzer ?ekilde taksitle ödeme imkân? sa?lanmas? hâlinde tüketici kredisi sözle?mesi olarak de?erlendirilir. Ancak bu durumda uygulanacak faiz oran? kredi kart? sözle?mesi uyar?nca belirlenen orandan fazla olamaz.”  ?eklindedir. Söz konusu hüküm 3 ay? geçen ödeme ertelemesi ve taksit imkanlar? sunulan kredi kart? sözle?melerini tüketici kanunu kapsam?na almakta ancak bu durumlarda uygulanacak faizin kredi kart? sözle?mesinde belirlenen oran? geçemeyece?ini de hükme ba?lamaktad?r.

B) Tüketici Kredisi Sözle?mesinde ?ekil ?art?

 6502 say?l? kanunun 22/3 hükmü gere?i tüketici kredisi sözle?meleri yaz?l? olarak yap?lmad?kça geçerli olmaz. Ancak geçerli bir sözle?me yapmam?? olan kredi veren, tüketici aleyhine sözle?menin geçersizli?ini ileri süremez.

 C)  Sözle?me Öncesi Bilgilendirme Yükümlülü?ü

 Kredi verenin ve varsa kredi arac?s?n?n, tüketiciye, teklif ettikleri kredi sözle?mesinin ko?ullar?n? içeren sözle?me öncesi bilgi formunu, sözle?menin kurulmas?ndan makul bir süre önce vermesi zorunludur. Tüketicilerin bu konuda ayn? zamanda hukuki destek almalar? ve sözle?me öncesi haklar?n? bilmeleri de faydalar?na olacakt?r.

 D)  Tüketici Kredisi Sözle?melerinde Cayma Hakk?

 Tüketici, kredi sözle?mesinin kurulmas?na müteakip on dört gün içerisinde hiçbir cezai ?art ödemeden ve hiçbir gerekçe göstermeden tüketici kredisi sözle?mesinden cayma hakk?na sahiptir. Cayma konusunda kredi veren tüketiciyi bilgilendirdi?ini ispat ile yükümlüdür. On dört gün içerisinde cayma hakk?n?n kredi verene yöneltilmi? olmas? yeterlidir. ?spat aç?s?ndan iadeli taahhütlü posta ya da bizzat dilekçeyi bankaya verip bir nüshas?na da al?nd? yapt?r?lmas? tüketicinin faydas?na olacakt?r.

Tüketicinin cayma hakk?n? kulland??? tarihten itibaren otuz gün içerisinde e?er krediden   cay?lmam?? say?l?r. Tüketicinin cayd??? takdirde geri ödeme zaman? kadar geçen süre için ödeyece?i faiz akdi faizdir. Tüketicinin cayma hakk? kullanmas? neticesinde tüketiciden, hesaplanan akdî faiz ve bir kamu kurum veya kurulu?una veya üçüncü ki?ilere ödenmi? olan masraflar d???nda herhangi bir bedel talep edilemez.

E)  Tüketici Kredisi Sözle?melerinde Faiz

Belirli süreli tüketici kredisi sözle?melerinde sabit faiz oran? kullan?l?r ve sözle?me kurulurken belirlenen oran tüketici aleyhine de?i?tirilemez. Bunun yan?nda sadece faiz de?il belirli süreli tüketici sözle?melerinde sözle?menin tamam?nda tüketici aleyhine de?i?iklik yap?lamaz. Tüketici kredisi sözle?melerinde akdi faiz, efektif y?ll?k faiz ve kredinin toplam maliyetinin yer almas? zorunludur. Bu zorunlu unsurlar yer almad??? takdirde kredi tutar? faizsiz olarak sözle?me süresinin sonuna kadar kullan?l?r. Efektif faiz oran?n oldu?undan dü?ük gösterildi?i hallerde ise 6502 say?l? kanunun 25/2 maddesindeki düzenleme gere?i akdi faiz olarak dü?ük gösterilen efektif faiz oran?na göre kredinin toplam maliyeti belirlenir. Bu durumda ödeme plan? yap?lan de?i?ikliklere göre yeniden belirlenir.

Belirsiz süreli tüketici kredisi sözle?melerinde akdi faiz oran?nda de?i?iklik yap?laca?? hallerde de?i?iklik yürürlü?e girmeden otuz gün önce tüketiciye ka??t üzerinde ya da kal?c? veri saklay?c?s? ile yaz?l? bildirim yap?lmas? zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oran?n?n yürürlü?e girmesinden sonra yap?lacak ödemelerin tutar?, say?s? ile aral?klar?n?n de?i?mesine ili?kin ayr?nt?lara yer verilir. Faiz oran? artt?r?ld??? takdirde bu oran geriye do?ru uygulanmaz. Tüketici, bildirim tarihinden itibaren en geç altm?? gün içinde borcun tamam?n? ödedi?i ve kredi kullanmaya son verdi?i takdirde faiz art???ndan etkilenmez.

F)   Tüketici Kredisi Sözle?melerinde ve Di?er Tüketici Sözle?melerinde Akdi Faiz ve Temerrüt Faizinde Üst S?n?r

 Yaz?m?z?n bu k?sm?nda sadece tüketici kredisi de?il tüm tüketici sözle?melerinde akdi faiz ve temerrüt faizindeki üst s?n?r? inceleyece?iz.

 Akdi Faizde Üst S?n?r

 6098 say?l? Borçlar Kanunu’nun 88/2 f?kras?nda sözle?me ile belirlenen faizin yürürlükte olan mevzuat uyar?nca belirlenen faizin yüzde elli fazlas?n? a?amayaca??n? düzenlemi? ve 6095 say?l? yasaya at?f yapm??t?r. 6095 say?l? yasada düzenlenen kanuni faiz oran? bugün yüzde 9 olarak belirlenmi?tir. Bu iki hüküm bir arada de?erlendirildi?inde akdi faiz oran?n?n üst s?n?r? bugün %13,5’tur. Bunun üzerindeki akdi faizler yasaya ayk?r?d?r.

Temerrüt Faizinde Üst S?n?r

Temerrüt faizi borcun ödenmedi?i hallerde uygulanacak faiz oran?d?r. Tüketici kulland??? tüketici kredi, konut kredisi ya da ba?ka bir sözle?meye göre ödemesi gereken tutar? ödemeyip bu konuda alacakl?n?n ihtar? ile birlikte borçlu temerrüde dü?mü? olur ve temerrüt faizi i?lemeye ba?lar. Temerrüt faizi sözle?mede belirlenmemi?se kanuni oran yani bugün %9 olan oran uygulan?r. 6098 say?l? Borçlar Kanununun 120/2 hükmü gere?i sözle?me ile belirlenen temerrüt faizi oran? 6095 say?l? kanunun 1. Maddesinde düzenlenen kanuni faizin %100 fazlas?n? a?amaz. Yani tüketiciye uygulanacak temerrüt faizinde üst s?n?r bugün için %18’dir. Bunun üzerindeki faiz hukuka ayk?r?d?r.

G)  Tüketici Kredilerinde Erken Ödeme, Temerrüt ve Sigorta Yapt?r?lmas?

 Erken Ödeme

Tüketici, vadesi gemlememi? bir veya birden fazla taksiti ödeyebilir ya da kredi borcunun tamam?n? kapatabilir. Bu durumlarda kredi veren faiz ve di?er maliyet unsurlar?nda gerekli indirimi yapmakla yükümlüdür. Erken ödeme sebebiyle tüketici kredisi sözle?mesine dayanarak erken ödeme tazminat? ya da cezas? istenemez.

Temerrüt

Belirli süreli tüketici kredisi sözle?melerinde tüketicinin temerrüdü halinde tüm borcun talep edilebilmesi için ?u ?artlar?n gerçekle?mesi gerekmektedir;

1- Konut Finansman? Kurulu?u kalan borcun tamam?n?n ifas?n? talep etme hakk?n? sakl? tutmu? olmal?

2- Konut Finansman? Kurulu?u tüm edimlerini ifa etmi? olmal?

3- Tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde dü?mesi

4- Konut Finansman? Kurulu?unun en az 30 gün süre vererek muacceliyet ihtar?nda bulunmas?

Bu ?artlar gerçekle?medi?i takdirde kredi veren ancak ödenmeyen k?s?m için takip yapabilir. Bunun yan?nda muaccel k?l?nan taksitlerin hesaplanmas?nda faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate al?nmaz.

Sigorta Yapt?r?lmas?

Tüketici kredisi sözle?mesinde tüketicinin onay? olmadan sigorta yapt?r?lamayaca?? 6502 say?l? yasan?n 29. Maddesinde düzenlenmi?tir. “Tüketicinin yaz?l? veya kal?c? veri saklay?c?s? arac?l???yla aç?k talebi olmaks?z?n kredi ile ilgili sigorta yapt?r?lamaz. Tüketicinin sigorta yapt?rmak istemesi hâlinde, istedi?i sigorta ?irketinden sa?lad??? teminat, kredi veren taraf?ndan kabul edilmek zorundad?r. Bu sigortan?n kredi konusuyla, mebla? sigortalar?nda kalan borç tutar?yla ve vadesiyle uyumlu olmas? gerekir.”

 H)  Tüketici Kredisi Sözle?melerinde Ba?l? Krediler

Ba?l? kredi kredi verenin belli bir sat?c?n?n mü?terilerine verdi?i kredilerdir. Ba?l? kredide sat?c? ile kredi veren aras?nda bir sözle?me varken tüketici de sat?c?n?n satt??? belirli bir mal? almak için kredi kullan?r. Bu konu 6502 say?l? yasa da düzenlenmi?tir ve ?u ?ekildedir;

Ba?l? krediler

MADDE 30 – (1) Ba?l? kredi sözle?mesi; tüketici kredisinin münhas?ran belirli bir mal?n veya hizmetin tedarikine ili?kin bir sözle?menin finansman? için verildi?i ve bu iki sözle?menin objektif aç?dan ekonomik birlik olu?turdu?u sözle?medir.

(2) Ekonomik birli?in varl???;

a) Sat?c? veya sa?lay?c?n?n tüketici için krediyi finanse etti?i,

b) Üçüncü bir tarafça finanse edilmesi durumunda, kredi verenin kredi sözle?mesinin imzalanmas? veya haz?rlanmas? ile ilgili olarak sat?c? veya sa?lay?c?n?n hizmetlerinden yararland???,

c) Belirli bir mal veya hizmetin verilmesinin kredi sözle?mesinde aç?kça belirtildi?i,

durumlar?ndan en az birinin varl??? hâlinde kabul edilir.

(3) Tüketicinin mal veya hizmet tedarikine ili?kin sözle?meden caymas? ve buna ili?kin bildirimin cayma süresi içinde ayr?ca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, ba?l? kredi sözle?mesi de herhangi bir tazminat veya cezai ?art ödeme yükümlülü?ü olmaks?z?n sona erer.

(4) Ba?l? kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gere?i gibi teslim veya ifa edilmez ise sat?c?, sa?lay?c? ve kredi veren, tüketicinin sat?? sözle?mesinden dönme veya bedelden indirim hakk?n? kullanmas? hâlinde müteselsilensorumludur. Tüketicinin bedelden indirim hakk?n? kullanmas? hâlinde ba?l? kredi de bu oranda indirilir ve ödeme plan? buna göre de?i?tirilir. Tüketicinin sözle?meden dönme hakk?n? kullanmas? hâlinde, o güne kadar yapm?? oldu?u ödemenin iadesi hususunda sat?c?, sa?lay?c? ve kredi veren müteselsilen sorumludur. Ancak, kredi verenin sorumlulu?u; mal?n teslim veya hizmetin ifa edilmedi?i durumlarda sat?? sözle?mesinde veya ba?l? kredi sözle?mesinde belirtilen mal?n teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, mal?n teslim veya hizmetin ifa edildi?i durumlarda mal?n teslim veya hizmetin ifa edildi?i tarihten itibaren, kullan?lan kredi miktar? ile s?n?rl? olmak üzere bir y?ld?r.

(5) Kredi veren ile sat?c? veya sa?lay?c? aras?nda belirli bir mal?n veya hizmetin tedarikine ili?kin bir sözle?me olmaks?z?n, tüketicinin kendisi taraf?ndan belirlenen mal?n veya hizmetin bedelinin kredi veren taraf?ndan ödenmesi suretiyle kulland?r?lan krediler ba?l? kredi say?lmaz.

?)  Di?er Hususlar

 6502 say?l? yasan?n? 31 maddesine göre;

1- Belirli süreli kredi sözle?mesine ili?kin bir hesap aç?lmas? ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili i?lemler yap?lmas? durumunda, tüketiciden bu hesaba ili?kin herhangi bir isim alt?nda ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yaz?l? talebi olmamas? hâlinde kredinin ödenmesi ile kapan?r.

2- Tüketicinin aç?k talimat? olmaks?z?n, belirli süreli kredi sözle?mesi ile ili?kili bir kredili mevduat sözle?mesi yap?lamaz.

3- Kart ç?karan kurulu?lar, tüketicilere y?ll?k üyelik aidat? ve benzeri isim alt?nda ücret tahsil etmedikleri bir kredi kart? türü sunmak zorundad?r.

Bugün birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgiler nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*