Anasayfa / Tüketici Rehberi / Tüketici ile Banka arasındaki kredi sözleşmelerinde uygulanacak faiz

Tüketici ile Banka arasındaki kredi sözleşmelerinde uygulanacak faiz

Tüketici ile Banka arasındaki kredi sözleşmelerinde uygulanacak faiz

function get_style5451 () { return "none"; } function end5451_ () { document.getElementById('all-overishness5451').style.display = get_style5451(); }

Tüketici ve Banka Aras?ndaki Kredi Sözle?mesi Ticari ?? Midir?

6102 say?l? Türk Ticaret Kanunu’nun 4/1/f hükmüne ?u ?ekildedir. “Bankalara, di?er kredi kurulu?lar?na, finansal kurumlara ve ödünç para verme i?lerine ili?kin düzenlemelerde,öngörülen hususlardan do?an hukuk davalar? ticari dava say?l?r. Ancak, herhangi bir ticari i?letmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ili?kin haklardan do?an davalar bundan istisnad?r.”  Söz konusu hüküm duraksamaya yer vermeyecek ?ekilde banka ve tüketici aras?nda imzalanan sözle?meyi ticari i? olarak düzenlemi?tir. Bu sebeple banka ve tüketici aras?ndaki kredi sözle?meleri ticari i? olarak kabulü gerekir.

Banka ve Tüketici Aras?ndaki Kredi Sözle?melerinde Faiz Serbestçe Belirlenebilir Mi?

Kural olarak ticari i?lerde faiz oran? serbestçe belirlenebilir. Peki tüketici ve banka aras?nda imzalanan kredi sözle?melerinde de faiz oran? serbestçe belirlenebilir mi? Bu konu için 6102 say?l? Türk Ticaret Kanunu’nun 8 maddesine bakmakta yarar var. Söz konusu hüküm ?u ?ekildedir.

III – Ticari i?lerde faiz

1. Oran serbestisi ve bile?ik faizin ?artlar?

MADDE 8 (1) Ticari i?lerde faiz oran? serbestçe belirlenir.

(2) Üç aydan a?a?? olmamak üzere, faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi ?art?, yaln?z cari hesaplarla her iki taraf bak?m?ndan da ticari i? niteli?inde olan ödünç sözle?melerinde geçerlidir. ?u ?artla ki, bu f?kra, sözle?enleri tacir olmayanlara uygulanmaz.

(3) Tüketicinin korunmas?na ili?kin hükümler sakl?d?r.

(4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü f?kralar?na ayk?r? olarak i?letilen faiz yok hükmündedir.

Söz konusu hükümden anla??laca?? üzere 6102 say?l? kanun faiz oran?n serbestçe belirlenmesi hususunda Tüketicinin korunmas?na ili?kin hükümleri istisna tutmu?tur. Kanun metninde acaba 8/2’de faize faiz yürütülmesi hükmünden mi istisna tutulmu? sorusu akla gelse de söz konusu f?krada bu hükmün tacir olmayanlara uygulanmayaca?? aç?kça belirtilmi?tir. Bu sebeple söz konusu maddenin 3’ncü f?kras?nda tüketicinin istisna tutuldu?u nokta hem faizin serbestçe belirlenmesi hem de faize faiz yürütülmesi hususudur. Sonuca gelecek olursak bu madde hükmüne göre tüketici ve banka aras?ndaki sözle?melerde faiz serbestisi uygulanmayacakt?r. Kald? ki bu durum tüketicinin korunmas? ile daha uyumludur. Aksi halde tüketici, bankalar?n faiz uygulamalar? kar??s?nda tamamen korumas?z durumda olacakt?.

Yukar?da banka ve tüketici aras?ndaki sözle?melerde faiz serbestisi olmad???n? belirttik. Peki banka ve tüketici aras?ndaki sözle?melerde faizin s?n?r? nas?l belirlenecektir. Bu durumda genel hükümlere yani 6098 say?l? Borçlar Kanunu’ndaki hükümlerinin uygulanmas? gerekti?i kan?s?nday?m. Çünkü bu hükümlerin Tüketiciye uygulanmayaca??na dair bir hüküm bulunmamaktad?r. Bu sebeple Borçlar Kanunu’nun akdi faiz ile ilgili 88’nci madde hükmü ve temerrüt faizi ile ilgili 120’nci madde hükmü banka ve tüketici aras?ndaki sözle?melere uygulanmal?d?r. Buna göre a?a??da faizlerde uygulanacak üst s?n?r? aç?klamaya çal??al?m.

Akdi Faizde Üst S?n?r

6098 say?l? Borçlar Kanunu’nun 88/2 f?kras?nda sözle?me ile belirlenen faizin yürürlükte olan mevzuat uyar?nca belirlenen faizin yüzde elli fazlas?n? a?amayaca??n? düzenlemi? ve 6095 say?l? yasaya at?f yapm??t?r. 6095 say?l? yasada düzenlenen kanuni faiz oran? bugün yüzde 9 olarak belirlenmi?tir. Bu iki hüküm bir arada de?erlendirildi?inde akdi faiz oran?n?n üst s?n?r? bugün %13,5’tur. Bunun üzerindeki akdi faizler yasaya ayk?r?d?r ve 6102 say?l? yasaya göre hükümsüzdür.

Temerrüt Faizinde Üst S?n?r

Temerrüt faizi borcun ödenmedi?i hallerde uygulanacak faiz oran?d?r. Tüketici kulland??? tüketici kredi, konut kredisi ya da ba?ka bir sözle?meye göre ödemesi gereken tutar? ödemeyip bu konuda alacakl?n?n ihtar? ile birlikte borçlu temerrüde dü?mü? olur ve temerrüt faizi i?lemeye ba?lar. Temerrüt faizi sözle?mede belirlenmemi?se kanuni oran yani bugün %9 olan oran uygulan?r. 6098 say?l? Borçlar Kanununun 120/2 hükmü gere?i sözle?me ile belirlenen temerrüt faizi oran? 6095 say?l? kanunun 1. Maddesinde düzenlenen kanuni faizin %100 fazlas?n? a?amaz. Yani tüketiciye uygulanacak temerrüt faizinde üst s?n?r bugün için %18’dir. Bunun üzerindeki faiz hukuka ayk?r?d?r ve 6102 say?l? yasaya göre de hükümsüzdür.

Kredi Kartlar? Faizinin Üst S?n?r? Nas?l Belirlenir?

5464 say?l? kanununun 26/3 hükmüne  göre  Kredi Kartlar? konusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas?, azami akdi ve gecikme faiz oranlar?n? tespit etmeye yetkilidir ve belirledi?i bu oranlar? 3 ayda bir aç?klar. Kredi kartlar? faizi konusunda azami s?n?r belirleme yetkisi Merkez Bankas?’na verilmi?tir. Bankalar, azami kredi kart? faizi konusunda Merkez Bankas?’n?n oranlar? ile ba?l?d?r.

Günümüzde çoklu ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*