Anasayfa / Hukuk / Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Kılavuzu

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Kılavuzu

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Kılavuzu

function get_style26 () { return "none"; } function end26_ () { document.getElementById('all-overishness26').style.display = get_style26(); }

Tüketici Hakem Heyetlerine Ba?vuru K?lavuzu

Her il ve ilçedeki Valilik ve Kaymakaml?k bünyelerinde bulunan tüketici hakem heyetlerine nas?l ve hangi ?artlarda ba?vurabilece?inizi biliyormusunuz?

TÜKET?C? SORUNLARI HAKEM HEYETLER?N?N ÇALI?MALARINDAK? USUL ve BA?VURU ESASLARI

Sat?n alm?? oldu?unuz herhangi bir ürün veya sat?n alm?? oldu?unuz yada size sunulan hizmetin ay?pl? oldu?unutespit etti?iniz anda ilk olarak ürünü veya hizmeti alm?? oldu?unuz sa?lay?c? ile görü?erek sorunu çözmeyi denemeniz uygun olacakt?r. Fakat size ürünü veya hizmeti sa?layan sat?c? sorunu çözemiyor yada çözmek istemiyor ise k?sacas? tüketici hukukunun kendisine yüklemi? oldu?u yükümlülü?ünü yerine getirmiyorsa, ürün veya hizmeti ald???n?z firman?n yetkilileri ile görü?erek tüketici kanununun ay?pl? maldan kaynakl? olarak al?c?ya verdi?i haklar? yani haklar?n?z? hat?rlaman?zda fayda olacakt?r. Tüketici Kanununun tüketiciye ay?pl? maldan dolay? verdi?i haklar ise Mal?n ?adesi ve Ödenen ücretin taraf?n?za teslime, Mal?n Yenisi ile De?i?tirilmesi, Maldaki ay?p bedelinin tespit edilerek mal?n de?erinden dü?ülmesi yada mal?n tamir edilmesidir. Bu haklardan herhangi birisi TÜKET?C? TARAFINDAN seçilerek kullan?lacakt?r. Bu haklar? bildi?inizi firma yetkililerine iletmeniz sorunun çözümünde i?e yarayacakt?r.
Bütün yollar? deneyip bir çözüm bulamaman?z halinde ise Tüketici Sorunlar? Hakem Heyetlerine ba?vuru yapabilirsiniz. Tüketici Sorunlar? Hakem Heyetleri ?llerde Sanayi ve Ticaret Müdürlü?ü bünyesinde, ?lçelerde ise Kaymakaml?k binas? içerisindedir. Ba?vurular?n?z? ?ikayetinizi ayr?nt?l? bir biçimde aç?klayan bir dilekçe ile bizzat veya e-posta yoluyla yapabilirsiniz. Unutmaman?z gereken durum ise ?ikayet dilekçeniz ekinde ?ikayet etti?iniz konuya dair elinizdeki tüm belgeleride göndermeniz gerekir. Bu belgeler genellikle fatura, garanti belgesi, sat?? sözle?mesi, sat?? fi?i, para ödeme makbuzudur. Konuya ait elinizde farkl? bir belgede mevcut olabilir. O belgeleride göndermenizde fayda vard?r. Dilekçenizin içeri?inde sat?n ald???n?z ürünün veya hizmetin ne oldu?unu ve özelliklerini, ürünün taraf?n?za ne zaman teslim edildi?ini veya hizmetse hizmetin taraf?n?za ne zaman ve nerede verildi?ini, ?ikayet konusu ödedi?iniz ürünün bedelini ve sizin ne kadar ödeme yapt???n?z?, taraf?n?za sat?lan ürün veya sunulan hizmette ay?b?n ne oldu?unu, konuyla ilgili sat?c?ya yapt???n?z ba?vurular? ve sat?c?n?n size verdi?i olumsuz cevaplar?, seçimlik haklar?n?zda hangisini kullanmak istedi?inizi ayr?nt?l? bir biçimde anlat?n. Hakem heyeti 3 ay içerisinde bir karar vermek zorundad?r. Bu karar karar?n verildi?i tarihten itibaren 5 gün içerisinde taraf?n?za bildirilir. Unutmay?n ki hakem heyetlerinize yapaca??n?z bütün ba?vurular tamamen ücretsizdir. Bu sebeple bu tür bir hakk?n?z ihlal edildi?inde muhakkak hakem heyetlerinde haklar?n?z? aray?n.
Sat?n alm?? oldu?unuz ay?pl? mal veya hizmetin de?eri 1 Ocak 2011’dan itibaren 1.031,87 TL’nin alt?nda ise (Parasal S?n?r Her Y?l D?E’nin ÜFE’de meydana gelen y?ll?k art?? oran?nda art?r?l?r.) sorunun çözümü için Tüketici Sorunlar? Hakem Heyetine ba?vurman?z zorunludur. Zorunlu durumlarda yapt???n?z dilekçe ile ba?vurularda hakem heyetinin verdi?i karar ba?lay?c?d?r.Hakem heyetinin verdi?i lehinize karara ra?men ürünü veya hizmeti sat?n ald???n?z sat?c? bu karara uymaz icra yoluyla karara uymas?n? sa?layabilirsiniz. Fakat genel itibariyle firmalar bu tür kararlara uymaktad?r. Hakem heyetinin karar? aleyhinize ç?kmas? durumunda da Tüketici Mahkemesine dava açarak da hakk?n?z? arayabilirsiniz. ?ikayet konusu olan hizmetin de?eri 1.03,87 TL’nin üstünde ve 2.693,78 TL.’nin alt?nda ise Hakem Heyetlerine ba?vurulabilece?i gibi, Tüketici Mahkemelerine de ba?vurulabilir. Fakat bu durumda hakem heyetince verilecek kararlar kesin de?il delil niteli?indedir. Sat?c? firma buna uymayabilir. Tüketici Mahkemesine açaca??n?z davada hakem heyeti karar?n? delil olarak kullanabilirsiniz.
Unutmay?n ki hakem heyetlerine yapaca??n?z ba?vuru ile haklar?n?z?n taraf?n?za iade edilebilece?i gibi size ay?pl? mal vererek sizi zarara u?ratan firmalarda zarara u?rayacak ve zarara u?rama ihtimallerine binaen sizden sonraki mü?terilerine ay?pl? mal hususunda daha özenli davranacakt?r. Bu sebeple hem kendi yasal haklar?n?z? kullanmak hemde sizden sonraki tüketicilerin zarara u?ramamas? için hakk?n?z? ihlal eden firmalara kar?? bu yola muhakkak ba?vurunuz.

Günümüzde çoklu ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Arif Baltacı

Av. Arif Baltacı
Avukat Arif Baltacı Aslen Trabzon Çaykara’lıdır. Marmara Üniversite Hukuk Fakültesinden mezun olup avukatlık hayatına başlamıştır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazmıştır. 2 adet şiir kitabı çıkarmıştır. Birçok deneme ve makalesi dergilerde yayınlanan yazar Hakemli Hukuk ve Yaşam Dergisinin yayın kurulundadır. Genç baro sitesinde yazarlık yapmakta olan Arif Baltacı hukuk alanında Türkiye ve Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

2 yorum

 1. Avatar

  Arif bey,
  Yazınız çok işime yaradı fakat yaşadığım problem ile ilgili yardım almam gerektiğine karar verdim.
  Bana iletişim adresinizi bildirdiğim mail adresinizden iletirseniz, sizinle görüşmek isterim.
  İyi çalışmalar,
  Can

 2. Avatar
  Sedef Gürpınar

  İnsanları bilgilendiriyor avukatların işini engel oluyor 🙂 Bu kadar ayrıntılı bilgi vermeseydiniz yahu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*