Anasayfa / Tüketici Rehberi / Tüketici Hakem Heyeti Nedir?, Nasıl Başvurulur?

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?, Nasıl Başvurulur?

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?, Nasıl Başvurulur?

function get_style5143 () { return "none"; } function end5143_ () { document.getElementById('all-overishness5143').style.display = get_style5143(); }

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketici i?lemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan do?abilecek uyu?mazl?klara çözüm bulmak amac?yla il merkezlerinde ve ilçe merkezlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanl??? taraf?ndan kurulan Tüketici Hakem Heyetleri 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanunun 66-72 maddeleri ve  ayn? zamanda Tüketici Sorunlar? Hakem Heyetleri Yönetmeli?i ile düzenlenmi?lerdir.

Tüketici Hakem Heyeti Kimlerden Olu?ur?     

6502 say?l? yasan?n 66/2 maddesi ile Tüketici Hakem Heyetinin kimlerden olu?aca?? düzenlenmi?tir. Bu hükme göre;

Ba?kanl??? illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunlar?n görevlendirece?i bir memur taraf?ndan yürütülen tüketici hakem heyeti;

a) Belediye ba?kan?n?n konunun uzman? belediye personeli aras?ndan görevlendirece?i bir üye,

b) Baronun, mensuplar? aras?ndan görevlendirece?i bir üye,

c) Sat?c?n?n tacir oldu?u uyu?mazl?klarda ticaret ve sanayi odas?n?n ya da bunlar?n ayr? ayr? örgütlendi?i yerlerde ticaret odas?n?n; sat?c?n?n esnaf ve sanatkâr oldu?u uyu?mazl?klarda, illerde esnaf ve sanatkârlar odalar? birli?inin, ilçelerde ise en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odas?n?n görevlendirece?i bir üye,

ç) Tüketici örgütlerinin kendi aralar?ndan seçecekleri bir üye,

olmak üzere ba?kan dâhil be? üyeden olu?ur. Ba?kan ve üyelerin bu f?krada yer alan niteliklere sahip yedekleri de ayr?ca belirlenir. 

Tüketici hakem heyetlerinde 5 ki?ilik heyetin d???nda ayr?ca raportör bulunur. Raportörün görevleri Tüketici Sorunlar? Hakem Heyeti Yönetmeli?inin 10 maddesinde düzenlenmi? olup raportörün görevleri ?unlard?r;

Raportör, hakem heyetinin çal??malar?na ve kararlar?na esas olacak;

a) Dosya ve raporu haz?rlamak,

b) Toplant? gündemini düzenlemek,

c) Toplant?larda haz?r bulunmak,

d) Toplant? tutanaklar?n? tutmak, karar defterine kaydetmek,

e) Evrak ve ar?iv i?lerini yürütmek, 

f) Ba?kan?n ve hakem heyetinin uygun gördü?ü di?er i?leri yapmak,

ile görevlidir.

Toplant?larda raportörün oy hakk? yoktur.

Hangi Ba?vurular Tüketici Hakem Heyetine Yap?l?r?

Hangi ba?vurular?n Tüketici Hakem Heyetine yap?laca?? 6502 say?l? yasan?n 68/1 hükmünde aç?kça belirtilmi?tir. Buna göre “De?eri iki bin Türk Liras?n?n alt?nda bulunan uyu?mazl?klarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Liras?n?n alt?nda bulunan uyu?mazl?klarda il tüketici hakem heyetlerine, büyük?ehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Liras? ile üç bin Türk Liras? aras?ndaki uyu?mazl?klarda il tüketici hakem heyetlerine ba?vuru zorunludur. Bu de?erlerin üzerindeki uyu?mazl?klar için tüketici hakem heyetlerine ba?vuru yap?lamaz.”Bu maddedeki parasal s?n?rlar her y?l güncellenmekle birlikte 2014 y?l? için yukar?daki parasal s?n?rlar geçerlidir. Bu parasal s?n?rlar?n üzerindeki uyu?mazl?klarda ba?vuru mercii Tüketici Mahkemeleri’dir.  

Tüketici Hakem Heyetine Nas?l Ba?vurulur?

Uyu?mazl?klarla ilgili ba?vuru, uyu?mazl?k konusunu içeren dilekçenin, delil olu?turan ilgili belgelerle birlikte hakem heyetine verilmesiyle yap?l?r. Ancak Tüketici Hakem Heyetine ba?vurmadan önce sat?c? veya sa?lay?c?ya dilekçe ile ba?vurulmas? tüketicinin yarar?nad?r. Sat?c? veya sa?lay?c? tüketici aleyhine ba?vuracaksa onlar?nda tüketiciye ihtar çekmeleri gerekmektedir.Zaman kayb? ya?anmamas? bak?m?ndan önce kar?? tarafa ba?vurmak en do?rusudur.

Tüketici ayn? uyu?mazl?k konusu ile ilgili olarak birden çok hakem heyetine ba?vuramaz. Aksi takdirde di?er taraf lehine derdestlik itiraz?nda bulunma hakk? do?ar. Tüketicinin uyu?mazl?k konusu ile ilgili olarak ayn? hakem heyetine birden fazla ba?vuru yapmas? durumunda da yine derdestlik söz konusu olacakt?r.

Ba?vuru Hangi Tüketici Hakem Heyetine Yap?lmal?d?r?

 Ba?vurular, tüketicinin yerle?im yerinin bulundu?u veya tüketici i?leminin yap?ld??? yerdeki tüketici hakem heyetine yap?labilir.

Tüketici Hakem Heyetine Ba?vuru Ücretli Midir?

Tüketici Hakem Heyetlerine yap?lan ba?vurular ücretsiz olmakla birlikte tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve bilirki?i ücretleri Bakanl?k taraf?ndan kar??lanmaktad?r. Bunun yan?nda Tüketici Hakem Heyetlerince vekalet ücreti konusunda Dan??tay, Türkiye Barolar Birli?i’nin asgari ücret tarifesinde yer alan Tüketi Hakem Heyeti vekalet ücretinin yürütmesini durdurmu? bulunmaktad?r. Tüketici Hakem Heyetlerinde vekalet ücretine hükmedilemeyece?i konusunda yasal düzenleme de gündemdedir.

Tüketici Hakem Heyeti Ne Kadar Sürede Karar Verir? 

Müracaatlar, ba?vuru tarih ve s?ras?na göre en geç üç ay içinde hakem heyetince görü?ülüp karara ba?lan?r. Ba?vurular, taraflar?n ivedi inceleme talebi bulundu?u veya ba?kan taraf?ndan gerekli görüldü?ü hallerde hakem heyetlerince öncelikle gündeme al?narak sonuçland?r?l?r. Yabanc? turistlerin ba?vurular? ivedi incelenecek ba?vurulardand?r.

Tüketici Hakem Heyeti Sorunlar? Nas?l ?nceler, Nas?l Karar Al?r? 

Tüketici Hakem Heyeti her türlü belgeyi taraflardan kurum ve kurulu?lardan isteyebilir. Bunun yan?nda bilirki?i incelemesi yapt?rabilir. Hakem heyeti en az üç üye ile toplan?r ve oy çoklu?u ile karar al?r. Üyeler çekimser kalamazlar, e?itlik halinde ba?kan?n oy kulland??? ço?unlukta say?l?r. Hakem heyeti kararlar? yaln?z verildikleri uyu?mazl?klar için hüküm ifade eder. Kararlar al?nd??? tarihten itibaren 5 gün içerisinde taraflara yaz?l? olarak bildirilir. Hakem heyetlerince al?nan kararlar?n taraf ve sonuçlar?n? gösterir listeler, illerde il müdürlüklerinde, ilçelerde kaymakaml?klarda duyuru panolar?nda ayl?k olarak ilan edilir.

Tüketici Hakem Heyeti Lehime Karar Verdi Ne Yapmal?y?m? 

Tüketici hakem heyeti kararlar? lehe ç?kt??? takdirde kar?? taraf karar?n gere?ini yerine getirmedi?i takdirde 2004 say?l? ?cra ve ?flas Kanunu’nun ilaml? icras? hükümlerine göre takip yap?labilir.  

Tüketici Hakem Heyeti Kararlar?na ?tiraz Yolu Var M?? 

Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlar?na kar?? tebli? tarihinden itibaren on be? gün içinde tüketici hakem heyetinin bulundu?u yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. ?tiraz, tüketici hakem heyeti karar?n?n icras?n? durdurmaz. Ancak talep edilmesi ?art?yla hâkim, tüketici hakem heyeti karar?n?n icras?n? tedbir yoluyla durdurabilir.

?tiraz olunan karar?n, esas yönünden kanuna uygun olup da, kanunun olaya uygulanmas?nda hata edilmi? olmas?ndan dolay? itiraz?n kabul edilmesi gerekti?i veya kanuna uymayan husus hakk?nda yeniden yarg?lamay? gerektirmedi?i takdirde tüketici mahkemesi evrak üzerinde, karar? de?i?tirerek veya düzelterek onama karar? verebilir. Taraflar?n kimliklerine, ticari unvanlar?na ait yanl??l?klarla, yaz?, hesap veya di?er aç?k ifade yanl??l?klar? hakk?nda da bu hüküm uygulan?r. Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe do?ru bulunmazsa, gerekçe de?i?tirilerek veya düzeltilerek onan?r.

Tüketici hakem heyeti kararlar?na kar?? yap?lan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin verece?i karar kesindir.

Bugün birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*