Anasayfa / Yaşam / Tiryakiler Dikkat! Bu Takvim Hayata Bağlıyor

Tiryakiler Dikkat! Bu Takvim Hayata Bağlıyor

Tiryakiler Dikkat! Bu Takvim Hayata Bağlıyor

Tek bir adedinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunduran sigara, Dünya Sa?l?k Örgütü’ne göre ‘tedavi edilmesi gereken bir  hastal?k!’ DSÖ dünya genelinde sigara kullan?m?ndaki art???n son y?llarda ürkütücü oldu?unu belirtirken, buna kar??n hastal?k kap?y? çalmadan sigaray? b?rakan ve sa?l?kl? bir ya?am için kollar? s?vayanlar?n varl??? da umut veriyor. Ac?badem Altunizade Hastanesi Gö?üs Hastal?klar? Uzman? Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur “Sigaray? b?rakan ki?ilerin vücudunda ilk dakikalardan itibaren farkl?l?klar ba?l?yor. ?lk 20 dakikada nab?z ve kan bas?nc? normale dönerken bir y?lda kalp hastal?klar? riski yar? yar?ya azal?yor. Faydalar bununla da s?n?rl? de?il” diyor. Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur 9 ?ubat Dünya Sigaray? B?rakma Günü kapsam?nda, sigaray? b?rakanlar? bekleyen faydalar?n takvimini ç?kard?, önemli uyar?lar ve önerilerde bulundu.

Kalpten kansere zararlar? yap?lan ara?t?rmalarla defalarca kan?tlanm?? bir zehir sigara. Katrandan amonya?a, arsenikten böcek zehirine dek içerdi?i 4 bin 500’ü a?k?n kimyasal madde bir ba?ka deyi?le zehirle, ilk nefesten itibaren sa?l???m?z? vurmaya ba?l?yor. Bu maddelerden baz?lar?n?n kanser olu?umuna baz?lar?n?n da kanserin ilerlemesine neden oldu?unu belirten Ac?badem Altunizade Hastanesi Gö?üs Hastal?klar? Uzman? Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur “Saatte 200-250 km h?zla ve 100 derecenin üzerinde s?cakl?kla duman?n?n a??z içine çarpmas?yla a??z, dil, yemek borusu, solunum yollar?, akci?erler ve mideye ula??r.Duman?n?n içinde bulunan zararl? maddeler saniyeler içinde kan damarlar?, kalp, beyin, böbrekler, mesane gibi pek çok organa ula?arak zarar vermeye ba?lar” diyor.

DSÖ’ye göre ‘tedavi edilmesi gereken bir hastal?k!’

Sigaran?n zararlar?n?n en fazla  ve en h?zl? solunum sisteminde görüldü?ünü, Dünya Sa?l?k Örgütü’nün en son verilerine göre tüm kanserlerin dörtte birinin nedeninin sigara oldu?unu vurgulayan Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, “Dünya Sa?l?k Örgütü sigara içmeyi tedavi edilmesi gereken bir hastal?k olarak kabul etmektedir. Sigara içmedi?i halde pasif olarak duman?na maruz kalanlarda da kanser ve kalp hastal??? riskinin artt??? gösterilmi?tir. En ölümcül olan akci?er kanserinin yüzde 90 nedeni sigara kullan?m?d?r. Sigara içenler içmeyenlere oranla 20 kat daha fazla akci?er kanseri olma riskine sahiptir. Günlük bir paket sigara tüketen bir ki?ide kansere yakalanma riski 10 kat fazla iken iki paket sigara içenlerde  bu risk 25 kata ç?kmaktad?r” diyor. 

B?rakmayla faydalar? ba?l?yor!

15 y?l sigara içmi? ayn? ya? ve cinsiyette iki ki?i üzerinden yola ç?karak çarp?c? bir örnek veren Gö?üs Hastal?klar? Uzman? Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur “Bu iki ki?iden birinin sigara içmeye devam etmesiyle, her sigara ile ömründen 12 dakika azalmaya devam ederken, hastal?klara yakalanma riski art?yor. Sigaray? içmeye devam etmesiyle ki?inin kendi ya??tlar?na göre ya?am süresi 15 y?l k?sal?yor” diyor. Buna kar??n, sigaray? b?rakan ki?inin vücudunda ilk 20 dakika içinde olumlu geli?meler ya?and???n? vurgulayan Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, bu olumlu geli?meleri, iyile?meleri takvimle aç?kl?yor;

xxxxxxxxxxxxxx Kutu xxxxxxxxxxxxxxxxxx

?lk 20 dakikada:

Sigaray? b?rakan ki?inin vücudunda ilk dakikalardan itibaren farkl?l?klar ba?l?yor. Sa?l?kl? bir insan?n nabz? normalde dakikada 80-100 kere atarken, sigara içen ki?ilerde nab?z at?m? 100’ün üzerine ç?karak yüksek tansiyon gibi ciddi bir soruna neden olabiliyor. Oysa sigaray? b?rakt?ktan sonra ilk 20 dakikada kan bas?nc? ve nab?z normale dönüyor. El ve ayaklardaki ?s? art??? da düzeliyor. Tansiyon normal s?n?rlara yakla??yor.

?lk 8 saatte:

Nefesteki kötü koku, kandaki oksijen ve karbonmonoksit düzeyi 8 saatte normale dönüyor. 

  1. günün sonunda:

Kalp krizi riski 24 saat içinde azalmaya ba?l?yor.

  1. günün sonunda:

Tat alma ve koku duyusu 48 saatte artmaya ba?l?yor.

  1. günün sonunda:

Sigaray? b?rakan ki?i nefes darl??? sorununun azalmaya ba?lad???n? ve nefes almas?n?n kolayla?t???n? 3 gün içinde hissetmeye ba?l?yor. Kandaki karbonmonoksit gaz? azalmaya ba?lad??? için halsizlik ve ba? a?r?s? gibi sorunlar da azal?yor.

2-12 hafta sonunda:

Sigaray? b?rakt?ktan 2-12 hafta içinde dola??m? düzelmeye ba?l?yor, öksürük ?ikayeti varsa azal?yor, balgam sorunu yar? yar?ya azal?yor.Ba????kl?k sistemi güçlenmeye ba?larken yürümesi kolayla??yor ve akci?er fonksiyonlar? düzelmeye ba?l?yor.

3-9 ay içinde:

B?rakmay? takiben 3-9 ay içinde öksürük ve nefes darl??? azal?yor, enfeksiyon riski azal?yor ve enerjisinde art?? hissediyor.

1 y?l sonra:

Bir y?l sonra kalp hastal???na yakalanma ve kalp krizi riski yar? yar?ya azal?yor.

5 y?l sonra:

Be? y?l sonra KOAH riski yar? yar?ya azal?yor ve felç riski azalm?? oluyor.

10 y?l sonra:

Dudak, trakea, özefagus kanseri riski 10. y?l?n sonunda yar? yar?ya azalm?? oluyor.

15 y?l sonra

15 y?l?n sonunda kalp damar hastal?k riski hiç içmemi? ki?iyle e?it hale geliyor.

15-20 y?l sonra

Akci?er kanseri  riski ise 15-20 y?l sonra yüzde 50-90 oran?nda azal?yor.

xxxxxxxxxxxxxx Kutu xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*