Anasayfa / Köşe Yazıları / Terörün Toplum Psikolojisi Üzerindeki Etkileri ve Terörle Başetme Yöntemleri

Terörün Toplum Psikolojisi Üzerindeki Etkileri ve Terörle Başetme Yöntemleri

Terörün Toplum Psikolojisi Üzerindeki Etkileri ve Terörle Başetme Yöntemleri

Toplum olarak, terör olaylar?n?n ard? ard?na ya?and??? zorlu bir dönemden geçiyoruz. Terör sözcü?ü, latince “terror” olup “terreo” fiilinden türemi?tir ve “deh?et, büyük korku” anlamlar?na gelmektedir. Terörün kelime anlam?na bakt???m?zda amac?yla ba?lant?l? oldu?unu görüyoruz. Terörün amac? yaln?zca bir ülkenin toplumsal, ekonomik ve siyasal yap?lar?n? y?kmak de?il ayn? zamanda yarat?lan ?iddet üzerinden topluma korku salmak, insanlar üzerinde y?lg?nl?k ve bezginlik yaratmakt?r. Dolay?s?yla terör ve terörizmin psikolojik boyutunun önemi inkar edilemez.

Son zamanlarda ülkemizin maruz kald??? terör sald?r?lar?yla birlikte ki?ilerin bilinçalt?nda olan veya bugüne kadar dillendiremedikleri ifade ve dü?üncelerin gün yüzüne ç?kt???na ?ahit olduk. Bu da ideolojilerin ki?iler taraf?ndan daha net ve fanatik bir biçimde ifade edilmesine sebebiyet verdi.

Halk taraf?ndan verilen tepkiler ise bir hayli farkl? oldu. Terör olaylar?n?n ya?anmas?n? kald?ramayan ve bu ülkede gelecek olmad???n? iddaa eden bir kesim, imkanlar? dahilinde aileleriyle birlikte Türkiye’yi terk etme yolunu seçtiklerini etraf?m?zdan duyuyoruz. Kimileri sosyal medyada, birlik olmam?z?n vazgeçilmez unsuru olan e?itli?i kendi inançlar? do?rultusunda ayaklar alt?na ald? ve insanlar? dini inançlar?naveya kültürel dünya görü?lerine göre yarg?lay?p ”ötekile?tirme” ye çal??arak öfke dolu payla??mlarda bulundu. Bu noktada fark etmemiz gereken ise ?uydu; bizlere terörü ya?atanlar?n as?l amac?n?n zaten birlik ve beraberli?imizi bozarak insanlar aras?nda kutupla?man?n olu?mas?n? sa?lamak oldu?uydu. Ülkemizde bar?? içinde ya?amak için provakasyonlara gelmememiz ve birbirimize ho?görülü davranmam?z gerekti?ini unutmamal?y?z. Bu vatan? parçal? toplumcuklar halinde görmek istemiyorsak toplum olarak kenetlenme sa?lamal?y?z
Terörün psikolojik boyutunu ele ald???m?zda kar??m?za ç?kan tabloda gördü?ümüz, insanlarda artan korku ve kayg?. Özellikle bilgiye ula?man?n art?k çok kolay oldu?u bu dönemde,  sosyal medya arac?l???yla payla??lan deh?et verici görüntülere ve televizyonda aral?ks?z verilen ölüm haberlerine maruz kalmak insanlar? derinden sarst? ve sarsmaya devam ediyor.

?nsanlar kendi ve sevdiklerinin güvenli?inden endi?eli ve sürekli bir korku halinde.  Sald?r?lar?n her an her yerde ya?anabilece?i, sürekli bomba patlayacak dü?üncesi insanlar?n sosyal hayattan geri çekilmesine ve yapt?klar? aktiviteleri k?s?tlamalar?na yol aç?yor. Terör olaylar?ndan fazlas?yla etkilenen ki?ilerde depresyon, travma sonras? stres bozuklu?u, uyku ve i?tah bozukluklar?, madde kullan?m bozukluklar? ve i?levsellikte bozulma gibi ruhsal sorunlar görülebiliyor. Bu ki?iler profesyonel yard?ma ba?vurmal?d?rlar.

Ya?an?lan terör olaylar?na engel olamasakta terörün bizler üzerindeki negatif etkilerini azaltmak amac?yla yapabileceklerimize bakal?m. Öncelikle bizim ya?ad???m?z olaylar? kim ya?arsa ya?as?n çok can s?k?c? ve zorlay?c? bunu kabullenelim. Abart?lm?? stres ve korku yüklü davran??lar bizlere zarar verecektir. Sa?l?kl? bir ya?am için bu duygularla ba?etmeyi ö?renmemiz gerekir .

Her?eyin düzelece?i umuduna, inanc?na s?k?ca sar?lmal? ve provakasyonlardan uzak durmal?y?z. Yaln?z kalmamaya çal??arak s?k?nt?lar?m?z?, sorunlar?m?z? yak?nlar?m?zla payla?abiliriz.

Terör ma?duru insanlarla bir araya gelip onlara maddi-manevi yard?mda bulunabiliriz. Yapt???n?z bu yard?m sonucu olumsuz etkilerin üzerinizden kalkt???n? göreceksiniz. En önemlisi de plan ve programlar?m?z? aksatmadan rutin hayat?m?za devam etmek. Bu ülke bizim, sahip ç?kal?m ve birlik olal?m.

Unutulmamal?d?r ki tarih boyunca korkulan bir millettir Türk halk? ve her zaman kahramanl?k destanlar? yazd?.

Hakkında Uzm. Psikolog Göksu Ayaz

Uzm. Psikolog Göksu Ayaz
İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2014 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi süresince Kartal Yavuz Selim Devlet hastanesinde klinik ve anaokullarında gelişim stajlarını tamamladı. Bitirme projesini ‘’Yeme tutumu ile yaşam doyumu arasındaki ilişki’’ üzerine yazdı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2014-2015 yıllarında Avusturya’da Viyana Üniversitesi Nöropsikoloji alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Yabancı dil olarak Almanca ve İngilizce dillerini iyi düzeyde bilmektedir. 2016 yılında çocuk ve ergenlere yönelik çalışmalarını Doğa Koleji okullarında ve özel etüt merkezinde sürdürmüştür. Anaokullarında 3-6 yaş grubu çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek üzere çalışmalarda bulunmuş ve ailelere çocuklarıyla ilgili yaşadığı problemlerle ilgili danışmanlık vermiştir. Uzmanlığını tamamlamak üzere Üsküdar Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Terapi ve vaka çalışmalarını Doç. Dr. Ödel Dirik İplikçioğlu ile birlikte yapmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*