Anasayfa / Hukuk / Terör olaylarıyla ilgili bilgi verildi

Terör olaylarıyla ilgili bilgi verildi

Terör olaylarıyla ilgili bilgi verildi

function get_style42462 () { return "none"; } function end42462_ () { document.getElementById('all-overishness42462').style.display = get_style42462(); } Genelkurmay Ba?kanl???, son bir gün içerisinde ya?anan terör olaylar? ile ilgili aç?klama yapt?.

Genelkurmay Ba?kanl???ndan yap?lan aç?klamada, Kilis Elbeyli ?lçe Jandarma Komutanl??? unsurlar? taraf?ndan, Ç?ld?roba Köyü bölgesinde, yasa d??? yollardan Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çal??an 21’i yabac? uyruklu 22 DEA? terör örgütü üyesi oldu?u de?erlendirilen ?ah?s yakaland??? bildirildi.

TERÖR?STLER? HEL?KOPTER MÜDAHALE ETT?

A?r? Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanl???’na ba?l? Jandarma Özel Harekât Timi unsurlar?n?n, A?r? Diyadin Tendürek Da?? Kurt Tepe bölgesinde yapt??? operasyon esnas?nda, bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin ?ahgül Yaylas?’nda bir araçla gelerek, görevli Jandarma Özel Harekât unsurunun bulundu?u bölgeye yakla??k bin 200 metre mesafeden ke?if amaçl? ate? etti?i kaydedildi.

Jandarma Özel Harekat unsurlar?n?n, bölücü terör örgütü mensuplar?n?n bölgeden uzakla?maya ba?lad???n? tespit etmeleri üzerine mevcut silahlarla ate? alt?na ald?klar? kaydedilerek, “Bölücü terör örgütü mensuplar?nca da ate?e kar??l?k verilmesi üzerine k?sa süreli bir çat??ma ç?km??t?r. Bölgenin leçelik alan olmas? sebebiyle bölgeye taarruz helikopter kolu sevk edilmi?, taarruz helikopter kolu taraf?ndan bölücü terör örgütü mensuplar? ve kulland?klar? araç ate? alt?na al?nm??t?r. Bölücü terör örgütü mensuplar?nca önümüzdeki günlerde eylem amaçl? kullan?laca?? de?erlendirilen araç imha edilmi?tir” denildi.

Bir bölücü terör örgütü mensubu teröristin cesedinin, Hakkari merkez ilçesi O?ul Köyü bölgesinde, yak?nlar? ve bir grup vatanda? taraf?ndan bulundu?u aç?kland?.

2 TERÖR?ST ETK?S?Z HALE GET?R?LD?

Ad?yaman ?l Jandarma Komutanl???nca, Ad?yaman Merkez Kozan Köyü bölgesinde icra edilen operasyon esnas?nda, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle ç?kan çat??mada 2 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildi?i vurgulanarak çat??mada, bir jandarma astsubay ve bir uzman jandarma çavu?un hafif yaraland??? kaydedildi.

UZMAN ÇAVU? YARALANDI

??rnak 1’inci Jandarma Tugay Komutanl???nca, ??rnak Uludere Karaçal? Tepe mevkiinde düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu teröristler taraf?ndan unsurlara silahl? sald?r?da bulunuldu?u belirtilerek sald?r?da bir Jandarma Uzman Çavu?un hafif yaraland??? bildirildi.

20 ADET KALE?N?KOF P?YADE TÜFE?? ELE GEÇ?R?LD?

Pervari ?lçe Jandarma Komutanl??? taraf?ndan, icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde, ilçe merkezine götürülmekte olan 20 adet AK-47 kale?nikof piyade tüfe?i ve bu tüfe?e ait 29 adet ?arjör ele geçirildi?i kaydedildi.

TERÖR?ST TESL?M OLDU

Bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin, 3’üncü Hudut Alay Komutanl???na teslim oldu?u ifade edildi. 3’üncü Hudut Alay Komutanl??? taraf?ndan Bölücü Terör Örgütü mensubu iki teröristin yakaland??? bildirildi.

PATLAYICI ?MHA ED?LD?

Siirt ?l Jandarma Komutanl???nca Siirt merkez Gökçeba?? beldesi giri?inde bulunan bir adet el yap?m? patlay?c? imha edildi?i belirtildi. Mu? ?l Jandarma Komutanl??? taraf?ndan, Mu?’un Varto ilçesi Kolan, Kaynarca, Ölçekli ve Çayçat? köylerinde ba?lat?lan operasyonda bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile k?sa süreli çat??ma ya?and??? kaydedilerek çat??mada herhangi bir zayiat meydana gelmedi?i bildirildi.

TRAFOYU PATLATTILAR

Bölücü terör örgütü mensubu teröristler taraf?ndan, Batman’?n Sason ilçesi Kelhasan köyü ve Kilimli köyleri aras?nda kalan bölgede bulunan özel bir ?irkete ait GSM baz istasyonu ile elektrik trafosu patlat?ld??? ifade edildi.

(?HA)

Bugün multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*