Anasayfa / Köşe Yazıları / Teknolojinin Kadın Liderleri ikinci kez ödüllendirildi.

Teknolojinin Kadın Liderleri ikinci kez ödüllendirildi.

Teknolojinin Kadın Liderleri ikinci kez ödüllendirildi.

Türkiye’de teknoloji alan?nda çal??an kad?nlar? daha fazlas?n? ba?armalar? te?vik etmek amac?yla geçen y?l hayata geçirilen Teknolojinin Kad?n Liderleri yar??mas?n?n ikincisinde ödüller sahiplerini buldu. Geçen y?l oldu?u gibi bu y?l da kad?n giri?imcili?ini geli?tirmek; ekonomik ve sosyal ya?amda kad?n?n konumunu güçlendirmek amac?yla çal??malar?n? yürüten KAG?DER’in destek verdi?i projeye çal??malar?nda k?z çocuklar?n e?itim yoluyla güçlenmesini odak noktas?na alan Ayd?n Do?an Vakf? da kat?ld?. Projenin ödül töreni 12 Haziran Pazartesi günü Microsoft Türkiye ofisinde gerçekle?tirildi.

9 farkl? kategoride verilen ödüllere her ya?tan ve çal??ma seviyesinden yüzlerce ba?vuru gerçekle?ti. Kad?nlara yönelik teknoloji program? olan ve ortaokul-lise ö?rencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her ya? ve meslek grubundan kad?nlar?n aday olabilmesiyle hem sektöre hem de kad?nlar?n ekonomiye kat?lmas?na yeni bir dinamizm katan Teknolojinin Kad?n Liderleri yar??mas?nda birbirinden özel ba?ar? hikâyeleri gün yüzüne ç?kt?.

Yar??man?n kategori birincileri a?a??daki gibi:

Y?l?n Ba?ar?l? Kad?n E?itimcisi – Müjde Esin

Y?l?n Ba?ar?l? Kad?n CIO’su – Figen Demirhan

Bili?imde Fark Yaratan Kad?n Lider – Prof. Dr. Aytül Erçil

Y?l?n Ba?ar?l? Kad?n Yaz?l?m Geli?tiricisi – Elif Koç

Y?l?n Ba?ar?l? Kad?n Giri?imcisi – Prof Dr. P?nar Yolum

Engelleri A?an Kad?n Lider – Serpil Gümü?

Bulut Bili?imde Fark Yaratan Kad?n Lider – Özlem Kalender

Genç Teknoloji Y?ld?z? – ?layda Demircio?lu

Gelece?in Teknoloji Y?ld?z? Aday? – Deniz Gülbaharl?

Jüri Özel Ödülü – Teknolojik Anneler

Kad?nlar daha çok deste?i hak ediyor

Teknolojinin Kad?n Liderleri töreninde konu?an Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal alanlarda ilerlemesinin, kad?n?n ekonomik hayatta hak etti?i yere ula?mas?yla do?ru orant?l? oldu?una inand?klar?n? belirtti. Kansu sözlerine ?öyle devam etti: . “Küresel düzeyde rekabet edebilir bir ekonomi için, Türkiye’de nüfusun yar?s?n? olu?turan kad?nlar?n i? hayat?na kat?lmas?n?n önemine inan?yoruz. Microsoft olarak, 21. yüzy?l?n bili?im teknolojilerinin ç???r aç?c? geli?melerinin yüzy?l? oldu?u kadar, cinsiyet e?itli?i ve kad?nlar?n ekonomik olarak güçlendirilmesinin de yüzy?l? oldu?una inan?yoruz. Projemizi geli?tirirken bu dü?ünceden yola ç?kt?k. Kad?n giri?imcili?ini geli?tirmek; ekonomik ve sosyal ya?amda kad?n?n konumunu güçlendirmek amac?yla çal??malar?n? yürüten KAG?DER ve çal??malar?nda k?z çocuklar?n e?itim yoluyla güçlenmesini odak noktas?na alan Ayd?n Do?an Vakf?’yla birlikte çal??ma karar? ald?k.

Türkiye’de kad?nlar i? gücüne kat?lma oran? dünya ortalamalar?n?n çok alt?nda. Özellikle teknoloji ve bili?im sektöründe bu oran çok daha dü?ük. Teknolojinin Kad?n Liderleri projesini hayata geçirirken bu dü?ük oran? yükseltmek için yola ç?kt?k. Kad?nlara yönelik teknoloji ödülleri program?m?z? tasarlarken bunun yaln?zca profesyoneller için olmamas?na da özen gösterdik. Kategorilerimizi belirlerken ilham verecek liderlerin ç?kmas?n? amaçlad?k.”

Kad?nlar i? gücüne kat?lmal?

OECD ortalamalar? yüzde 60 civar?nda seyrederken, Türkiye’de 15 ya? üstü kad?nlar aras?nda istihdam oran?n?n TÜ?K 2015 verilerine göre yüzde 27.7 seviyelerinde oldu?una dikkat çeken Murat Kansu ?unlar? ifade etti: “ Teknolojinin gücümüze güç katt???, inovatif uygulamalarla daha fazlas?n? ba?armam?za imkan k?ld??? bir dönemde ya??yoruz. Böyle bir dönemde yeni nesillere ?ekil veren kad?nlar?m?z?n bizim için önemi art?yor. Toplumsal geli?imimizde teknolojiye oldu?u kadar bugün cesur yürekleri ile bizlere ilham veren kad?nlara daha çok ihtiyac?m?z olaca??n? dü?ünüyorum. Türkiye’de kad?nlar?n i? gücüne kat?lma oran? dünya ortalamalar?n?n çok alt?nda. Özellikle teknoloji ve bili?im sektöründe bu oran çok daha dü?ük. Teknolojinin Kad?n Liderleri projesini hayata geçirirken bu dü?ük oran? yükseltmek için yola ç?kt?k. Yar??mam?zda birincileri belirlerken yeni nesillere ilham verecek, ba?ar?lar?yla onlara örnek olacak, cesaretleriyle güç verecek liderlerin ç?kmas?n? amaçlad?k. Türkiye’de her y?l 5 bin bilgisayar mühendisi mezun oluyor. 5 bin mezunun ise sadece yüzde 15’ini genç kad?nlar olu?turuyor! Hedefimiz bu oranlar? yukar?ya ta??mak. ’’

Türkiye Kad?n Giri?imciler Derne?i Yönetim Kurulu Ba?kan? Sanem Oktar, ileti?im teknolojilerindeki ba? döndürücü geli?meler, kad?nlar?n hayallerini gerçekle?tirmelerine, hayata her alanda kat?lmalar?na yard?mc? olacak araçlar? sundu?una dikkat çekti. Oktar sözlerine ?öyle devam etti: “Mobil ileti?im, internet gibi yeni teknolojiler i? fikirlerinin uygulamaya konulmas?, i? hayat?na eri?im sa?lanmas? gibi konularda kad?nlar için çok önemli f?rsatlar sa?l?yor. Di?er yandan, ekonominin en fazla de?er yaratan ve kalk?nman?n lokomotiflerinden biri olarak nitelendirebilece?imiz teknoloji sektörü istihdam alan?ndaki cinsiyet dengesizli?ini k?rabilecek bir potansiyele sahip bulunuyor. ??te bu noktada KAGIDER, Microsoft ve Ayd?n Do?an Vakf? i?birli?inde gerçekle?tirdi?imiz “Teknolojinin Kad?n Liderleri Ödülleri” bu aç?dan önem ta??yor. E?itimden ba?layarak kad?nlar?n teknolojiyle daha fazla ilgilenmelerini ve bu alanda kendilerine bir gelecek yaratmalar?n? te?vik etmeyi amaçl?yor. Bili?im sektöründe kad?n oran? yüzde 20, bunu artt?rmak için daha fazla kad?n? görünür k?lmam?z, iyi örnekleri anlat?p ilham vermemiz gerekiyor. Teknolojinin Kad?n Liderleri ödüllerinde geni? bir yelpazeyi kapsayan kategorilerimiz bu alanda kad?nlar?n ba?ar? öykülerini topluma mal etmemizi, kad?nlar? olumlu etkileyecek rol modellerini öne ç?karmam?z? sa?l?yor. ”

Do?an Grubu Deneykent Yönetim Kurulu Ba?kan Vekili Hande Sabuncuo?lu ise Ayd?n Do?an Vakf? olarak, toplumsal sorumluluk projelerinde her zaman daha iyi, daha güzel ve daha insanca ya?anacak bir dünyaya katk? sa?layabilmeyi hedeflediklerini belirtti. Bunun da temel yolunun cinsiyet e?itli?inden geçti?ine inand?klar?n? ifade eden Sabuncuo?lu sözlerine ?öyle devam etti: “Teknoloji bu kadar h?zla geli?irken, bizim hala kad?nlar?n e?itimi ya da i? dünyas?na kat?l?m? konusunu tart???yor olmam?z bir noktada üzücü belki ama bu sadece bizim ülkemizde de?il tüm dünyada önemli bir sorun. Evet, kad?n e?itim hayat?nda olmal?, i? dünyas?nda olmal?, yönetimde olmal?. Bu do?rultuda teknolojide kad?n?n varl???n? güçlendirmeliyiz. Bu konu Vak?f Ba?kan?m?z Say?n Hanzade Do?an Boyner için de özel bir önem ta??yor. Kendisinin destekleri ve yönlendirmeleriyle böyle de?erli bir projenin parças? olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Hakkında İsa Altun

İsa Altun
Akçakale doğumlu İsa Altun, 1991 yılından bu yana Polis Memuru olarak Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya ve İstanbul llerinde görev yaptı.Halen İstanbul ilinde aktif olarak çalışıyor. "Bağımlılık kültürü" üzerine yaptığı raştırmalarla ilgili gençlere ve ailelere yönelik kendi imkânları ile bastırdığı " BİR KEREDEN ÇOK ŞEY OLUR " kitabının ardından " KOD ADI BEYAZ ÖLÜM " isimli kitabı da yayımlanmak üzere. İlk yazısı 1990 yılında Kültür Bakanlığının resmi Dergisinde yayımlandı.1994 ile 1997 yılları arasında Gaziantep27 gazetesinde uyuşturucu kültürünün içyüzünü ele alan yazılarıyla bu alana kamuoyunun dikkatini bu alana çekmeye çalıştı. Uyuşturucunun vahşi ve ölümcül yüzünü göstermek için Yurdun çeşitli bölgelerinde Okullarda ve eğitim kurumlarında karikatür sergileri açtı. Konferanslar verdi. Seminerlere ve Panellere katıldı. Uyuşturucu ile mücadele alanında göstermiş olduğu etkin çalışmalardan dolayı 1998 yılında Uluslar arası Genç Girişimciler Organizasyonu ( TOYP ) tarafından " Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı " dalında ödül aldı. 2000 yılında çocuklara,gençlere ve ailelere yönelik uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarından dolayı dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati BİLİCAN tarafından " YILIN POLİSİ " seçildi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Mezunu. " Bilişim suçları" ve " Türk Polis Tarihi" ile ilgili araştırma ve incelemelerinin ardından bu çalışmalarını kitaplaştırmak için uğraşılar veriyor.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*