Teknoloji

Teknoloji

function get_style7734 () { return "none"; } function end7734_ () { document.getElementById('all-overishness7734').style.display = get_style7734(); }

kelebekBiz üç k?z karde?iz iki tane eni?tem ve üç tane de ye?enim var yani biraraya geldi?imizde kocamaaan mutlu bir aile oluyoruz.

Çok s?k bir araya gelme f?rsat?m?z olmuyor ama bayramlar bizim için asla vazgeçilmez olan ailenin birle?me anlar?.. kimimiz ba?ka ?ehirlerde ya??yor kimimizin i?leri çok yo?un ama bayramlar?n bahanesi yok bizim için mutlaka ama mutlaka bir araya gelinmeli..özellikle bayram?n ilk ak?am? annemin evinde toplan?p onun enfes yemeklerinden yenmeli ve ard?ndan benim geleneksel hale getirdi?im bayram foto?raf? çekilmeli..böylece y?llar içinde ya?ad???m?z de?i?imi o kadar net görebiliyoruz ki..

Neyse son zamanlarda bu toplant?larda sevgili babac???m?z?n bir serzeni?i vazgeçilmez olmaya ba?lad? neymi? efendim konu?malar?m?zdan anlam?yormu? art?k .Hepimizin elinde telefon b?t b?t onlar?n anlamayaca?? ?eylerden bahsediyormu?uz o yüzden eve girer girmez telefonlar?n bir kenara b?rak?lmas? birinci kural..asl?na bakarsan?z biz de bu durumdan pek ?ikayetçi de?iliz en az?ndan bir günlü?üne bile olsa…

Yoksa malesef bir günden daha uzun bir süre telefonlar?m?zdan ayr? kalmam?z ne mümkün.Çok kli?e bir cümle olacak biliyorum ve hatta bunu söyledi?im zaman kendimi çok ya?l? hissediyorum ama do?ruya do?ru telefonlar olmadan önce biz nas?l ya??yormu?uz…

Hiç unutmam üniversitenin ilk y?l? yeni gitmi?im Ankara’ya ne yol bilirim ne iz,klasik bir bulu?ma mekan? var K?z?lay Gima’n?n önü…orada bulu?acaks?n kiminle bulu?acaksan saat vereceksin bir önceki günden arkada??na,sevgiline,e?ine dostuna i?te her kimse ve bekleyeceksin ?ans?n yok ba?ka..sa??na soluna bakars?n biraz tur atars?n etraf?nda ama beklersin i?te gelene kadar…

?lkokul ikinci s?n?ftan bu yana tüm okul hayat?m?z? beraber geçirdi?imiz ve sonunda ayn? üniversiteyi kazand???m?z arkada??m Ümit ile bulu?aca??z.Evlerde telefon var tabiî ki önceki ak?amdan sözle?tik saat 5’te Gima’n?n önünde bulu?aca??z..bekle Allah bekle…tam tam?na 1 saat Ümit’i bekledim orada…e cep telefonu yok mecbur…

Neyse ..bir de ?imdiki jenerasyona bakal?m onlar neler yap?yor..

Ben teknolojiye kar?? de?ilim asla her ?ekilde sonuna kadar faydalan?lmas? gerekti?ine yüzde yüz kat?l?yorum sadece çok küçük ya?lara inmi? olmas? kullan?m?n bence üzücü …birkaç y?l öncesine kadar anneler evde küçük çocuklar?n?  oyalamak için televizyon açar kar??s?na oturturlard? ..en az?ndan birkaç saat çocuk televizyon ile oyalans?n da kad?nca??z da rahatla ev i?ini yaps?n diye..?imdi çocu?un eline ya ak?ll? telefon veriliyor ya da tablet…ak?ll? aletler çocuklar?m?z? aptal yaps?n diye…

Hee di?er bir taraftan do?ru kullan?ld???nda ise uçsuz bucaks?z bir derya,sonu olmayan bir bilgi ve eri?im cenneti..ne isterseniz bulabiliyor her konuda fikir sahibi olabiliyorsunuz..google denen bir cevher var ki ma?allah bilmedi?i ?ey yok…bu aralar ?nstagram tam bir lebi-derya olmu? durumda..al??veri? bile art?k ma?azaya gidilmeden yap?l?yor…dünyan?n di?er bir ucundan be?endi?iniz bir ?ey günler sonra kap?n?zda …

Demem o ki varl???  ayr? bir dert yoklu?u ayr?…

Yeter ki do?ru kullanmay? bilin…..

Günümüzde birçok insan, uyu?turucu online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Özden Çobanoğlu

Özden Çobanoğlu
1978 Bursa doğumlu bir yazı tutkunu..Birbirinden alakasız bir sürü işte deneyim kazandıktan sonra şu aralar hayatını ikame ettirmek için bir TV kanalında muhabir olarak çalışıyor..Tek hayali ise kendine ait bir kitap kafede kendi kitabının imza gününü gerçekleştirmek ha bir de Nobel Edebiyat Ödülü'nü alırsa hiç fena olmaz...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*