Anasayfa / Tüketici Rehberi / Taksitle Satış Sözleşmeleri

Taksitle Satış Sözleşmeleri

Taksitle Satış Sözleşmeleri

function get_style5135 () { return "none"; } function end5135_ () { document.getElementById('all-overishness5135').style.display = get_style5135(); }

Taksitle Sat?? Sözle?mesi Nedir?

6502 say?l? kanunun 17 maddesinde taksitli sat?? sözle?mesi ?u ?ekilde tan?mlanm??t?r“Taksitle sat?? sözle?mesi, sat?c? veya sa?lay?c?n?n mal?n teslimi veya hizmetin ifas?n? üstlendi?i, tüketicinin de bedeli k?s?m k?s?m ödedi?i sözle?melerdir.” Finansal kiralama sözle?melerinin tüketici ile akdedildi?i hallerde de taksitli sat?? sözle?mesi hükümleri uygulan?r. Taksitli sat?? sözle?mesi yaz?l? kurulmad?kça geçerli olmamakla birlikte sat?c? ve sa?lay?c? tüketici aleyhine geçersizli?i ileri süremez.

Tüketicinin Cayma Hakk? ve Cayma Hakk?n?n Kullan?lamayaca?? Haller

Tüketici yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai bedel ödemeksizin sözle?meden cayma hakk? bulunmaktad?r. Bu süre içerisinde cayma hakk?n?n kullan?ld???na dair bildirimin sat?c? veya sa?lay?c?ya yöneltilmi? olmas? yeterlidir. Bildirim için ?ekil ?art? öngörülmemekle birlikte ispat bak?m?ndan bildirimin noter arac?l???yla, taahhütlü mektup ya da bir nüshas? tüketicide kalmak üzere sat?c? ve sa?lay?c? taraf?ndan al?nd???n? gösteren dilekçe ile ba?vurulmas? tüketicinin yarar?nad?r. ?u hallerde ise tüketici cayma hakk?n? kullanamaz;

1-  Sat?c?n?n cayma süresi içerisinde mal? tüketiciye teslim etti?i hallerde tüketicinin ola?an gözden geçirmeyi a?an kullan?mlar? söz konusu oldu?unda,

2-  Cayma hakk? süresi dolmadan tüketicinin onay? ile hizmetin ifas?na ba?land??? hallerde,

3-   Tüketicinin sat?c?y? buldu?u finansal kiralama sözle?melerinde, cayma hakk? kullan?lamaz.

Tüketicinin Taksitleri Ödeyememesi ( Tüketicinin Temerrüdü )

Tüketicinin taksitlerini ödeyememesi halinde sat?c? ve sa?lay?c?n?n kalan borcun tamam?n? talep edebilmesi ve kalan borcun tamam? için takip yapabilmesi için a?a??da 4 ?art?n gerçekle?mesi gerekmektedir;

1-   Sat?c? veya sa?lay?c? kalan borcun tamam?n?n ifas?n? talep etme hakk?n? sakl? tutmu? olmal?

2-   Sat?c? veya sa?lay?c? tüm edimlerini ifa etmi? olmal?

3-  Tüketicinin kalan borcun en az onda birini olu?turan ve birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde dü?mesi veya kalan borcun en az dörtte birini olu?turan bir taksidi ödemede temerrüde dü?mesi

4-  Sat?c? veya sa?lay?c? en az 30 gün süre vererek muacceliyet ihtar?nda bulunmas?

Muaccel k?l?nan borç taksitlerinin hesaplanmas?nda faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate al?nmaz. Bu konuda düzenlenen ihtarnamlerde di?er tüketici sözle?melerindeki ihtarnamelerde dahil olmak üzere yap?lan hata faiz, komisyon ve masraflar?n da ihtarname ile muaccel k?l?nmas? hatta kalan tüm borcun muaccel k?l?nmaya çal???lmas?d?r. Hatta kanunda aç?kça belirtilmesine ra?men tüketiciye otuz gün süre verilmemesi de di?er bir hatad?r. Kan?m?zca kanundaki ?artlara uymayan ihtarnameler geçersiz kabul edilmelidir. 

Taksitle Sat?? Sözle?melerinde Erken Ödeme ve Di?er Hususlar

6502 say?l? kanunun 20 maddesine ?u ?ekildedir “Tüketici, borçland??? toplam miktar? önceden ödeyebilece?i gibi vadesi gelmemi? bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da sat?c? veya sa?lay?c?, faiz veya komisyon ald??? durumlarda ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür.” Bu hükme göre sat?c? ve sa?lay?c?n?n faiz ve komisyon ald??? durumlarda indirim yapmas? gerekmektedir. Ancak sat?c? veya sa?lay?c? faiz ve komisyon alm?yorsa erken ödeme halinde herhangi bir indirim yapma yükümlülü?ü yoktur.

6502 say?l? kanunun 21/1 hükmü gere?i tüketicinin sat?? bedelini önceden k?s?m k?s?m ödemeyi sat?c?n?n da bedelin tamamen ödenmesinden sonra sat?lan? tüketiciye teslim etmeyi üstlendikleri ödemeleri bir y?ldan daha uzun veya belirsiz sözle?meler söz konusu oldu?unda Türk Borçlar Kanunun 264 ve devam? maddelerinde düzenlenen ön ödemeli taksitle sat?? hükümleri uygulanacakt?r. Ancak ödeme süresi bir y?l ve daha az ise yine 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? hakk?ndaki kanunun taksitle sat?? hükümleri uygulanacakt?r.

Taksitle sat?? sözle?mesinin zorunlu içeri?i, tüketici ile sat?c? ve sa?lay?c?n?n hak ve yükümlülükleri, cayma hakk?, erken ödeme ile di?er hususlara ili?kin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek olup bu konudaki yönetmelik henüz taslak halinde olup yay?nlanmam??t?r.

Bugün birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgiler how okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*