Anasayfa / Etiket Arşivi: vodafone

Etiket Arşivi: vodafone

Vodafone’ye Bronz Aslan Ödülü

Türkiye’nin dijitalle?mesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, reklam ve pazarlama alan?nda dünyan?n en sayg?n ödüllerinin verildi?i Cannes Lions Uluslararas? Yarat?c?l?k Festivali’nde bir kez daha ödülle bulu?tu. Y&R Team Red ?stanbul taraf?ndan Vodafone için haz?rlanan ve Vodafone’un geni? 4.5G kapsama gücüne dikkat çeken “Özür Dileriz” (Sorry) temal? yarat?c? kampanya, dünya çap?nda yarat?c?l???n zirvesi olarak kabul edilen 64. Cannes Lions Uluslararas? Yarat?c?l?k Festivali’nde “?lan”(Print) kategorisinde 2, “Aç?khava” (Outdoor) kategorisinde 3 k?sa liste (shortlist) ve bir Bronz Aslan ald?. “Özür Dileriz” temas? alt?nda haz?rlanan “Balina”, “Atlay??” ve “Meteor” konulu i?ler, “Aç?khava – Ticari Kamusal Hizmetler” (Outdoor – Commercial Public Services) alt ba?l???nda ödüle lay?k görüldü. Vodafone abonelerini dijital ...

Devamını Oku »

Firmalar Dijital Yarına Hazır

Türkiye’nin dijitalle?mesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Türkiye ?hracatç?lar Meclisi (T?M) bünyesinde yer alan T?MAKADEM? taraf?ndan hayata geçirilen ‘10 ?l-10 Ülke Hedef Pazar Projesi’ kapsam?nda düzenlenen toplant?larda ihracatta dijitalle?menin önemini anlatt?. ?hracatta en fazla pay? alan iller ve ülkeler e?le?tirilerek bu pazarlara sat??lar?n art?r?lmas? hedefiyle düzenlenen ve bir y?l boyunca devam eden ‘Hedef Pazarlar’ toplant?lar? kapsam?nda Vodafone, Gaziantep, Adana, Konya, Bursa, Antalya, ?zmir, Denizli, Ankara, Kayseri ve ?stanbul’daki 2,000 ihracatç? firmaya ‘Yar?na Haz?r ?hracatç?’ konseptini tan?tt?. Her ilin Dijitalle?me Endeksi’nden elde edilen verileri de?erlendiren ...

Devamını Oku »

Kodlama hayat değiştirdi

Vodafone Grup Vakf?’n?n deste?iyle Vodafone Grubu taraf?ndan haz?rlanan ve dünya genelinde e?itimde dijitalle?meyi sa?lamak üzere Vodafone’un liderli?inde hayata geçirilen inisiyatiflerin tan?t?ld??? “Connected Education” raporu Londra’da aç?kland?. Etkinli?e konu?mac? olarak kat?lan, Türkiye Vodafone Vakf? ve Habitat i? birli?i ile yürütülen“Yar?n? Kodlayanlar” Projesi’nin kat?l?mc?lar?ndan olan Esra Elbu?a, kodlama ile nas?l tan??t???n?, ald??? e?itimlerle nas?l ilerledi?ini ve kodlama yolculu?unu kat?l?mc?larla payla?t?. Ailesi 20 y?l önce Batman’dan ?stanbul’a göç eden ve 2007 do?umlu Esra Elbu?a, kodlaman?n hayata bak?? aç?s?n? de?i?tirdi?ini belirterek tüm çocuklar?n bu e?itimi almas? gerekti?ini ifade etti. Esra Elbu?a, “Kodlama ...

Devamını Oku »

Operatörümü Nereye Şikayet Edebilirim?

GSM/Telefon operatörleri her geçen gün tüketicinin sabr?n? zorlamaya devam ediyor. Geçti?imiz günlerde yazd???m yaz?ya istinaden derne?imize bu yönde gelen ?ikayetlerde art?? gözlemledim. Özellikle belirtti?im firma hakk?nda detayl? inceleme yapt?ktan sonra a?a??da belirtmi? oldu?um maddeleri yazmam gerekti?ini fark ettim. Ayn? ?ekilde ya?anan sorunlar?n katlanarak devam etmesi sebebiyle de bir süre önce ba?lad???m kendi sorunlar?m kö?esinde, sizlere yeni sorun konumu ve operatörlerin yapt??? kanunsuz/haks?z durumlar? anlataca??m. 1. Durum: Sahte Kimlik ile ?lgili ??lemler Tüketicilerin bilgisi dahilinde olmayan, kimliklerinin kopyalanmas? durumundan kaynakl? sorunlar en tehlikeli kategorilerden biridir. Bir ...

Devamını Oku »

Faturalarda Açma Kapama Bedeli

Teknolojinin geli?mesiyle birlikte Türkiye ve dünyada tüm markalar dijitalle?me sürecine girdi. Bu sürece entegre olma konusunda ?irketler bir yana, biz tüketiciler de yepyeni bir dönemin içindeyiz. Robotik sistemlere al??ma, onlar? anlayabilme ve gerekli oldu?u yerlerde kendimizi anlatabilme bu yeniliklerden birkaç?… Günlük ileti?im konusunda bizlere çözümler sunan operatörler bu süreci en çabuk hayata geçirmeye çal??anlardan. Buradaki h?zla do?ru orant?l? olarak ani ?ekilde kar??m?za ç?kan sorunlar olabiliyor. Bu hafta da ya?ad???m bir sorun ?????nda bu sorunlar? bir ele almak istedim. Bakal?m bu kez gözümüze neler çarpacak… Sabah ...

Devamını Oku »