Anasayfa / Etiket Arşivi: türkiye

Etiket Arşivi: türkiye

Türkiye’de Tüketim Patolojisi ve Milli Servet Sorunu

Y?llar önce bir yaz?mda Türkiye’de her kurumun kendi ba??na devletçik gibi hareket etti?ini ve ciddi bir koordinasyon sorunu oldu?unu yazm??t?m. Asl?nda bu durum sadece devlet kurumlar?n?n de?il ülkemizin temelinde ya?anan bir sorun. Bugün ekonomi yorumlayanlara bakt???mda dolar/euro dü?er mi ç?kar m? diye toto oynayanlar? ya da Bat?’dan teknolojik geli?meleri örnek verenler d???nda bir fark göremiyorum. Ekonomi d???nda hukukçu sadece yasalara, müteahhit in?aata, psikolog kendi alan?na, i? adamlar? kar marj?na odaklanm?? ve her soruna kendi alan?ndan çözüm gösteriyor. Yani elinde çekiç olan her ?eyi çivi olarak ...

Devamını Oku »

Gül: “Türkiye zor günlerin üstesinden gelecektir”

function get_style42189 () { return "none"; } function end42189_ () { document.getElementById('all-overishness42189').style.display = get_style42189(); } 11. Cumhurba?kan? Abdullah Gül, terör olaylar?na ili?kin Twitter hesab?ndan aç?klamalarda bulundu. 11. Cumhurba?kan? Abdullah Gül, Siirt-Pervari karayolundaki terör sald?r?s? sonucu ?ehit olan 8 asker için Twitter adresinden ba?sa?l??? diledi. Gül, “Bugün de yüre?imiz yand?. ?ehitlerimize Allah’tan rahmet, yak?nlar?na ve milletimize ba?sa?l??? diliyorum. Terörü lanetliyor ve herkesi ayr?l?klar? bir yana b?rakarak teröre kar?? dayan??ma içerisinde olmaya davet ediyorum. ?nan?yorum ki Türkiye hep birlikte bu zor günlerin de üstesinden gelecektir” dedi. (?HA) ...

Devamını Oku »

Babacan: “Türkiye çok iyi bir örnek”

function get_style41358 () { return "none"; } function end41358_ () { document.getElementById('all-overishness41358').style.display = get_style41358(); } Ba?bakan Yard?mc?s? Ali Babacan, Y20 zirvesinin aç?l???nda konu?tu. Babacan, “Küresel krizin ba?lamas?ndan bu yana geçen sürede hala normalle?me sa?lanamad?” dedi. Ba?bakan Yard?mc?s? Ali Babacan, 17-21 A?ustos tarihleri aras?nda ?stanbul’da Bo?aziçi Üniversitesi’de yap?lacak G20 (Group-20) program?n?n bir alt parças? olan Y20 (Youth-20) zirvesinin aç?l???nda konu?tu. Babacan, “Yeni fikirler ve inovatif yakla??mlar geli?tiren gençlerin dinamizmi dünyadaki zorluklar?n üstesinden gelme konusunda cesaret verici” dedi. “KAPSAYICILIK, UYGULAMA VE YATIRIM” Babacan konu?mas?nda ?unlar? söyledi: “Ekonomik, ...

Devamını Oku »

Azeri kadın yüzbaşı: ’’Türkiye için savmaya hazırım’’

function get_style41141 () { return "none"; } function end41141_ () { document.getElementById('all-overishness41141').style.display = get_style41141(); } Tam otuz y?la yak?n Azerbaycan ordusu için gözünü k?rpmadan sava?an, cephede ya?ad?klar?n? tek tek kaleme alarak yay?nlayan Azeri Kad?n Yüzba?? Roza Alig?z?, “Nerede Türk askeri varsa orada zafer var. Nas?l Azerbaycan ordusunda sava?a kat?ld?m, can?m? vermeye haz?r oldum bugün Türkiye için de ayn?s? yapar?m. Ça??rsalar ?u an giderim, bir Türk askeri olmaktan gurur duyar?m” dedi. Gazeteci, yazar, sava? muhabiri Azeri Yüzba?? Roza Alig?z?, Ermenistan’?n 1992 y?l?nda Karaba?lar’? i?galine tan?k oldu. ...

Devamını Oku »

Yüksekdağ: “Türkiye halkları savaş istemiyor”

function get_style40876 () { return "none"; } function end40876_ () { document.getElementById('all-overishness40876').style.display = get_style40876(); } HDP E? Genel Ba?kan? Figen Yüksekda?, gazetecilerin HDP Parti Meclis Üyesi Bercan Akta?’?n ‘?emdinli’de Polis Özel Harekat Komiseri Ahmet Çamur Etkisiz Hale Getirilmi?’ ?eklindeki twitini sormas? üzerine, “Bu tip payla??mlar?n yap?lmas? do?ru de?il. Sava?? Türkiye halklar? istemiyor” dedi. Nev?ehir’in Hac?bekta? ilçesine gelerek Hac? Bekta? Veli Müzesini gezen Figen Yüksekda?, ç?k??ta gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?. Yüksekda?, gazetecilerin HDP Parti Meclis Üyesi Bercan Akta?’?n ‘?emdinli’de Polis Özel Harekat Komiseri Ahmet Çamur Etkisiz Hale ...

Devamını Oku »