Anasayfa / Etiket Arşivi: TEOG

Etiket Arşivi: TEOG

Eğitimde Neden Sistem Kurulamıyor?

?lkö?retim e?itimimin 7 y?ll?k bölümünü Bart?n’da bir köy okulu olan Sipahiler ?lkö?retim Okulu’nda okudum. Karadeniz Bölgesi’nin genel özelli?i gere?i etraf?m?z da?larla çevrili idi. ?lkokul e?itimi esnas?nda co?rafya derslerinde gerek tahtaya gerekse deftere denizle ayn? do?rultuda  çizdi?imiz s?rada?lardan hangilerinin kar??m?zda gördü?ümüz da?lar oldu?unu e?itim hayat?m boyunca ö?renemedim. Ö?retmenlerimiz de bize  kar??n?zdaki da?lar filanca da?lar diye söylemedi. Ne zaman ki Bart?n’daki da?lar?n Küre Da?lar? Milli Park? olarak ilan edilmesi söz konusu oldu i?te ben o zaman kar??m?zda uzanan o da?lar?n Küre Da?lar? oldu?unu ö?rendim. Ka??t üzerinde defalarca ...

Devamını Oku »

Bakanlıktan TEOG yerleştirmelerine ilişkin açıklama

function get_style40154 () { return "none"; } function end40154_ () { document.getElementById('all-overishness40154').style.display = get_style40154(); } Milli E?itim Bakanl???, tercihte bulunan ö?rencilerin yüzde 94’ünü olu?turan 1 milyon 36 bin 809 ö?rencinin tercihlerinden birine yerle?ti?ini belirterek, 71 bin 373 ö?rencinin ise tercihlerinden birine yerle?emedi?ini ve okullarda halen 248 bin 908 bo? kontenjan oldu?unu bildirdi. MEB’den yap?lan aç?klamada 2014-2015 ö?retim y?l? “Temel E?itimden Ortaö?retim Kurumlar?na Geçi? Sistemi” kapsam?nda 8. s?n?f ö?rencilerinin ortaö?retim kurumlar?na yerle?tirilme sonuçlar?n?n aç?kland??? belirtilerek, “Bu kapsamda yerle?tirme i?lemleri, ö?rencilerimizin okul kodlar?na göre yapt?klar? tercihler do?rultusunda ...

Devamını Oku »

TEOG yerleştirme sonuçları açıklandı

function get_style40139 () { return "none"; } function end40139_ () { document.getElementById('all-overishness40139').style.display = get_style40139(); } Temel E?itimden Orta Ö?retime Geçi? Sistemi’nin (TEOG) yerle?tirme sonuçlar? aç?kland?. Sonuçlar www.sinavlar.gov.tr adresinden ö?renilebilecek. TEOG yerle?tirme sonuçlar? aç?kland?. Ö?renciler sonuçlar? www.sinavlar.gov.tr adresinden ö?renilebilecek. Sonuçlar?n aç?klanmas?n?n ard?ndan yerle?tirmeye esas nakil tercih ba?vurular? ise 3 dönem halinde yap?lacak. ?lk nakil ba?vurular? 17-21 A?ustos’ta yap?lacak ve sonuçlar? 24 A?ustos’ta aç?klanacak. Nakil tercihlerinde 2. dönem ba?vurular? 24-28 A?ustos’ta yap?lacak ve sonuçlar 31 A?ustos’ta duyurulacak. 3. dönem ba?vurular? ise 31 A?ustos-4 Eylül’de yap?lacak. Sonuçlar 7 ...

Devamını Oku »

TEOG bugün açıklanıyor

function get_style39941 () { return "none"; } function end39941_ () { document.getElementById('all-overishness39941').style.display = get_style39941(); } TEOG yerle?tirme sonuçlar? bugün aç?klanacak. Temel E?itimden Orta Ö?retime Geçi? Sistemi’nin (TEOG) sonuçlar? bugün aç?klanacak. Sonuçlar?n aç?klanmas?n?n ard?ndan yerle?tirmeye esas nakil tercih ba?vurular? ise 3 dönem halinde yap?lacak. ?lk nakil ba?vurular? 17-21 A?ustos’ta yap?lacak ve sonuçlar? 24 A?ustos’ta aç?klanacak. Nakil tercihlerinde 2. dönem ba?vurular? 24-28 A?ustos’ta yap?lacak ve sonuçlar 31 A?ustos’ta duyurulacak. 3. dönem ba?vurular? ise 31 A?ustos-4 Eylül’de yap?lacak. Sonuçlar 7 Eylül’de aç?klanacak. ?l veya ilçe ö?renci yerle?tirme ve ...

Devamını Oku »

TEOG tercihleri için danışmanlık hizmeti

function get_style23098 () { return "none"; } function end23098_ () { document.getElementById('all-overishness23098').style.display = get_style23098(); } Millî E?itim Bakanl???nca, Temel E?itimden Ortaö?retime Geçi? (TEOG) sistemi kapsam?nda 81 ilde kurulan “tercih dan??manl??? komisyonlar?“ ö?rencilere ve velilere dan??manl?k hizmeti vermeye ba?lad?. Millî E?itim Bakanl???, TEOG yerle?tirme puanlar?n?n aç?klanmas?n?n ard?ndan, bugün itibariyle ba?layan tercih döneminde ö?rencilere ve velilere, dan??manl?k hizmeti vermeye ba?lad?. Bu kapsamda 81 ilde “tercih dan??manl??? komisyonlar?” kuruldu. ?llerde 2 bin 51 tercih dan??manl??? komisyonunda, 7 bin 328 ö?retmen görev al?yor. ?llerde ula??m? kolay okullarda ve mobil ...

Devamını Oku »