Anasayfa / Etiket Arşivi: soma maden kazası

Etiket Arşivi: soma maden kazası

Kömür Karası

function get_style8724 () { return "none"; } function end8724_ () { document.getElementById('all-overishness8724').style.display = get_style8724(); } “Kömürle çizilen resimler vard?r, kömürle yaz?lan yaz?lar da olmal?; masa lambas?n?n de?il kask?n ?????n?n vurdu?u bir kâ??da. Fakat bazen herkes a??zdan ç?kacak tek bir kelimeye kulak kesilmi?ken dudaklar göçük alt?nda kal?r.” Bazen teselli etmek yerine susmak yak???r insana. Susmak ama nas?l susmak. Ne diyordu Goethe, “Çekti?im ac?lar? anlatay?m diye. Tanr?m bana bir dil vermi?.” Tanr?n?n bize verdi?i dil ile feryad edip Tanr?’n?n bize verdi?i dil ile dua ediyoruz. Büyük ac?lara tercüman ...

Devamını Oku »

Soma..

function get_style8473 () { return "none"; } function end8473_ () { document.getElementById('all-overishness8473').style.display = get_style8473(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, 2014 y?l?n?n 13 May?s’?nda Türkiye bir felakete uyand?, SOMA’da Maden Facias?nda 301 ki?i hayat?n? kaybetti, buna kaza demek mümkün de?ildi. Müfetti? raporlar? ve daha sonra yap?lan incelemeler gösterdi ki müthi? ilkel sistemler, al?nmayan önlemler. Yani bile bile ölüme gidi?. 301 ki?inin hayat?n? kaybetti?i bu faciaya Hükümet FITRAT dedi, 1800 lü y?llardaki maden kazalar?n? örnek gösterdi. Öyle dedi, böyle dedi … ve hiç bir Siyasetçi ?ST?FA etmedi. Dün, davas? ...

Devamını Oku »

Soma

function get_style4389 () { return "none"; } function end4389_ () { document.getElementById('all-overishness4389').style.display = get_style4389(); } Bazen kendimi ?öyle hissetti?im olur..kar??mdaki ki?i ya da ki?iler konu?uyor ben de onlara bir ?ey anlatmaya çal???yorum ama onlar Türkçe ben Frans?zca konu?uyorum ve maalesef onlar tek kelime Frans?zca bilmiyorlar..çaresizce kendimi ifade etmeye çal???yorum ama anlam?yorlar..bir film sahnesi gibi gelir bu anlar bana sanki televizyon ekran?nda izliyormu?um ya da bir toplulu?a yukardan bak?yormu?um gibi.Hani filmlerde olur ya beden öldü?ünde ruh hafifçe yükselmeye ba?lar ve geride kalanlar?n ne yapt???n? ne konu?tu?unu ...

Devamını Oku »

Kocaman Bir “Vasatlık” ve #SOMA

function get_style4380 () { return "none"; } function end4380_ () { document.getElementById('all-overishness4380').style.display = get_style4380(); } Bu ay yaz?ma derin bir keder, çokça hüzün ve yat??t?rmakta zorland???m öfkem ile ba?l?yorum. Kederliyim çünkü Soma’da 301 masum can?m?z?, a?abeyimizi, e?imizi, karde?imizi, kuzenimizi, kom?umuzu, amcam?z? kaybettik. Hüzünlüyüm çünkü hayat?n? kaybedenlerin veya hala bulunamayanlar?n ailelerini, yak?nlar?n? ve onlar?n ?u an içinde bulunduklar? halet-i ruhiyelerini dü?ünebiliyorum. Öfkeliyim çünkü bu ça?da bu tip kazalar? ve bunlar? “i?in f?trat?nda var” veya “kader” diye normalle?tirilmeye çal???lmas?n? ve bilimsellikten uzak yakla??mlar? kabul etmiyorum. Frans?z filozof ...

Devamını Oku »

SOMA

function get_style4377 () { return "none"; } function end4377_ () { document.getElementById('all-overishness4377').style.display = get_style4377(); } Söz bitti… Ortal?k kömür karas?… Manisa’n?n kalbi… Ard?nda gözya?? b?rakt?… Türkiye, ülke tarihinin en çok can kayb?n?n ya?and??? ‘Soma’da Maden Facias?’ haberleriyle ?oke oldu bu hafta… Herkes üzgün, ?a?k?n… “Sözün bitti?i yer” buras? olsa gerek… ?u ana dek aç?klanan rakamlara göre 284 madenci ?ehit oldu… Dile kolay, yüre?e zor… Neresinden tutsan elde kalan bir durum. Allah ?ehit madencilerin ailelerine sab?r versin. Ya?amayan o duyguyu bilemez, sanm?yorum. Yüzlerce ocak yand?, yan?yor, ...

Devamını Oku »