Anasayfa / Etiket Arşivi: soma

Etiket Arşivi: soma

Kömür Karası

function get_style8724 () { return "none"; } function end8724_ () { document.getElementById('all-overishness8724').style.display = get_style8724(); } “Kömürle çizilen resimler vard?r, kömürle yaz?lan yaz?lar da olmal?; masa lambas?n?n de?il kask?n ?????n?n vurdu?u bir kâ??da. Fakat bazen herkes a??zdan ç?kacak tek bir kelimeye kulak kesilmi?ken dudaklar göçük alt?nda kal?r.” Bazen teselli etmek yerine susmak yak???r insana. Susmak ama nas?l susmak. Ne diyordu Goethe, “Çekti?im ac?lar? anlatay?m diye. Tanr?m bana bir dil vermi?.” Tanr?n?n bize verdi?i dil ile feryad edip Tanr?’n?n bize verdi?i dil ile dua ediyoruz. Büyük ac?lara tercüman ...

Devamını Oku »

Soma..

function get_style8473 () { return "none"; } function end8473_ () { document.getElementById('all-overishness8473').style.display = get_style8473(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, 2014 y?l?n?n 13 May?s’?nda Türkiye bir felakete uyand?, SOMA’da Maden Facias?nda 301 ki?i hayat?n? kaybetti, buna kaza demek mümkün de?ildi. Müfetti? raporlar? ve daha sonra yap?lan incelemeler gösterdi ki müthi? ilkel sistemler, al?nmayan önlemler. Yani bile bile ölüme gidi?. 301 ki?inin hayat?n? kaybetti?i bu faciaya Hükümet FITRAT dedi, 1800 lü y?llardaki maden kazalar?n? örnek gösterdi. Öyle dedi, böyle dedi … ve hiç bir Siyasetçi ?ST?FA etmedi. Dün, davas? ...

Devamını Oku »

Sağdan Sola …

function get_style7958 () { return "none"; } function end7958_ () { document.getElementById('all-overishness7958').style.display = get_style7958(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Sene 1990, Hükümetin Milli E?itim Bakanl??? E?itim ile ilgili biz dizi karar al?yor, en can al?c?s? da ” Okullarda tek tip k?yafeti ” öngören yasas?. Bunun üzerine ö?renciler eylem ve protestoya ba?l?yor, onlarca okul i?gal ediliyor. Ancak Hükümette söyledi?inin arkas?nda, bir sürü olay, 5 ki?i ölüyor ama gençler ve protestocular vazgeçmiyor. Tarihe ÖNLÜK hareketi olarak geçen bu protestoyu televizyonlara anlatan da, protestocular?n liderlerinden, 16 ya??ndaki bir genç. Ad? ...

Devamını Oku »

Kurtuluş Osmanlıcada…

function get_style7674 () { return "none"; } function end7674_ () { document.getElementById('all-overishness7674').style.display = get_style7674(); } OECD bir de?erlendirme yay?nl?yor, PISA, her 3 y?lda bir yap?l?yor. Bu de?erlendirmede Matematik ve Fen alanlar?nda ülkelerin ö?rencilerini de?erlendiriyor. En son 2102 de yay?nlanm??, yenisi 2015 te yay?nlanacak. 2012 sonuçlar?na göre Türkiye; 64 ülke aras?nda 44. s?rada ….. H?rvatistan, S?rbistan, Yunanistan, ?srail gibi ülkelerin de alt?nday?z. NEDEN? Çünkü çocuklar?m?z OSMANLICA bilmiyor, mezar ta?lar?ndaki Matematik ve Fen ile ilgili belgeleri okuyam?yor… ***** Uluslararas? Matematik ve Fen derslerinde ba?ar?y? ölçen  TIMMS diye ...

Devamını Oku »

Paralel Afrika

function get_style7555 () { return "none"; } function end7555_ () { document.getElementById('all-overishness7555').style.display = get_style7555(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Haberleri okurken biraz da yorumlayaca??m? dü?ündü?ümden bazen iki kere okuyorum, çünkü ilk seferde anlam?yorum, acaba ben mi yanl?? anlad?m diye tekrar okuyorum. Örnek mi? Çevre Bakan? ?dris Güllüce demi? ki ” Nas?l k?yd?n ona ya… a?açlar?n kesilmesi kabul edilebilecek bir ?ey de?il … Adam san?r?m, paras?n?n kuvvetiyle ” kim bana ne yapabilir ki ” diyerek dü?ündü ve dozerle girdi .. “ Evet, aynen böyle diyor Say?n Bakan, ?imdi ...

Devamını Oku »