Anasayfa / Etiket Arşivi: osho

Etiket Arşivi: osho

Buzdağından Okyanus’a: “EGO”

“Ego bir buzda??d?r. Onu derin sevginin içinde erit. Böylelikle o kaybolsun ve sen okyanusun bir parças? haline gel.” Böyle diyor OSHO. Bir ya?mur damlas?n? dü?ünün. Tek bir ya?mur damlas? koca gökyüzünden tek ba??na iniyor. Ya?mur ya??yor diyebilir miyiz? Tek bir damla ile göller denizler olu?abilir mi? Olu?amaz, olu?aca?? da dü?ünülemez. Oysa birlikte dü?en milyarlarca damla koca bir gölü olu?turabilir. ?nsan da böyledir. Birlikteyken de?erlidir, birlikteyken kuvvetlidir, k?ymetlidir. Varl???n?n sebebi de budur.  Her insan do?du?unda beyaz bir sayfa gibidir. O sayfan?n üzerine hepimiz bir ?eyler yazmaya ...

Devamını Oku »

Zamanda Geri Vites Yoktur

function get_style8458 () { return "none"; } function end8458_ () { document.getElementById('all-overishness8458').style.display = get_style8458(); } “Ford ilk arabas?n? üretti?inde geri vitesi yoktu. Eve dönmenin çok zor oldu?unu uzun zaman sonra fark etti. Uzun dönü?ler yapmak, gereksiz kilometreler kat etmek zorundayd?n geri gidebilmek için. Bunun üzerine geri vites eklendi. Ama zamanda geri vites yoktur, geri dönemezsin.” Diyor Osho ?nsan Olma Yolculu?u isimli kitab?nda. Gerçek hayatta bir zaman makinesi yok dolay?s?yla geri gitmek mümkün de?il. Tek bir olas?l?k var o da ?LER? G?TMEK. O yüzden insan olman?n ...

Devamını Oku »

Ölmeye Hazırlanıyorum

function get_style7891 () { return "none"; } function end7891_ () { document.getElementById('all-overishness7891').style.display = get_style7891(); } “Aes Dhammo Sanantano-sadece tek bir kanun hüküm sürer, ölümsüz bir kanun. Kar?ncaya her ne oluyorsa file de ayn?s? olacakt?r. Fakir veya zengin, cahil veya bilgili, günahkâr veya aziz, kanun ayr?m yapmaz-kanun çok adildir. Ölüm tüm insanlar? e?itler.”   OSHO, Ya?ama ve Ölme Sanat?  Bundan birkaç y?l öncesine kadar pek de merak etmedi?im, daha do?rusu üzerinde dü?ünmek, konu?mak ve ?u ana kadar yazmaktan da çekindi?im bir konudan söz etmek istiyorum. “Ölümden sonra ...

Devamını Oku »

Kişisel gelişimi bırak BİREYSELLİĞİNİ keşfet

function get_style4035 () { return "none"; } function end4035_ () { document.getElementById('all-overishness4035').style.display = get_style4035(); } Annesi küçük Pedro’yu bir partiye götürmek için haz?rl?yordu. Saç?n? taramay? bitirdi?inde gömlek yakas?n? düzeltti ve “Art?k git o?lum. ?yi vakit geçir ….ve uslu dur!” dedi. “Hadi ama anne!” dedi Pedro. “Lütfen ben ayr?lmadan önce hangisinin olaca??na karar ver” Çocu?un cevab? ne kadar önemlidir. Öyle ya uslu durarak iyi vakit geçirmek mümkün müdür bir çocuk için..  Osho’nun Çocuk adl? kitab?ndan ald???m bu örnek çocuklar?n çat??malar?, z?tl?klar? ne kadar net görebildiklerini  anlat?yor ...

Devamını Oku »

Bir yastığı dövmek

function get_style3203 () { return "none"; } function end3203_ () { document.getElementById('all-overishness3203').style.display = get_style3203(); } Gerçekten d??ar?da bir suçlu var m?? Kimse öfkesini ba?kas?ndan ç?karacak kadar vah?i olmamal?.   Size de olur mu bilmem; normalde sakin biri olmama ra?men, bazen çok saçma bir nedenden ötürü o kadar öfkelenirim ki; kulaklar?m u?uldar, gözüm karar?r, bu nedeni veren ki?inin can?n? yakmak isterim Sonras?nda ise bu duyguya teslim oldu?um için, s?ra kendime öfkelenmeye gelir. Belki dolunay, belki mars retrosu, ya da bize üzüntü/öfke ya?atan bir ki?iyi suçlayarak öfkelenmekte ...

Devamını Oku »