Anasayfa / Etiket Arşivi: öğretim

Etiket Arşivi: öğretim

Eğitimde Neden Sistem Kurulamıyor?

?lkö?retim e?itimimin 7 y?ll?k bölümünü Bart?n’da bir köy okulu olan Sipahiler ?lkö?retim Okulu’nda okudum. Karadeniz Bölgesi’nin genel özelli?i gere?i etraf?m?z da?larla çevrili idi. ?lkokul e?itimi esnas?nda co?rafya derslerinde gerek tahtaya gerekse deftere denizle ayn? do?rultuda  çizdi?imiz s?rada?lardan hangilerinin kar??m?zda gördü?ümüz da?lar oldu?unu e?itim hayat?m boyunca ö?renemedim. Ö?retmenlerimiz de bize  kar??n?zdaki da?lar filanca da?lar diye söylemedi. Ne zaman ki Bart?n’daki da?lar?n Küre Da?lar? Milli Park? olarak ilan edilmesi söz konusu oldu i?te ben o zaman kar??m?zda uzanan o da?lar?n Küre Da?lar? oldu?unu ö?rendim. Ka??t üzerinde defalarca ...

Devamını Oku »

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

function get_style37552 () { return "none"; } function end37552_ () { document.getElementById('all-overishness37552').style.display = get_style37552(); } Millî E?itim Bakanl???’n?n Anayasa Mahkemesi’nin dershanelere ili?kin iptal kararlar? sonras? Özel Ö?retim Kurumlar? Yönetmeli?inde yapt??? de?i?iklik Resmi Gazete’de yay?mlanarak yürürlü?e girdi. Yönetmeli?e göre, Türk dili ve edebiyat?, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, co?rafya, felsefe bilim gruplar?nda, özel ö?retim kurslar? aç?labilecek. Milli E?itim Bakanl???, Anayasa Mahkemesinin, 6528 say?l? Milli E?itim Temel Kanunu ile Baz? Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Kanun’daki, “dershaneleri” ibaresinin yürürlükten kald?r?lmas?, dershanelerin dönü?türülmesi ve gerekli ...

Devamını Oku »

Öğretim üyesi kayalıklardan atlayarak intihar etti

function get_style17898 () { return "none"; } function end17898_ () { document.getElementById('all-overishness17898').style.display = get_style17898(); } Sinop Üniversitesi ö?retim üyesi, kayal?klardan atlayarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Sinop Üniversitesi Mimarl?k ve Mühendislik Fakültesi Ö?retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Celil Yavuz (38), saat 02.30’da Sis Düdü?ü mevkiinde kayal?klardan kendini atarak intihar etti. Gece kendisinden haber alamayan arkada?lar?, durumdan ?üphelenerek polisi arad?. ?ntihara meyilli oldu?u belirtilen Celil Yavuz için polis geni? kapsaml? bir arama ba?latt?. Saat 02.50 s?ralar?nda Yavuz’un arac? Sinop’un Sis Düdü?ü mevkiinde içerisine “?ntihar edece?im” yaz?l? ...

Devamını Oku »

Sonbahar Halleri ve Yeni Eğitim-Öğretim Yılı!

function get_style7219 () { return "none"; } function end7219_ () { document.getElementById('all-overishness7219').style.display = get_style7219(); } Sonbahara ve sonbahar hallerine merhaba! Sonbaharda do?adaki de?i?imi izlemenin keyfini sevmi?imdir hep… A?açlar yapraklar?n? döker, yerlerde biriken yapraklar, sar?n?n bin bir tonu ile harika görüntüler ortaya koyar, rüzgâr onlar? savurur ve ç?kan ses garip bir huzur verir, havalar serinlemeye ba?lar, uzun yürüyü?lerde sona ermekte olan y?l?n muhasebesi yap?l?r ve yeni kararlar al?n?r. Sonbahar mevsim olarak bana hep dengeyi de hat?rlatm??t?r. Yaz mevsiminin s?cakl???n?n, rahat ve rehavetinin sona erdi?ini fark ettirir ...

Devamını Oku »