Anasayfa / Etiket Arşivi: Migros

Etiket Arşivi: Migros

Ben De Bir Tüketiciyim

Market al??veri?leri hayat?m?z?n en önemli aya?? oldu. Eskiden çar?? pazar gezip fiyat ara?t?r?yorken; ?imdi ekonomik olman?n yolunu market kampanyalar?nda ar?yoruz. Tüketici olarak sürekli ekonomik ve indirimli olma konusunda en az marketlerin birbirleriyle rekabeti kadar bizler de bu konuda hummal? bir gayret içerisindeyiz. S?k s?k de?i?en fiyatlarla ilgili yeterince uyan?k olmad???m?zda ise eski fiyatla indirimli ürün ald???m?z? zannetme hatas?na dü?üveriyoruz. Burada hata kimde bunu incelemek ad?na ya?ad???m bir durumu anlatmak istedim. Bakal?m hep birlikte hatal? k?s?mlar? saptayabilecek miyiz?! Birkaç gün önce sabah saatlerinde Kad?köy Migros’ta yapt???m ...

Devamını Oku »

Rekabet Kurulu’ndan ’Migros’ açıklaması

function get_style32982 () { return "none"; } function end32982_ () { document.getElementById('all-overishness32982').style.display = get_style32982(); } Rekabet Kurulu, Migros hisse devir i?lemine ili?kin nihai incelemeyi sonuçland?rd???n? duyurdu. Anadolu Endüstri Holding A.?. taraf?ndan Moonlight Capital S.A. kontrolündeki MH Perakendecilik ve Ticaret A.?.’nin ço?unluk hisselerinin devral?nmas? suretiyle Migros Ticaret A.?. üzerinde kontrolün sa?lanmas? i?lemine ili?kin nihai inceleme sonuçland???n? aç?klad?. Resmi internet sitesinden yap?lan aç?klamada ?u ifadelere yer verildi: “Anadolu Endüstri Holding A.?. (AEH) taraf?ndan Moonlight Capital S.A. kontrolündeki MH Perakendecilik ve Ticaret A.?.’nin ço?unluk hisselerinin devral?nmas? suretiyle Migros ...

Devamını Oku »

Migros resmen el değiştirdi

function get_style27193 () { return "none"; } function end27193_ () { document.getElementById('all-overishness27193').style.display = get_style27193(); } Migros’un devir i?lemlerinin tamam? sona erdi?ini duyurdu. Anadolu Endüstri Holding A.?.’nin Migros Ticaret A.?.’ye dolayl? olarak i?tirakiyle ilgili hisse devir i?lemleri tamamland???n? duyurdu. Migros’tan Kamuyu Ayd?nlatma Platformu’na (KAP) yap?lan aç?klamada ?u ifadelere yer verildi: “15 Temmuz 2015 tarihinde, ?irketimiz paylar?n?n %50’sini elinde bulunduran MH Perakendecilik ve Ticaret A.?.’nin sermayesinin %80,5’ini temsil eden hisselerin Moonlight Capital S.A. taraf?ndan Anadolu Endüstri Holding A.?.’ye sat?? i?leminin gerçekle?tirildi?i ?irketimize bildirilmi?tir. Bu i?lemle, Moonlight Capital ...

Devamını Oku »