Anasayfa / Etiket Arşivi: istanbul (sayfa 2)

Etiket Arşivi: istanbul

İstanbul Emniyeti’nden yalanlama

function get_style39400 () { return "none"; } function end39400_ () { document.getElementById('all-overishness39400').style.display = get_style39400(); } ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü, Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi’ne yönelik baz? bas?n yay?n organlar?nda “Eksik ?stihbarat” ba?l??? ile yer alan haberi yalanlad?. Emniyetten yap?lan aç?klamada istihbari bilgilerin, istihbarat kurumlar? aras?nda payla??lmas? noktas?nda herhangi bir olumsuzluk veya eksiklik söz konusu olmad??? vurguland?. ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü’nden yap?lan aç?klamada, “10 A?ustos Pazartesi günü Sultanbeyli ilçesinde Fatih Polis Merkezi’ne yönelik gerçekle?tirilen hain sald?r? ile ilgili olarak; 12.08.2015 günü baz? bas?n yay?n kurulu?lar?nda yer alan ’Eksik ?stihbarat’ ...

Devamını Oku »

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na hakarete 2 yıl ceza istemi

function get_style38749 () { return "none"; } function end38749_ () { document.getElementById('all-overishness38749').style.display = get_style38749(); } ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?s? Hadi Saliho?lu’na twitter üzerinden hakaret eden san???n 2 y?la kadar hapisle cezaland?r?lmas? talep edildi. ?ddianamede, san???n 17-25 Aral?k soru?turmalar?na takipsizlik verilmesi üzerine ç?kan haberlere tepki amac?yla sarho?ken tweet att???n? söyledi?i belirtildi. Sosyal payla??m sitesi Twitter’dan ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?s? Hadi Saliho?lu hakk?nda “17-25 Aral?k H?rs?zl?k Haftas? yolsuzluklar? kapatan Hadi Saliho?lu adl? sat?lm?? savc?y? da unutma” ?eklinde payla??mda bulunan “Kafaaçma” adl? hesab?n sahibi Fatih Y.(38) hakk?nda iddianame düzenlendi. “YORUM ...

Devamını Oku »

Saldırıya uğrayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu yeniden açıldı

function get_style38742 () { return "none"; } function end38742_ () { document.getElementById('all-overishness38742').style.display = get_style38742(); } Terör sald?r?s?na hedef olan ABD ?stanbul Ba?konsoloslu?u bugün yeniden aç?ld?. Konsoloslu?a vize i?lemleri için gelenlerin s?k? bir güvenlik kontrolünden sonra içeri al?nd?klar? görüldü. Dün ya?anan sald?r?n?n ard?ndan bir gün boyunca faaliyetlerini durduran Amerika Konsoloslu?u bugün yeniden aç?ld?. Sabah saatlerinden itibaren Amerikan Konsoloslu?u’nun önüne gelen vatanda?lar internet üzerinden ald?klar? randevu s?ras?na göre kap?daki görevliler taraf?ndan konsoloslu?a al?nd?. Vatanda?lar?n içeriye al?nmas? s?ras?nda detayl? bir ?ekilde aramadan geçirildi. Arama noktas?nda geçen vatanda?lar ise ...

Devamını Oku »

İstanbul Valiliği’nden “terör saldırıları” açıklaması

function get_style38299 () { return "none"; } function end38299_ () { document.getElementById('all-overishness38299').style.display = get_style38299(); } ?stanbul Valili?i’nden terör sald?r?lar? ile ilgili yap?lan aç?klamada, “Devletimizin bekas?na ve milletimizin birlik ve beraberli?ine kast etmeye çal??an ve terör eylemleriyle netice alabilece?ini zanneden bedbahtlar?n hain emellerine ula?mas?n?n asla mümkün olmayacak” vurgusu yap?ld?. ?stanbul Valili?i’nden yap?lan yaz?l? aç?klamada, “10.08.2015 günü saat 01:00 s?ralar?nda Sultanbeyli ?lçesi Fatih Polis Merkezi Amirli?i’ne bomba yüklü bir araçla terör sald?r?s? gerçekle?tirilmi?tir. Sald?r? neticesinde polis merkez amirli?inde görevli (1) komiser yard?mc?s? (2) polis memuru ve (7) ...

Devamını Oku »

AK Parti İstanbul İl Binası’na silahlı saldırı: 1 yaralı

AK Parti ?stanbul ?l Binas? bahçesinde düzenlenen silahl? sald?r?da 1 özel güvenlik görevlisi yaraland?. Yaral?, ambulansla hastaneye sevk edilirken ihbar?n ard?ndan olay yerine çok say?da polis ekibi sevk edildi. (?HA)

Devamını Oku »