Anasayfa / Etiket Arşivi: insanlar

Etiket Arşivi: insanlar

Kuşlar ve Güzel İnsanlar: Bir 8 Mart Yazısı

?nsanlara genellemelerle yakla?man?n, onlar? söyledikleri sözlere veya kulland?klar? jargona göre bir gruba sokman?n olabildi?ince kaç?n?lmas? gereken bir e?ilim oldu?unu dü?ünsem de; baz? durumlarda bundan kaç?nam?yorum. Kad?nlar?n (ya da belirli bir gruptaki kad?nlar?n) tercihleri, fikir yürütme biçimleri veya öncelikleri hakk?nda baz? kal?pla?m?? dü?ünceleri olan ve yine kad?nlar?n –kad?n olma özelliklerinden ötürü- belli bir ya?am biçimini benimsemesi gerekti?i yönünde beklentileri olan ki?iler hakk?nda da zihnimde ister istemez bir önyarg? olu?uyor. Bu önyarg?, bu ki?ilerin ya?amlar?n?n merkezinde olarak sayabilecekleri kad?nlar?, yaln?zca kendilerine veya ba?kalar?na hizmet etmeleri yönünden tan?d?klar? ...

Devamını Oku »

Akil İnsanlar “terör” gündemiyle toplandı

function get_style34683 () { return "none"; } function end34683_ () { document.getElementById('all-overishness34683').style.display = get_style34683(); } Akil ?nsanlar Heyeti’nden bir grup, Bebek’te bir bal?kç?da biraraya geldi. Terör olaylar?n?n ele al?naca?? toplant?ya kat?lan Gazeteci Oral Çal??lar, siyasilerin kendilerinden bir talepte bulunmad???n? belirterek, “Biz kendi kendimize biraraya gelmeye ve bir ?ey yapabilir miyiz, bu ac? olaylar? yat??t?rmak ya da çözmek konusunda bir etkimiz olabilir mi onu konu?aca??z” dedi. Gazeteci Ali Bayramo?lu, sinema sanatç?s? Kadir ?nan?r ve ?nsan Haklar? Derne?i (?HD) Genel Ba?kan? Öztürk Türkdo?an’?n ça?r?s?yla toplanan Akil ?nsanlar ...

Devamını Oku »

İnsanlar alevler içinde kaldı !

function get_style34133 () { return "none"; } function end34133_ () { document.getElementById('all-overishness34133').style.display = get_style34133(); } Akaryak?t deposu patlad?, insanlar alevler içinde kald?. Çin’de akaryak?t yüklemesi yap?lan bir depo, bilinmeyen sebeple bir anda patlad?. Patlama sonucu yang?n ç?karken, çevredeki 2 ki?i alevler içinde kald?. ?ah?slardan biri girdi?i i? yerinde suyla, di?eri ise yang?n söndürme tüplü adam?n müdahalesiyle söndürüldü. 2 yaral? saha sonra hastaneye kald?r?ld?. (?HA) Günümüzde çoklu ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan ...

Devamını Oku »

İşyerinden insan tiplemeleri…

function get_style7169 () { return "none"; } function end7169_ () { document.getElementById('all-overishness7169').style.display = get_style7169(); } ?nsan vaktinin ço?unu i? yerinde geçirince insanlar? izlemeye de çokça vakti oluyor..ben de bu aralar,normalde sürekli d??ar?da olmama ra?men,bir hayli içeride vakit geçirme f?rsat? bulunca çal??ma arkada?lar?m? gözlemledim.Zaman zaman gördüklerim kar??s?nda delirme a?amas?na gelsem de sakinle?menin en iyi yolunun her zamanki gibi bunlar? yaz?ya dökmek oldu?unu fark ettim..?imdi nacizane i?yerimden nacizane insan profillerini sizlerle payla?mak istiyorum… 1.her?eyi ben bilirim müdür… Her?eyi o kadar iyi bilir ki kurdu?u cümlenin kar??s?nda sizin ...

Devamını Oku »