Anasayfa / Etiket Arşivi: #hivbilgisi

Etiket Arşivi: #hivbilgisi

Tedaviye (ART) ara vermek mi?

Yeni bazı araştırma sonuçlarına göre, HIV tedavisini bırakan bireylerde cinsel sıvı ve kanda virüs, hızlı bir şekilde yeni bulaşları mümkün kılan bir düzeye ulaştı. Fransız biliminsanlarının AIDS Journal’de yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, Kombinasyon Antiretoviral Tedavinin (ART)kesintiye uğramasından sonra cinsel sıvıda, bulaşıcılığı mümkün düzeyde olan, hızlı bir viral yük artışı gözlemlendi. İki haftalık bir tedavi boşluğu sonrasında hastaların kan ve semen (cinsel sıvı, sperm) viral yükün yükseldiği tespit edildi. Tedavinin kesilmesinden sonraki dördüncü haftada ise, tüm katılımcıların semenindeki viral yük tamamen belirlenebilen seviyedeydi. Hatta bazı hastalarda ...

Devamını Oku »

1 Aralık bildirisi; HIV çok değişti, peki ya biz?

Bir buçuk y?l gibi k?sa bir sürede, HIV’e ili?kin negatif alg? ve dilin iyile?tirilmesi konusunda ciddi çal??malar yapan K?rm?z? Kurdele ?stanbul’dan, bu y?l ilk kez duyurdu?u K?rm?z? Kurdele Haftas?nda yeni bir giri?im; 1 Aral?k 2017 Dünya AIDS günü ortak bildirisi. Geçti?imiz aylarda, HIV alan?nda çal??an farkl? kurum ve payda?lar?n, düzenli bir biçimde bir araya gelerek, ortak çal??malar yapmas? hedefiyle ‘HIV Dan??ma Kurulu (TKCAB)‘in olu?mas?na da öncülük eden K?rm?z? Kurdele ?stanbul’un kaleme ald??? bildiriyi a?a??da okuyabilirsiniz. Türkiye’de do?rudan ya da dolayl? olarak çal??an sayg?n hekim dernekleri ve sivil toplum kurulu?lar?n?n ...

Devamını Oku »

Kırmızı Kurdele İstanbul’dan yeni bir üst düzey Uluslararası girişim; Paris Bildirgesi.

 Amaçlar?ndan birisi de, Türkiye’yi Uluslararas? HIV gündeminin temel bir parças? yapmak olan K?rm?z? Kurdele ?stanbul’dan yeni bir üst düzey Uluslararas? giri?im; Paris Bildirgesi. Bu senenin en önemli HIV bilim konferans? olan IAS2017’de, Uluslararas? Beliirlenemeyen = Bula?t?rmayan kampanyas? ad?na sözcülük de yapan K?rm?z? Kurdele ?stanbul, bu önemli konferans?n ç?kt?s? olan Paris Komünite Bilgirgesine Türkiye’den imza atan tek kurum olmakla kalmad?, bu tarihi bilgirgeyi Türkçe’ye çevirerek, Türkiye HIV aktivizm tarihine de önemli bir not dü?tü. K?rm?z? Kurdele ?stanbul taraf?ndan çevirilmeden önce sadece ?ngilizce, Almanca, Frans?zcas? bulunan bu ...

Devamını Oku »

TasP – Korunma Amaçlı HIV Tedavisi (HIV Treatment as Prevention)

Tedavi seçeneklerinin epeyce ço?ald??? günümüzde HIV tedavisine ba?l? kal?nmas? ve tedavi ba?ar?s? seviyesinin artmas?, yaln?zca HIV pozitif bireylerin sa?l??? için önemli de?il. Bu tedavi virüsü bask?lamada etkili oldu?u için, ayr?ca HIV yay?l?m?n?n durdurulmas? bak?m?ndan da HIV ilaçlar?n?n yarar?n? kan?tlar. Bugüne kadar belirlenemeyen düzeyde viral yükü olan bir bireyden HIV bula?ma vakas? hiç görülmedi. Hatta belirlenemeyen düzeyde viral yükü olan bir bireyden HIV bula?ma riskinin olmad??? 2016 y?l?nda bilimsel olarak da kan?tland?. ??te bu nedenle HIV tedavisinde kullan?lan ilaçlar (ART) yeni HIV vakalar?n?n önlenmesinde en etkili ...

Devamını Oku »

HIV’in kesin tedavisinde dönüm noktası mı, erken bir heyecan mı?

Ekim ay?n?n ba??nda The Sunday Times’ da yay?nlanan habere göre, son 6 ay içinde HIV ile enfekte olmu? bireyleri kapsayan, RIVER isimli çal??maya dahil olan bir kat?l?mc?n?n HIV seviyesi tespit edilemez düzeye indirildi. Ara?t?rma ekibi, bu yöntemle geli?tirilecek tedavinin HIV enfeksiyonunu  tamamen yok edece?ini ümit ediyor. Yine ayn? habere göre, ara?t?rmay? yürüten ?ngiliz bilim insanlar? HIV’in kesin tedavisini bulman?n e?i?indeler. Peki durum tam olarak öyle mi? Uzatmadan söylemek gerekirse, ara?t?rmaya ili?kin kesin bir sonuçtan bahsedebilmek için hayli erken ve kat?l?mc?lardan herhangi birini HIV’den tamamen ar?nd?r?lm?? olarak ...

Devamını Oku »