Anasayfa / Etiket Arşivi: Göksu Ayaz

Etiket Arşivi: Göksu Ayaz

Sosyal Medya ve İnternet Kullanımının Psikolojimiz Üzerindeki Yansımaları

?nternetin hayat?m?za girmesiyle, kendimizde ve de?erlerimizde büyük de?i?imler meydana geldi. Her an?m?z?n k?ymetli oldu?u ya?ant?m?zda, internet ve sosyal medyay? bilinçsiz bir ?ekilde kullan?yoruz. Yap?lan ara?t?rmalar, Türkiye’deki kullan?c?lar?n günde ortalama 3 saatlerini sosyal medyada harcad?klar?n? bize gösterdi. Fark?nda olal?m olmayal?m, sosyal medyan?n bizlere verdi?i zararlar oldukça fazla. Peki sosyal Medyan?n bizlere verdi?i zararlar neler ?  1) Be?eni ve yorumlara ba??ml? hale geldik ! Sosyal medyada payla?t???m?z foto?raflardan ne kadar be?eni ve yorum al?rsak, o kadar mutlu oluyoruz. Kendimizin ve di?erlerinin de?erini al?nan be?eni ve yorumlar üzerinden de?erlendirmeye ba?lad?k. Bunun için de ilgi ...

Devamını Oku »

İş Yerinde Ruh Sağlığı

Bugün 10 Ekim Dünya Ruh Sa?l??? Günü. 1992 y?l?ndan bu yana kutlanan Dünya Ruh Sa?l??? Günü’nün 2017 temas? ”?? Yerinde Ruh Sa?l???” olarak belirlendi. Dünya Sa?l?k Örgütü verilerine göre dünyada 300 milyondan fazla ki?ide depresif bozukluk ve 250 milyondan fazla ki?ide ise kayg? bozuklu?u bulundu?u tespit edildi. 2017 temas?n?n ”?? Yerinde Ruh Sa?l???” olmas? oklar? i? ortam?nda ya?an?lan problemlere çeviriyor. Türkiye’de ve dünyada, i? yerinde tükenmi?lik sendromu ya?ayanlar?n say?s?nda bir art?? oldu?u görülüyor. Tükenmi?lik sendromunun belirtileri depresyonla benzerlik ta??r. Tükenmi?lik sürecinde ki?i, i?ine kar?? heyecan duymamaya, çevresindekilere kar?? ...

Devamını Oku »