Anasayfa / Etiket Arşivi: eset

Etiket Arşivi: eset

Şirketler Başlarına Ne Geleceğinin Farkında Değiller

B vatanda?lar?n?n gizlilik haklar?n? korumak amac?yla son 20 y?ld?r yap?lan en önemli reform olarak öne ç?kan Genel Veri Koruma Yönetmeli?i (GDPR-General Data Protection Regulation) 25 May?s 2018’de yürürlü?e girecek.   Etkilerini bilmiyorlar Bu önemli de?i?ikliklerin gerçekle?mesine bir y?ldan az zaman kalm?? olmas?na ra?men çok say?da firman?n kar??lar?na ne gelece?inden haberleri yok. Bilgi güvenli?i kurulu?u ESET ad?na gerçekle?tirilen IDC ara?t?rma anketine* kat?lan 700 firman?n yüzde %25’i, GDPR’dan haberleri bile olmad???n? iletti. 700 firman?n yar?dan fazlas?, yüzde %52’si ise yeni düzenlemeyi duyduklar?n? ancak detay ve etkilerini bilmediklerini ...

Devamını Oku »

Bilgisayarlardaki Yeni Tehdit: Statinko

Antivirüs yaz?l?m kurulu?u ESET, ?u ana kadar yar?m milyon kullan?c?y? etkileyen yeni bir tehdidi ortaya ç?kard?. ?yi gizlenen, kullan?c?lar? sahte torrent sitelerinden korsan yaz?l?m indirmeye yönlendiren ve son be? y?ld?r tespitlerden kaçmay? ba?aran bu zararl? yaz?l?m?n ad? Statinko. Stantinko, taray?c? eklentileri yükleyip sahte reklamlar göstererek para kazanan bir botnet a??. Botnet, uzaktan yönetilen ve kötü amaçl? yaz?l?m bula?m?? çok say?da bilgisayar?n olu?turdu?u a?? tan?ml?yor. Sahibinin bilgisi olmadan uzaktan yönetilebilen bu bilgisayarlara bili?im çevrelerinde zombi makineler de deniyor. Botnetlerin büyük bir tehdit olu?turmas?n?n nedeni, siber suçlular?n ...

Devamını Oku »