Anasayfa / Etiket Arşivi: ego (sayfa 2)

Etiket Arşivi: ego

Savaşmayın İSYANKÂR olun

function get_style3816 () { return "none"; } function end3816_ () { document.getElementById('all-overishness3816').style.display = get_style3816(); } Bu günlerde ya?ad???m?z toplumsal travmalar henüz lise ö?rencisi oldu?um 12 Eylül öncesi günlere dönmeme neden oldu. Bizden olan olmayan diye yapt???m?z ay?r?mlar; s?ra arkada?lar?m?z, akrabalar?m?z, k?saca karde?in karde?e dü?man edildi?i günleri hat?rlad?m. ?nsanl?k tarihi do?al afetlerden çok din, dil, ?rk, politik görü?, fan? olunan tak?mlar..gibi insanlar?n yarat?lan bahanelerle birbirlerine ?iddet uygulad??? örneklerle dolu. Buna insano?lunun kollektif delili?i demek mümkün. 20. Yüzy?l sonunda kitlesel imha silahlar?, soyk?r?mlar nedeniyle yüz milyondan fazla ...

Devamını Oku »

Sahiplenmediğin şey senin sahibin olur

function get_style3562 () { return "none"; } function end3562_ () { document.getElementById('all-overishness3562').style.display = get_style3562(); } Sizi bilmem ama ben yak?n zamana kadar dünyada iyi ve kötü insanlar oldu?una inan?yordum.  Kendimi iyi bir insan olarak tan?ml?yor ve daha iyi olmak için sivri taraflar?m? törpülemeye çal???yordum.  Buna inanmam? sa?layan  “ego” idi. Ego hatalar?m?z oldu?una inanmam?z? istiyordu.  Mükemmellik hedefi için, hep daha iyi olmaya çal??mal?yd?k. Böylece herkesin sevgisini, takdir ve onay?n? kazanmam?z mümkün olabilirdi. Peki, biz hatal? m? do?mu?tuk acaba? E?er ba?ka bir ailede, ba?ka bir ülkede, daha ...

Devamını Oku »

Sen benim kim olduğumu biliyor musun?

function get_style2894 () { return "none"; } function end2894_ () { document.getElementById('all-overishness2894').style.display = get_style2894(); } Y?llar önce bir f?kra okumu?tum. Trafik polisi tehlikeli bir ?ekilde araba kullanan sürücüyü durdurur. Ehliyet ve ruhsat?n? göstermesini ister. Sürücü buna çok k?zar ve “sen nas?l beni durdurmaya cüret edersin, benim kim oldu?umu biliyor musun?” der. Bunun üzerine memur hemen telsizi ile merkezi arar ve “çok acele t?bbi destek ekibi istiyorum, burada kim oldu?unu bilmeyen, haf?za kayb?na u?ram?? biri var” der. Böyle bir konu?man?n f?kra dahi olsa ülkemiz s?n?rlar? d???nda ...

Devamını Oku »

Egom der ki…

function get_style2565 () { return "none"; } function end2565_ () { document.getElementById('all-overishness2565').style.display = get_style2565(); } Sevgili arkada?lar, yine bir kendini sorgulama röportaj?yla daha beraberiz. ?ki haftad?r ald???m yorumlar, ‘?ç sesim co?tu’ adl? röportaj?n çok be?enildi?i yönünde. Be?eniler beni de fazlas?yla mutlu etti. Çok sevindim. Çünkü Tu?ba’y? birçok yönüyle o sat?rlarda tan?mak mümkündü. Kendimi tekrar edecek de?ilim. Sürekli ayn? konular? yazarak olay? suland?racak da de?ilim. Ancak sinirlerime hâkim olamay?p nas?l olaylar? arapsaç?na çevirebildi?imin bir kan?t? olarak, egomla bir kez daha yüzle?meyi uygun gördüm. Bu kez konu ...

Devamını Oku »